Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Άδεια για την Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε νέα απόφαση για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Έναρξη προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020

Έναρξη προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α΄ 217) οι Νοσηλευτές – τριες δύνανται να αποκτήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες (Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες – τριες Υγείας μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητας της Ψυχικής Υγείας, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α΄ 165).
Μετά τα ανωτέρω και ενόψει της εκπαιδευτικής περιόδου 2019 – 2020, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, παραθέτουμε πίνακα (I) με τα προγράμματα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, οι οποίοι υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β΄ 106) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β΄ 414), της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄ 804) και Γ4α/Γ.Π.19631/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1474) Απόφασης (παρατίθεται πίνακας ΙΙ)
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να οριστεί καταλυτική ημερομηνία κατα την οποία οι νοσηλευτές και οι επισκέπτες υγείας θα πρέπει να υποβάλουν στις υπηρεσίες σας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες Υ.ΠΕ. στις οποίες υπάγονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία θέλουν να εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας της υπηρεσία σας, να διαβιβάσετε έγκαιρα τους φακέλους και τις συνημμένες σ’ αυτούς γνωμοδοτικές αποφάσεις των Δ.Σ. των υπηρεσιών σας, προκειμένου να προβούν στην επιλογή των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των εν λόγω προγραμμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω σας υπενθυμίζουμε ότι:
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διανύσει ευδόκιμη διετή προϋπηρεσία νοσηλευτή –τριας και όχι Βοηθού Νοσηλευτή ή άλλου επαγγελματία υγείας ή διοικητικού υπαλλήλου ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους για παρακολούθηση ειδικότητας νοσηλευτικής, (περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α4/203/1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 106)
β) Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων ότι δέχονται να υπηρετήσουν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο ΕΣΥ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η κινητικότητα των υπαλλήλων πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για αποδεδειγμένα σοβαρό λόγο υγείας. (περ. γ της αριθ. Γ4α/Γ.Π. 19631/2017 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β΄ 1474).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΟΤΗ


Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ‘’ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ’’.

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Υποχρεωτική η Εγγραφή στην ΕΝΕ

Υποχρεωτική η Εγγραφή στην ΕΝΕ

Ενόψει της εμμονικής και σε κάθε περίπτωση αλυσιτελούς διάθεσης ορισμένων να επικαλούνται εν έτει 2019 την υπ’αριθμ. 107 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του έτους 2009, εν σχέσει με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εγγραφής των νοσηλευτών στα μητρώα της ΕΝΕ και των ενδεχόμενων συνεπειών της μη εγγραφής, προς οριστική αποκατάσταση της νομικής πραγματικότητας επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’αριθμ. 1488/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, «Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3919/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3252/2004 συνάγεται ότι από το οριζόμενο στο άρθρο 3 του ν.3919/2011 χρονικό σημείο καταργήθηκε η υποχρέωση λήψεως προηγούμενης διοικητικής αδείας για την άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή – νοσηλεύτριας, τα δε ενδιαφερόμενα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος πρόσωπα υποβάλλουν αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος στην αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, και από την βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε.».
Και το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχίζει το σκεπτικό του αναφέροντας τα εξής χαρακτηριστικά : «Ειδικότερα, εφ’ όσον στην εν λόγω διάταξη δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν θέλησε να εξαιρέσει ειδικώς αυτήν την κατηγορία δικαιουμένων να ασκούν το επάγγελμα του νοσηλευτή προσώπων από την υποχρέωση, την οποία υπέχουν όλες οι λοιπές κατηγορίες πτυχιούχων νοσηλευτών, για την εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε., η οποία, ως επαγγελματική οργάνωση των νοσηλευτών με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αποτελεί φορέα δημόσιας εξουσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, και με την αρμοδιότητα ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί νοσηλευτών, καθώς και του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας».
Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται πλήρως και από την υπ’αριθμ. 497/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Εκ των ως άνω πλέον πρόσφατων νομολογιακών πορισμάτων, που έχουν κρίνει με ισχύ δεδικασμένου, καθίσταται παραπάνω από σαφές, ότι η εγγραφή στα μητρώα της ΕΝΕ είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους νοσηλευτές, ενώ η ΕΝΕ αναδεικνύεται ως φορέας δημόσιας εξουσίας, επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, και με τον πειθαρχικό έλεγχο όλων των νοσηλευτών.
Κατά το μέρος τούτο η υπ’αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι τουλάχιστον παρωχημένη και ανεπίκαιρη, δεν παράγει κάποια δεσμευτική ισχύ, είναι άγνωστο εάν γίνεται εισέτι αποδεκτή από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν βαίνει υπεράνω της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν αποφασίσει με ισχύ δεδικασμένου, που δεσμεύει τους πάντες.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται πλήρως και πανηγυρικώς με την εντελώς πρόσφατη υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935/24-04-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Από τον συνδυασμό όλων των παραπάνω στοιχείων ουδέν περιθώριο αμφιβολίας καταλείπεται, περί του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εγγραφής στα μητρώα της ΕΝΕ όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών και της συνεπαγόμενης πειθαρχικής ευθύνης, όσων παραλείπουν την εγγραφή τους.

 Συμπερασματικά, όσοι υποστηρίζουν τα αντίθετα εκτίθενται, κατά το μέρος που παραπληφορούν τους νοσηλευτές, διαδίδοντας εντελώς εσφαλμένες και νομικά αβάσιμες απόψεις.
πηγή: http://enne.gr/15822

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «ΔΙΑΒΑΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΑΛΛΙΟ-ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «ΔΙΑΒΑΣΗ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΑΛΛΙΟ-ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ»

Η θεατρική ομάδα του Αγίου Νικολάου «ΔΙΑΒΑΣΗ» κάνει την πρώτη της εμφάνιση  και πρεμιέρα της παράστασης με τίτλο «ΜΑΛΛΙΟ-ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ», στην Άλλη Μεριά, στις 30 Ιουνίου 2019, στις 21:30. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα καλοκαιρινές παραστάσεις, στις 4 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας και στις 5 Ιουλίου στην πλατεία των Σταγιατών.
Το έργο βασίζεται στην κλασική ιστορία της Ραπουνζέλ, των αδελφών Γκριμ, που διασκευάσθηκε το 2010 σε ταινία του Ντίσνευ, με τον ελληνικό τίτλο «Μαλλιά κουβάρια». Στη δική μας θεατρική διασκευή, προσεγγίσαμε την ιστορία με περισσότερο νεανική και κωμική, παρά παιδική ματιά. Έτσι, η παράσταση απευθύνεται σε θεατές κάθε «λογής» και κάθε ηλικίας.
 Στις δοκιμές, μέσα από όσα διαβάσαμε, ακούσαμε, είδαμε και αισθανθήκαμε  στη συνδιαλλαγή μας με την ιστορία και την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, θέσαμε τα δικά μας ερωτήματα στην αναζήτηση των νοημάτων του έργου.
Ερωτήματα όπως:
Πόσο φτωχή σε συναισθήματα μπορεί να είναι η ζωή μας αν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τον εαυτό, τη νιότη, την ομορφιά  και τη διατήρησή τους με κάθε τρόπο και όποιο κόστος;
Τι σημαίνει η ομορφιά για κάποιον που κρατήθηκε μακριά από την επίδραση των εκάστοτε αισθητικών προτύπων και προκαταλήψεων;
Πόσο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον για την ανακάλυψη της εσωτερικής ομορφιάς των ανθρώπων γύρω μας, ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν την έχουν ανακαλύψει;
Πως μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο κόσμο αν δεν πιστέψουμε στα όνειρα των άλλων και στο δικαίωμά τους να ονειρεύονται;
Πως θα ήταν αν ανακαλύπταμε ξανά το μεγαλείο της πλάσης, έτσι όπως ένα παιδί βλέπει μια πεταλούδα για πρώτη φορά;
Πόσο διαφορετικά είναι τα καθημερινά και δεδομένα, αν τα βιώσουμε με όλες μας τις αισθήσεις, σαν να ήμασταν «για δεκαοχτώ χρόνια κλεισμένοι σ’ έναν πύργο και δεν είχαμε βγει ποτέ από εκεί»;
Είναι ο έρωτας εν τέλει τόσο σύνθετος και περίπλοκος μιας και όλοι μας χρειαζόμαστε κάποιον να μας αγαπά και κυρίως κάποιον να αγαπάμε; 
Απαντήθηκαν όλα αυτά τα ερωτήματα;..
Το σίγουρο ήταν ότι μας έκαναν να σκεφτούμε, να συζητήσουμε, να δοκιμάσουμε, να δημιουργήσουμε και να διασκεδάσουμε!..  Το ίδιο ευχόμαστε και για όσους και όσες παρακολουθήσετε την παράστασή μας!..
Διασκευή-Σκηνοθεσία-Διδασκαλία: Χρυσάνθη-Βασιλική Κορώνη
Σκηνικά-κοστούμια-μάσκες: Βάγια Μπεκιώτη
Μουσική: Φίλιππος Ρέτσιος
Χορογραφίες: Νικολέτα Δεφαράνα
Παίζουν (και σχεδόν όλοι χορεύουν και τραγουδούν) οι:
Αγαπητός Γιώργος, Αντωνίου Θοδωρής, Απόχα Λεμονιά, Γαϊτανίδου Κυριακή, Καραπάνου Μαρία, Κοτόπουλος Ανδρέας, Μαρμαρά Μαρία, Μαρμαρά Χριστίνα, Μαρμαράς Νεκτάριος, Μιντζίδης Γιάννης, Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα, Μόκκας Μιχαήλ, Νεκταρία Σαββίδου,  Σιούλης Κωνσταντίνος, , Τσαπαρίδου Μαρία.

Σε όλες τις παραστάσεις είσοδος δωρεάν.  

ΟΑΕΔ: Ενίσχυση (240€) για όσους δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας

ΟΑΕΔ: Ενίσχυση (240€) για όσους δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας
Τα εισοδηματικά όρια - Πού και πώς οι αιτήσεις

26/06/2019 | 17:00
Ειδικό βοήθημα για όσους ανέργους δεν μπορούν να ενταχθούν στην τακτική (12μηνη) επιδότηση διαθέτει ο ΟΑΕΔ. 
Δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.
Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και με τον νέο μισθό αγγίζει τα 240 ευρώ.
Προϋποθέσεις χορήγησης:
 • Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
 • Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
 • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ)
Διαδικασία αίτησης:
 • Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
 • Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services
 • Μέσω των ΚΕΠ
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο
 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 3. ΙΒΑΝ δικαιούχου
Ο ασφαλισμένος στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Πηγή : workenter

ΟΑΕΔ: Δωρεάν βιβλία και θεατρικές παραστάσεις σε 350.000 δικαιούχους.

ΟΑΕΔ: Δωρεάν βιβλία και θεατρικές παραστάσεις σε 350.000 δικαιούχους.

26/06/2019
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση χορήγησης δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων από τον ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι που θα λάβουν επιταγή (voucher) αξιοποίησης είναι:
 • Ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ
 • Ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
 • Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)
 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 4 μηνών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τη χειμερινή θεατρική περίοδο 2019-2020. Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 200.000 (θεατρικές παραστάσεις) και 150.000 (δωρεάν βιβλία) ανάλογα με τον αριθμό των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των προσφερομένων ανά πάροχο θέσεων.
Η σειρά προτεραιότητας αντλείται από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης επιλέγονται οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Η Χορωδία Ορχήστρα “Ιωνία” και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, την 1η Ιουλίου τραγουδούν για την ανακαίνιση του Ειδικού Σχολείου Αγριάς.


6 καθαρίστριες απολύθηκαν από τον εργολάβο στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

24.06.2019

6 καθαρίστριες απολύθηκαν από τον εργολάβο στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ επειδή τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για οφειλόμενους μισθούς

ΑΘΗΝΑ 24/6/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1735

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
Που είναι η κα Αχτσιόγλου; 6 καθαρίστριες απολύθηκαν από τον εργολάβο
στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ επειδή τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν
για οφειλόμενους μισθούς 4 μηνών
Σας κοινοποιούμε καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ με την οποία καταγγέλλουν τον εργολάβο καθαριότητας του Νοσοκομείου, ο οποίος απέλυσε 6 καθαρίστριες επειδή «τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για τους οφειλόμενους μισθούς 4 μηνών.
Έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 13/5/2019 και αυτό δεν το «συγχώρεσε» ο εργολάβος.
Οι εργολάβοι παραμένουν στα μισά Νοσοκομεία στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και προσφέρουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Η κυβέρνηση που υποστηρίζει όπως λέει τα εργασιακά δικαιώματα πως επέτρεψε να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ζητάμε την παρέμβαση της κας Αχτσιόγλου που τόσο κόπτεται για τα εργασιακά δικαιώματα.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Για να δείτε την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων από το Νοσοκομείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, πατήστε εδώ.  

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Ωράριο εργασίας εργαστηριακών υπαλλήλων, Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4600/2019

Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4600/2019

Ωράριο εργασίας εργαστηριακών υπαλλήλων 

Το ωράριο εργασίας των εμφανιστών, των παρασκευαστών των μικροβιολογικών εργαστηρίων, ακτινολόγων και των οδοντοτεχνιτών, που απασχολούνται, αντίστοιχα, εντός σκοτεινών θαλάμων μικροβιολογικών εργαστηρίων ή οδοντοτεχνικών εργαστηρίων σε φορείς και δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται ως πενθήμερο εβδομαδιαίως και επτάωρο ημερησίως.

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Οριστικά μόνιμοι 35 "παρατασιούχοι" Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου.

Οριστικά μόνιμοι 35 "παρατασιούχοι" Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου
20.06.19 | 16:4935 συμβασιούχοι – παρατασιούχοι εργαζόμενοι στον τομέα Καθαριότητας  αποκτούν μόνιμη και σταθερή εργασία στο Δήμο Αμαρουσίου, με βούληση του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη και μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να μην προσβάλει ο Δήμος Αμαρουσίου την πρωτόδικη απόφαση που τους δικαίωνε για την παραμονή στην εργασία τους και ουσιαστικά τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.
«Για ακόμη μία φορά, ο Δήμος Αμαρουσίου και προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Πατούλης λίγο πριν την ολοκλήρωση της Δημαρχιακής θητείας του,  στέκεται αρωγός και παρέχει την ευκαιρία στους εργαζόμενους του Δήμου να αποκτήσουν σταθερό εργασιακό περιβάλλον και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη και στους πολίτες.  
Επί Διοίκησης Πατούλη εκατοντάδες συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Δήμου Αμαρουσίου απέκτησαν κατά τα προηγούμενα χρόνια μόνιμη και σταθερή εργασία», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου.
Τους 35 συμβασιούχους - παρατασιούχους υποδέχθηκε ο κ. Πατούλης στο γραφείο του στο Δημαρχείο, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν προκειμένου να του εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες τους από κοντά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κου Γεώργιου Διδασκάλου.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου ευχήθηκε σε όλους υγεία προσωπική και οικογενειακή και καλή επιτυχία στο έργο τους, ενώ σε σχετική δήλωσή του υπογράμμισε:  
«Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοί μας να είναι ευχαριστημένοι και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες.
Ειδικά, με εκείνους που έχουμε συνεργαστεί όλο αυτό το διάστημα, τους θεωρούμε, ασχέτως της σχέσης εργασίας που έχουν, ως μέλη της οικογένειάς μας και στηρίξαμε την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν το νόμιμο δικαίωμα να έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία. Πλέον, έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν τη ζωή τους σε νέα βάση, σταθερή και αισιόδοξη.
Ο Δήμος Αμαρουσίου θωρακισμένος πλέον οικονομικά και στελεχιακά  παραδίδεται στην επόμενη Διοίκηση. Όταν παραλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου το 2007, το μόνιμο προσωπικό ήταν μόλις 280 εργαζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ήταν με επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Σήμερα, όλοι οι εργαζόμενοί μας έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία, ενώ, αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου μας με νέους εργαζόμενους, προκειμένου να προσφέρουμε ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες.»
Σημειώνεται ότι, ο Δήμος Αμαρουσίου ενισχύει τις υπηρεσίες του μέσα από την προκήρυξη 3Κ, από όπου έχουν ήδη προσληφθεί 62 εργαζόμενοι και έχουν εγκριθεί άλλες 113 θέσεις, από την προκήρυξη του 2008 από όπου  έχουν προσληφθεί 75 και αναμένονται άλλα 157 άτομα. Επίσης, με 162 οκταμηνίτες που παρατείνεται η εργασία τους κατά τέσσερεις μήνες, ενώ  από το Σεπτέμβριο έχει προγραμματισθεί να ενισχύσουν τις υπηρεσίες 182 οκταμηνίτες, καθώς και με προσλήψεις εργαζομένων στις κοινωνικές και αθλητικές δομές του Δήμου.

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Πληρωμή για τις ώρες Απριλίου 2019.

Πληρωμή για τις ώρες Απριλίου 2019. 

Μετά από ενημέρωση από το γραφείο Μισθοδοσίας,και με κάθε επιφύλαξη, η πληρωμή των ωρών για τον Απρίλιο του 2019 θα γίνει στις   12/7/19.

Δικαίωμα να κάνουν αγορές στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας έχουν πλέον όλοι οι ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 24/2019:Δικαίωμα να κάνουν αγορές στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας έχουν πλέον όλοι οι ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ μετά την απόφαση που υπέγραψε ο ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτης Ρήγας ικανοποιώντας αίτημα της ΟΠΟΤΤΕ

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση για όλους τους Τρίτεκνους  προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας καθώς υπέγραψε πριν λίγες ημέρες την απόφαση με την οποία θα επιτρέπεται η είσοδος για ψώνια στους  Τρίτεκνους  στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας.
Σύμφωνα με το υπ’  αριθ. Φ 449 Α /7/1070913/12-6-2019  έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού ,  ικανοποιεί το σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει η  ΟΠΟΤΤΕ  (Ομοσπονδία   Τριτέκνων  Ελλάδας ) σε συνάντηση που είχαμε μαζί του.
Ο Πάνος Ρήγας φυσικά γνωρίζει πολύ καλά ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τις τρίτεκνες οικογένειες  και κυρίως στην επαρχία όπου πολλοί προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μισθό.
Ταυτόχρονα, όμως η κίνηση αυτή όπως μας επισημάνθηκε από στρατιωτικούς θα αποτελέσει και μεγάλη στήριξη για τα ίδια τα πρατήρια που θα δουν αύξηση στα έσοδα τους.
Όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Πάνος Ρήγας:«Μετά την υπογραφή υπουργικής απόφασης, θα επιτρέπεται από εδώ και στο εξής η είσοδος των ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας».
Οι  Τρίτεκνοι  με την κάρτα  μέλους της  ΟΠΟΤΤΕ , θεωρημένη για  το τρέχον έτος  2019  και με την Αστυνομική τους ταυτότητα (για την ταυτοπροσωπία), δύνανται να ψωνίζουν στα  στρατιωτικά πρατήρια της χώρας.
Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει η  ΟΠΟΤΤΕ , σε συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Ρήγα.

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Θρίαμβος της ανεξάρτητης, ακομμάτιστης παράταξης «Αγώνας – Αντίσταση – Ανατροπή» στις εκλογές του Λαϊκού Νοσοκομείου, όπου με το εκπληκτικό ποσοστό 71% κατέλαβε για πρώτη φορά τις 7 από τις 9 έδρες του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων, αυξάνοντας την δύναμη της κατά 2 έδρες. Τεράστιο το «ΟΧΙ» των Εργαζομένων στις κομματικές παρατάξεις.Θρίαμβος της ανεξάρτητης, ακομμάτιστης παράταξης «Αγώνας – Αντίσταση – Ανατροπή» στις εκλογές του Λαϊκού Νοσοκομείου, όπου με το εκπληκτικό ποσοστό 71% κατέλαβε για πρώτη φορά τις 7 από τις 9 έδρες του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων, αυξάνοντας την δύναμη της κατά 2 έδρες. Τεράστιο το «ΟΧΙ» των Εργαζομένων στις κομματικές παρατάξεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Στις  13 & 14/6 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 9μελούς Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθήνας.

    Μεγάλος νικητής των εκλογών αναδείχτηκε η ανεξάρτητη, ακομμάτιστη και αδέσμευτη παράταξη «Αγώνας – Αντίσταση – Ανατροπή» με το πρωτόγνωρο ποσοστό 71% κερδίζοντας τις 7 από τις 9 έδρες του Δ.Σ, αυξάνοντας τη δύναμή της κατά 2 έδρες.
Σημειωτέον η παράταξη  «Αγώνας – Αντίσταση – Ανατροπή» ήταν και η μόνη Συνδικαλιστική παράταξη της ΠΟΕΔΗΝ που αύξησε την δύναμή της στις τελευταίες εκλογές της Ομοσπονδίας.

   
Το  Ανεξάρτητο και Ακομμάτιστο, με προοδευτικό πρόσημο, ψηφοδέλτιο της παράταξη μας, με μπροστάρη τον  ιδρυτή και επικεφαλή της Τάσο Αντωνόπουλο, συνεπικουρούμενο από μια μεγάλη ομάδα άξιων συνεργατών, πρόταξε τα ακόλουθα 15 Αδιαπραγμάτευτα ΟΧΙ:

ΟΧΙ στην εκχώρηση του Management στους Ιδιώτες.
ΟΧΙ στην Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
ΟΧΙ στην Υποχρηματοδότηση και Υποστελέχωση του Νοσοκομείου μας.
ΟΧΙ στα φαντάσματα του παρελθόντος που κυνικά και ανάλγητα δήλωναν «Δεν θα μου πάρει  τη χαρά και τη δόξα ο Τόμσεν και η Τρόϊκα να απολύει δημοσίους υπαλλήλους αλλά θα το κάνω απευθείας εγώ γιατί πιστεύω στα μνημόνια σαν το Εαυγγέλιο». (Άδωνις Γεωργιαδης)
ΟΧΙ στην πανηγυρική επαναφορά των εργολάβων με την ταυτόχρονη απόλυση των Εργαζομένων στην Καθαριότητα και στην Εστίαση (150 εργαζόμενοι)
ΟΧΙ στη απόλυση των Συμβασιούχων Επικουρικών και ΟΑΕΔ (100 εργαζόμενοι). Αλήθεια ποιοι θα απομείνουν να κρατήσουν όρθιο το Νοσοκομείο μας???
ΟΧΙ στην επαναφορά του δόγματος για κάθε πέντε (5) μόνιμους εργαζόμενους που θα αποχωρούν θα προσλαμβάνεται  ένας (1).
ΟΧΙ σε όσους κυνικά δηλώνουν να δουλεύουμε περισσότερο από 40 χρόνια, να μας δίνουν μια σύνταξη της πείνας των 350 ευρώ και τα υπόλοιπα να φροντίζει «η καλή» Ιδιωτική Ασφάλιση.(τύπου Πινοσέτ)
ΟΧΙ σε όσους φροντίζουν «για το καλό μας» αφού πρώτα μας μετρήσουν μέσα από το Κομματικό τους Ταμείο.
ΟΧΙ στο Κομματικό και Κυβερνητικό Συνδικαλισμό
ΟΧΙ στο ρεβανσισμό και στη μισαλλοδοξία από Διοικήσεις που ξεχωρίζουν τους εργαζόμενους σε «δικά μας παιδιά» και οι υπόλοιποι να θεωρούνται«παιδιά ενός κατώτερου θεού»Αλήθεια τέτοια εκφυλιστικά φαινόμενα δεν έχουν συμβεί στο παρελθόν στο Νοσοκομείο μας ????
ΟΧΙ σε όσους θέλουν τη Δημόσια Διοίκηση Κομματικό λάφυρο.
Όχι στους ανάλγητους του συστήματος που ονειρεύονται την επιστροφή στον Εργασιακό Μεσαίωνα (Εργασία 7 ημέρες την εβδομάδα).
ΟΧΙ στην επαναφορά της τιμωριτικής αξιολόγησης για να ικανοποιήσουν το αρρωστημένο τους δόγμα, δείχνοντας τη πόρτα της εξόδου στο 15% των Εργαζομένων και στα Νοσοκομεία.
ΟΧΙ  στη «δήθεν» ψευτοανάπτυξη που θα περνάει πάνω από τουςλεηλατημένους μισθούς μας και θα συνθλίβει Εργασιακά Δικαιώματα, Αξιοπρέπεια στη ζωή κ.α
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ

    Κλείνοντας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους Εκατοντάδες Εργαζόμενους, οι οποίοι αναγνωρίζοντας τους Αγώνες μας, ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στην παράταξη μας υπερψηφίζοντας το ψηφοδέλτιο μας, καθιστώντας σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα συνεχίσουμε τον Αγώνα μας για την Προάσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα της Υγείας, ανατρέποντας τα σχέδια για Ιδιωτικοποιήσεις και Απολύσεις των Εργαζομένων με Ελαστικές μορφές Εργασίας στα Νοσοκομεία , στο ΕΚΑΒ και στην Πρόνοια. 

Παράταση θητείας Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου.

Παράταση θητείας Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου.
Αναλυτικά όπως αναφέρεται στο φεκ :
Παρατείνουμε από τη λήξη της θητείας τους τη θητεία των κάτωθι Διοικητών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού Διοικητών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159, παρ. 1 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄) :


Παράταση της θητείας των Διοικητών.

Δελτία Τύπου

20.06.2019

Σκανδαλώδη παράταση της θητείας των Διοικητών την ημέρα προκήρυξης των εκλογών

ΑΘΗΝΑ 20/6/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1732

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σκανδαλώδη παράταση της θητείας των Διοικητών
την ημέρα προκήρυξης των εκλογών

Οι Διοικητές και Αν.Διοικητές των Νοσοκομείων θα πρέπει να επιλέγονται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης με βάση το ν.4369/2016. Η σύσταση του Μητρώου Στελεχών έπρεπε να γίνει από 13.7.2016και ακόμη τίποτα.
Η ανεξαρτητοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης με την επιλογή στελεχών από το Μητρώο είναι δέσμευση της χώρας προς τους δανειστές. Η κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές θεσμοθέτησε το Ν.4600/2019 άρθρο 159 που δίνει τη δυνατότητα παράτασης των σημερινών Διοικητών και Αν.Διοικητών των Νοσοκομείων και πέραν της 31/12/2018 αν και η επιλογή έγινε με κομματικά κριτήρια από Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Το Μητρώο Στελεχών ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί 4 χρόνια μετά.
Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών 10 Ιουνίου 2019 δημοσιεύθηκε Υπουργική Απόφαση του Αν.Υπουργού Υγείας Πολάκη που παρατείνει τη θητεία 42 Διοικητών και 7 Αν.Διοικητών που λήγει εντός της προεκλογικής ή μετεκλογικής περιόδου.
Ρουσφέτια για τους τοποθετημένους με κομματικά κριτήρια Διοικητές και Αν.Διοικητές των Νοσοκομείων με σκοπό την κατάληψη του κράτους όπως χαρακτηριστικά έχει πει πολλές φορές ο Πολάκης. Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών 10/5/2019 εξέδωσαν Υπουργική Απόφαση Πολάκη που παρατείνει τη θητεία. Όταν λήγει η θητεία των Διοικητών και δεν υπάρχει Αν.Διοικητής η αναπλήρωσή των καθηκόντων τους γίνεται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
Μέχρι σήμερα όπου τελειώνει η θητεία Διοικητών κατά την προεκλογική και μετεκλογική περίοδο τα Νοσοκομεία διοικούνται από τους Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας. Ο Πολάκης φρόντισε να εξασφαλίσει τους εκλεκτούς για λίγο καιρό ακόμα και τους δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης τους από την επόμενη κυβέρνηση.
Δείτε τη σκανδαλώδη απόφαση Πολάκη.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων νοσηλευτών σχετικά με την εγγραφή τους και ανανέωση συνδρομής τους στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας. Σχετική γνωμοδότηση, Απόφαση Υπουργείου Υγείας, Ανακοίνωση ΠΟΕΔΗΝ.

ΘΕΜΑ: Εγγραφή και ανανέωση συνδρομής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων νοσηλευτών σχετικά με την εγγραφή τους και ανανέωση συνδρομής τους στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, θυμίζουμε την αριθ. 107/2009 γνωμοδότηση του Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αναφέρει:
«κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος η απάντηση που προσήκει στο υποβληθέν ερώτημα. είναι ότι: α) Νοσηλευτές υπηρετούντες σε σχέση δημοσίου δικαίου στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ασκούν νομίμως τα καθήκοντά του κλάδου και της ειδικότητας τους ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε 
και β) Οι ανωτέρω μετέχουν στις κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τα οριζόμενα αποκλειστικώς στον Υ.Κ και επιτρέπεται η μη συμπερίληψη τους στους πίνακες, αποκλειστικώς για όσους λόγους ορίζονται στο άρθρο 91 παρ. 1 του Υ.Κ».
Η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή με την παρακάτω απόφαση του Υπουργείου Υγείας:
«Αθήνα 17/9/2013 Αρ. Πρωτ: Υ10β/Γ.Π. οικ. 87658 
Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχεται η υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι η με αριθ. 107/2009 γνωμοδότηση του Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με το εάν Δημόσιοι Υπάλληλοι του κλάδου Νοσηλευτών που δεν ενεγράφησαν στην Ε.Ν.Ε , ασκούν νομίμως τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητας τους και συμμετέχουν στις κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του Υ.Κ, έχει γίνει αποδεκτή από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Επομένως, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η διοίκηση της Ε.Ν.Ε., η μη ανανέωση της εγγραφής ΔΕΝ αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, ΟΥΤΕ συνεπάγεται την αδυναμία νομίμου ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ, και για την γνωμοδότηση του Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εδώ.
Επίσης υπάρχει και η σχετική ανάρτηση από την ΠΟΕΔΗΝ.

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ  ΑΘΗΝΑ 4/9/2013  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2004
ΘΕΜΑ: Προαιρετική εγγραφή των Νοσηλευτών στην ΕΝΕ
Με την υπ’ αρίθμ. 107/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προκλήθηκε έπειτα από ερώτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας, οι Νοσηλευτές που υπηρετούν στα Δημόσια Νοσοκομεία ασκούν νομίμως τα  καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕ.
Επίσης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕ μετέχουν στις κρίσεις για Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.
Κατόπιν τούτων είναι προσωπική επιλογή των Νοσηλευτών η εγγραφή στην ΕΝΕ και όχι υποχρεωτική όπως αναφέρει σχετικό έγγραφο της Διοίκησης της ΕΝΕ που κοινοποιήθηκε στα Νοσοκομεία. Η σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αρίθμ. 107/2009 είναι αναρτημένη στο site. 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ                                                   ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 

Παιδική Θεατρική Παράσταση : Ο Λαγός και η Χελώνα, Τρίτη 25/6/19.

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και χορήγηση ειδικής άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, προβλέπει για το Δημόσιο, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου,

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και χορήγηση ειδικής άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, προβλέπει για το Δημόσιο, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Από την 11η Ιουνίου 2019, έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, ιδίως τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, ένταξη, προαγωγή, επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων. Της αναστολής εξαιρούνται πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
Διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής. Η τροπολογία διευκρινίζει, ότι όσες διαδικασίες έχουν εκκινήσει προ της προκήρυξης των εκλογών και για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία, ιδίως σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής ή πρόσληψης, η διαδικασία αναστέλλεται από την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής. Ενδεικτικά διευκρινίζεται ότι εφόσον η προθεσμία έληγε σε πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία της προκήρυξης των εκλογών, θα δοθεί νέα πενθήμερη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων, η οποία θα ξεκινά αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης.
Όσον αφορά στις πράξεις που είχαν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή στις πράξεις που είχαν υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης αυτών, ή έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ όπου απαιτείται, η τροπολογία ξεκαθαρίζει ότι δεν απαγορεύεται να εκτελεσθούν, δηλαδή ενδεικτικά δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας, στην περίπτωση που, προ της προκήρυξης των εκλογών, έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ατομική πράξη διορισμού, πρόσληψης ή μετάταξης, ή έχει ήδη υπογραφεί η απόφαση της απόσπασης.
Σχετικά με την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, η τροπολογία παραπέμπει στο Π.Δ. 26/2012, το οποίο προβλέπει ότι απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή εν προκειμένω από 11 Ιουνίου έως και 7 Ιουλίου.
Οι κανονικές άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί στο προσωπικό το εν λόγω χρονικό διάστημα, ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν λάβει αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση. Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού, ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου.

Ειδική άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Τέλος, για να διευκολυνθούν οι μόνιμοι και οι ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας, με αποδοχές που δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί. Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής: Α. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας: 1. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100- 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. Το ίδιο αφορά και τους υπαλλήλους, για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Για τους τελευταίους, όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας, ενώ όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

2ωρες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων

Ανακοινώσεις

13.06.2019

Η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει και στηρίζει τις 2ωρες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων στο προαύλιο χώρο των Νοσοκομείων 9.00- 11.00πμ από τις 18/6/2019 έως 21/6/2019 και στη συνέχεια Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΘΗΝΑ 12/6/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1714
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Σας κοινοποιούμε ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων με τις οποίες αποφασίζουν 2ωρες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο προαύλιο χώρο των Νοσοκομείων 9:00 – 11:00πμ από τις 18/6/2019 έως 21/6/2019 και στη συνέχεια Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες καλύπτουμε και στηρίζουμε.
Σας καλούμε να στηρίξετε και ταυτόχρονα να ενημερώσετε τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων για την εν λόγω κλαδική κινητοποίηση.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Κινητοποίηση εργαζομένων που απασχολούνται σε φορείς της Δημόσιας Υγείας με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Ανακοινώσεις

13.06.2019

Κινητοποίηση εργαζομένων που απασχολούνται σε φορείς της Δημόσιας Υγείας με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

ΑΘΗΝΑ 13/6/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1718
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
Κινητοποίηση εργαζόμενων που απασχολούνται σε φορείς της Δημόσιας Υγείας με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει και στηρίζει την Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, 11.00 πμ. έως 16.00μμ που αποφάσισαν οι 4.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε φορείς της Δημόσιας Υγείας με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και βρίσκονται με παρατάσεις των συμβάσεων στο τρίτο έτος εργασίας.
Καλούμε τους συναδέλφους του προγράμματος του ΟΑΕΔ και όσους άλλους επιθυμούν για συμπαράσταση σε μαζική συμμετοχή. Σας καλούμε στη συγκέντρωση 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή των συναδέλφων.
Οι συνάδελφοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το Φεβρουάριο 2020 τελειώνουν οι συμβάσεις και απολύονται. Κλείνουν τρία έτη συνεχούς εργασίας και θα πρέπει να δοθεί μόνιμη λύση για τη συνέχιση της εργασίας τους.
Γνωρίζουμε ότι είναι προεκλογική περίοδο αλλά όμως την ΟΜΗΡΙΑ και το εμπόριο ελπίδας για ψηφοθηρικούς λόγους δεν το ανεχόμαστε.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Παρ.5 Άρθρο 50 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3528/2007


Παρ.5 Άρθρο 50 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3528/2007
5. Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών.

Ενεργή η εφαρμογή «Αξιολόγηση» για την υποβολή εκθέσεων από τους Α΄ Αξιολογητές μέχρι τις 12 Ιουνίου 2019


Ανακοινώσεις
Κατόπιν σημαντικού αριθμού αιτημάτων των ενδιαφερομένων, η εφαρμογή «Αξιολόγηση» θα παραμείνει ενεργή για την υποβολή εκθέσεων από τους Α΄ Αξιολογητές , σήμερα 11 Ιουνίου και αύριο 12 Ιουνίου 2019, μέχρι τις 23.59. Ως εκ  τούτου,  η εφαρμογή για τους Β’ Αξιολογητές θα είναι ενεργή από τις 13 Ιουνίου 2019.

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Κατάργηση «Ποινής» Μη συμμετοχής σε κρίσεις για τους προϊσταμένους που δεν συμμετείχαν σε Αξιολόγηση

Κατάργηση «Ποινής» Μη συμμετοχής σε κρίσεις για τους προϊσταμένους που δεν συμμετείχαν σε Αξιολόγηση
06 June 2019  

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της ότι ψηφίστηκε τροπολογία στο σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος» με την οποία οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) που προέβλεπαν ότι η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να αξιολογήσει τους υφισταμένους του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει αυτός σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.
Ειδικότερα, το άρθρο 24Α του Νόμου 4369/2016 όριζε: «.. 4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 ό5, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26) και του ν. 3584/2007 (Α` 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.»
Το δε άρθρο 121 παρ.1 και 2 Ν.4549/2018,ΦΕΚ Α 105 όριζε: « 1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις…»
Στην τροπολογία αναφέρεται: « Με τις διατάξεις των άρθρων 14 επ. του ν. 4369/2016 (Α’ 33) τέθηκε σε ισχύ ένα αντικειμενικό και αμερόληπτο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ως ουσιώδες προαπαιτούμενο για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και ως εργαλείο ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού προς όφελος της επίτευξης της συλλογικής αποστολής της. Ήδη, το ανωτέρω σύστημα αξιολόγησης, έχοντας συμπληρώσει δύο έτη αποτελεσματικής εφαρμογής, συγκεντρώνει την ευρεία αποδοχή των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω διαδικασία, μετά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του υποστηρικτικού ψηφιακού εργαλείου, διενεργείται πλέον πλήρως ηλεκτρονικά, επιτρέποντας την ασφαλή, έγκαιρη, ακώλυτη και διαφανή ολοκλήρωση αυτής, με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου προ βλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του, οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) καταργούνται. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο»
Κατά συνέπεια η αξιολόγηση των υφισταμένων δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.


Πηγή: http://pasyno.gr/5650

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

Υπολογισμός της αμοιβής για εργασία νυχτερινή και σε Αργίες και Κυριακές


Υπολογισμός της αμοιβής για εργασία νυχτερινή και σε Αργίες και Κυριακές:

Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού.
Η ωριαία αποζημίωση για νυχτερινή εργασία (από 10 .μ.μ. έως 6 π.μ.) τις καθημερινές είναι ίση με το 60% του ωρομισθίου ενώ για νυχτερινή ή ημερήσια εργασία σε Κυριακές (από 12 βράδυ Σαββάτου έως 12 βράδυ Κυριακής) και αργίες είναι ίση με το 75% του ωρομισθίου.
Δηλαδή για απογευματινή βάρδια (3 μ.μ. - 11 μ.μ.) από Δευτέρα έως Σάββατο, χρεώνεται μία ώρα (10 μ.μ. - 11 μ.μ.) νυχτερινής εργασίας, που αμείβεται με προσαύξηση ίση με το 60% του ωρομισθίου.
Για νυχτερινή βάρδια (11 μ.μ.- 7 π.μ.) από Δευτέρα έως Παρασκευή, χρεώνονται επτά (7) ώρες (11 μ.μ. - 6 π.μ.) νυχτερινής εργασίας, που αμείβονται η καθεμία με προσαύξηση ίση με το 60% του ωρομισθίου.
Για νυχτερινή βάρδια (11 μ.μ. - 7 π.μ.) το Σάββατο ή παραμονή Αργίας, χρεώνονται μία ώρα νυχτερινής εργασίας (11 μ.μ. - 12) που αμείβεται με προσαύξηση ίση με το 60% του ωρομισθίου και επτά ώρες "κυριακάτικης" εργασίας (12 - 7 π.μ.), που αμείβονται η καθεμία με προσαύξηση ίση με το 75% του ωρομισθίου.
Για πρωινή (7 π.μ. - 3 μ.μ.) και απογευματινή (3 μ.μ. - 11 π.μ.) βάρδια την Κυριακή ή Αργία, χρεώνονται οκτώ ώρες "κυριακάτικης" εργασίας, που αμείβονται η καθεμία με προσαύξηση ίση με το 75% του ωρομισθίου.
Για νυχτερινή βάρδια (11 μ.μ. - 7 .μ.μ) σε Κυριακή ή Αργία, χρεώνεται μία ώρα "κυριακάτικης" εργασίας (11 μ.μ. - 12), που αμείβεται με προσαύξηση ίση με το 75% του ωρομισθίου και έξι ώρες (12 - 6 π.μ.) νυχτερινής εργασίας, που αμείβονται η καθεμία με προσαύξηση ίση με το 60% του ωρομισθίου.
Ακολουθούν πίνακες με τους μεικτούς βασικούς μισθούς που αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο, καθώς και την μεικτή ωριαία αποζημίωση για νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών (60% του ωρομισθίου) και για νυχτερινή ή ημερήσια εργασία σε Κυριακές (75% του ωρομισθίου).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 780 2,79 1,67 2,09
2 823 2,94 1,76 2,20
3 866 3,09 1,86 2,32
4 909 3,25 1,95 2,43
5 952 3,40 2,04 2,55
6 995 3,55 2,13 2,67
7 1038 3,71 2,22 2,78
8 1081 3,86 2,32 2,90
9 1124 4,01 2,41 3,01
10 1167 4,17 2,50 3,13
11 1210 4,32 2,59 3,24
12 1253 4,48 2,69 3,36
13 1296 4,63 2,78 3,47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 858 3,06 1,84 2,30
2 918 3,28 1,97 2,46
3 978 3,49 2,10 2,62
4 1038 3,71 2,22 2,78
5 1098 3,92 2,35 2,94
6 1158 4,14 2,48 3,10
7 1218 4,35 2,61 3,26
8 1278 4,56 2,74 3,42
9 1338 4,78 2,87 3,58
10 1398 4,99 3,00 3,74
11 1458 5,21 3,12 3,91
12 1518 5,42 3,25 4,07
13 1578 5,64 3,38 4,23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 1037 3,70 2,22 2,78
2 1092 3,90 2,34 2,93
3 1147 4,10 2,46 3,07
4 1202 4,29 2,58 3,22
5 1257 4,49 2,69 3,37
6 1312 4,69 2,81 3,51
7 1367 4,88 2,93 3,66
8 1422 5,08 3,05 3,81
9 1477 5,28 3,17 3,96
10 1532 5,47 3,28 4,10
11 1587 5,67 3,40 4,25
12 1642 5,86 3,52 4,40
13 1697 6,06 3,64 4,55
14 1752 6,26 3,75 4,69
15 1807 6,45 3,87 4,84
16 1862 6,65 3,99 4,99
17 1917 6,85 4,11 5,13
18 1972 7,04 4,23 5,28
19 2027 7,24 4,34 5,43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 1092 3,90 2,34 2,93
2 1151 4,11 2,47 3,08
3 1210 4,32 2,59 3,24
4 1269 4,53 2,72 3,40
5 1328 4,74 2,85 3,56
6 1387 4,95 2,97 3,72
7 1446 5,16 3,10 3,87
8 1505 5,38 3,23 4,03
9 1564 5,59 3,35 4,19
10 1623 5,80 3,48 4,35
11 1682 6,01 3,60 4,51
12 1741 6,22 3,73 4,66
13 1800 6,43 3,86 4,82
14 1859 6,64 3,98 4,98
15 1918 6,85 4,11 5,14
16 1977 7,06 4,24 5,30
17 2036 7,27 4,36 5,45
18 2095 7,48 4,49 5,61
19 2154 7,69 4,62 5,77

Πηγή : ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ