Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Βγήκε το ΦΕΚ για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Βγήκε το ΦΕΚ για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης 

 Βγήκε το ΦΕΚ για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής μέτρα: 

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95) 

- Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται. 

- Ειδικώς το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δομών του παρόντος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του σε κλινικές κλειστής νοσηλείας όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Ογκολογικές και Μονάδες Νεογνών. , Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε δομής υγείας δύναται να εξειδικεύει τις κλινικές κλειστής νοσηλείας του πρώτου εδαφίου και να αποφασίζει σε ποιες επιπλέον Μονάδες της δομής το εν λόγω προσωπικό δεν θα παρέχει τις  υπηρεσίες του.

 Ο Προϊστάμενος κάθε δομής υγείας οφείλει να υποβάλει στη Διοίκηση της δομής που προΐσταται, κάθε εβδομάδα, έκθεση περί τήρησης ή μη των ως άνω μέτρων για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

6. Τις από 14.12.2022 και 22.12.2022 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

7. Την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.Ε.Ν.Ε: Καθολική αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων – Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

 Καθολική αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων – Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας. (…)  

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Εκ τούτων έπεται, ότι η νομοθεσία προβλέπει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας προκειμένου περί της μισθολογικής εξέλιξης ενός υπαλλήλου, προσδιορίζοντας, ωστόσο, κατά τρόπο περιοριστικό τους φορείς στους οποίους δύναται να έχει διανυθεί η προϋπηρεσία αυτή.

Ειδικότερα η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται είναι αυτή των εργαζομένων των κάτωθι φορέων του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου 4354/2015, ήτοι : «α) των φορέων της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τουςζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/ 2005 (Α’314) …».

Εν προκειμένω ζήτημα γεννάται ως προς την δυνατότητα υπαγωγής του ΩΚΚ στην έννοια του ΝΠΙΔ που ανήκει στο κράτος, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού.

Επί του σημείου τούτου λεκτέα είναι τα εξής. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 2012/1992 (Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, ΦΕΚ Α΄ 28).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ως άνω Νόμου, το Ω.Κ.Κ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκουμένη από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ως άνω εποπτεία περιλαμβάνει τον ορισμό της διοίκησης, την έγκριση του απολογισμού και την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Νόμου 2012/1992, σύμφωνα με την οποία «το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι κοινωφελές, τα δε τυχόν κέρδη του κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο Δημόσιο».

Περαιτέρω, βασικός σκοπός του Ω.Κ.Κ. κατ’άρθρον 4 του Ν. 2012/1992 είναι «η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής και συναφείς δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού κέντρου». 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2012/1992, «Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση και γενικά απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημάτων, που ισχύουν εκάστοτε για τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ευχερώς συνάγεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αποτελεί ένα ΝΠΙΔ κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία κατά την ουσιαστική – λειτουργική έννοια του όρου, ήτοι η ανάπτυξη δραστηριότητας που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τους διοικουμένους για την ικανοποίηση βασικών αναγκών τους.

Προς επίρρωση των παραπάνω σκέψεων ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Ω.Κ.Κ.:

-Συμμετέχει στην εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκομείων Λεκανοπεδίου Αττικής (ΥΑ Υ4δ/ΓΠ/οικ.53080/05, ΦΕΚ Β΄ 740/2005)

-Λειτουργεί τη μοναδική στην ελληνική επικράτεια Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς (ΥΑ Υ4α/οικ.112166/13, ΦΕΚ Β΄ 18-12-2013)

-Παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους πολίτες (άρθρο 23 Ν. 1076/1980)

-Διασυνδέεται λειτουργικά με την Υγειονομική Περιφέρεια, στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει (άρθρο 13§11 του Ν. 2889/2001 και ΥΑ 122831/11, ΦΕΚ Β΄ 2659/2011)

-Έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για την άσκηση ιατρών για την χορήγηση της ειδικότητας της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 3370/2005.

Εκ τούτων έπεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αδυνατεί να εξομοιωθεί με την έννοια του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, έννοια σύμφυτη με την αποκόμιση κέρδους.

Εξάλλου, με την υπ’αριθμ. 2695/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό, ότι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επιδιώκει σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (ιδίως την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και την πραγματοποίηση ερευνών στον τομέα της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής) και υπόκειται σε κρατική εποπτεία. Ως εκ τούτου, οι υπουργικές πράξεις κρατικής εποπτείας, οι οποίες αφορούν τον διορισμό, την ανάκληση διορισμού ή την πρόωρη λήξη της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, τα οποία (Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο) αποτελούν όργανα διοίκησης αυτού, όπως η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις υποκείμενες σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΣτΕ 1877, 1291/2016).

Ενόψει των ανωτέρω και της προεκτεθείσας φύσεως του Ωνασείου, βασίμως υποστηρίζεται, ότι η προϋπηρεσία που έχει τυχόν παρασχεθεί σε αυτό δεν μπορεί να λογίζεται ως προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 6 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Υπ’ αυτήν την έννοια για την αναγνώριση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας δεν μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των επτά (7) ετών, αλλά αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ολοσχερώς και εις το ακέραιον τόσο για την προαγωγική, όσο και για την μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ το ύψος τόσο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης όσο και της χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους προς τα κόμματα και τους συνασπισμούς των κομμάτων. ΣΥΝΟΛO 6.000.000,00

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ το ύψος τόσο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης όσο και της χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους προς τα κόμματα και τους συνασπισμούς των κομμάτων. ΣΥΝΟΛO 6.000.000,00

Τεύχος B’ 6961/30.12.2022

Κατανομή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων έτους 2022.

Α. Την κατανομή του διατιθέμενου ποσού για την τακτική κρατική χρηματοδότηση ύψους 5.000.000,00 € και την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς ύψους 1.000.000,00 € στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων ως εξής:
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

ΑΔΕΔΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

 

Με αφορμή αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που κυκλοφορεί και σχετικές οδηγίες που δίνονται για υποβολή της μέχρι 31/12/2022, αναφορικά με την μη παραγραφή της αξίωσης από το ελληνικό Δημόσιο της μισθολογικής μας ωρίμανσης που πάγωσε το 2016-2017 με το ν. 4354/2015 (μισθολόγιο), επισημαίνουμε τα εξής:

 • Η αίτηση αυτή, όπως και κάθε άλλη με παρόμοιο περιεχόμενο, έχει κάποια «αξία», μόνον όταν ακολουθήσει κατάθεση δικαστικής αγωγής διεκδίκησης του ποσού, που αφορά και μάλιστα σε διάστημα 2 χρόνων από την υποβολή της αίτησης. Από μόνη της η αίτηση δεν σημαίνει τίποτα, ούτε μπορεί να παράγει αποτελέσματα στο δημόσιο.
 • Είναι φανερό ότι πίσω και από τη συγκεκριμένη αίτηση «κρύβονται» δικηγορικά γραφεία που, την επόμενη μέρα, θα ακολουθήσουν το γνωστό δικαστικό δρόμο… Να κερδίζουν κάποια αγωγή πρωτόδικα και συνήθως σε κάποιο Ειρηνοδικείο για ΙΔΑΧ υπαλλήλους (που εκδικάζονται πιο γρήγορα), να δημιουργούν «κλίμα» με διάφορα δημοσιεύματα…, ώστε να ωθούν σε μαζικές δικαστικές αγωγές διεκδίκησης…
 • Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ποτέ δεν κερδήθηκε μισθολογική παροχή, που αφορά το σύνολο των υπαλλήλων. Ακόμα κι αν είχαν βγει εκατοντάδες θετικές πρωτόδικες αποφάσεις ερχόταν το ΣΤΕ και ο Άρειος Πάγος και «έκλειναν» με αρνητικές αποφάσεις το ζήτημα, βάζοντας πάνω απ’ όλα το «δημόσιο συμφέρον», για το οποίο όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις δεν αμφισβητούν την «νομιμότητα» και την «συνταγματικότητα» των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, που κάνουν μισθολογικές περικοπές.

Τέτοια ζητήματα ήταν το επίδομα των 176 ευρώ και η διεκδίκηση των «δώρων», που όλοι γνωρίζουμε την κατάληξή τους.

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι σε κάποιους κλάδους πχ γιατρούς που κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές που τους έγιναν δεν τους έχουν δοθεί ακόμα τα σχετικά ποσά, αφού εν τέλει και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων βρίσκεται στα χέρια της κάθε κυβέρνησης.

 • Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τα ζητήματα αυτά είναι κατεξοχήν αιτήματα διεκδίκησης και μαζικού αγώνα και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και γι αυτό θεωρούμε πως η θέση μας στα σωματεία, νομαρχιακά τμήματα κλπ πρέπει να είναι σύμφωνη με την προώθηση της κινηματικής λογικής.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου, που θέλει να προχωρήσει ατομικά και με αίτηση, που έτσι κι αλλιώς  από μόνη της δεν στοιχίζει και τίποτα και με αγωγή στη συνέχεια, να το κάνει.

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση, ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου που κατατέθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όπου αναλύονται τα αναφερόμενα στους χρόνους παραγραφής της αξίωσης.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2022.12.28 – Ενημερωτικό σημείωμα για την αίτηση για μη παραγραφή μισθολογικής ωρίμανσης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Διορισμοί μετατάξεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων, Δεκέμβριος 2022

 Τεύχος Γ’ 3217/27.12.2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ. 72747/19.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), β) του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), δ) του άρθρου 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ε) του άρθρου 18 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), στ) του άρθρου 31 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), ζ) του άρθρου 39 του ν. 4950/2022 (Α’ 128), η) του άρθρου 63 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), λύεται αυτοδίκαια, κατά την 31.12.2022, η υπαλληλική σχέση των κάτωθι ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Μονάδες Π.Φ.Υ., αρμοδιότητας της 5ης Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας τους, καθώς δεν υπέβαλαν αίτηση περαιτέρω παραμονής στην υπηρεσία τους, κατά την ανωτέρω (1η) σχετική διάταξη:

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ/ΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1128663195/ 13-12-2022 

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΨΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1126837975/ 12-12-2022 

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1051268931/ 12-12-2022

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Δ΄ τριμήνου 2022

 

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Δ΄ τριμήνου 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 29/12/2022 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Δ΄ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 76.773.933,09  στο σύνολο των 291.522 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Τετάρτη 28/12/2022 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 2.415.923,78  σε 4.972  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 30/11/2022. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.264 και οι δικαιούχοι μεταβίβασης σε 708.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου. Σημειώνεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου καταβλήθηκαν τα μερίσματα με ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών τους μέχρι 30/9/2022. 

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 296.494. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος, μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής ακόμα και σε ένα μήνα, αναλογιζόμενο τις πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν εντός του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2022, αλλά και την ανάγκη κάθε μετόχου μας που συνταξιοδοτείται, να του καταβληθούν τα ποσά που δικαιούται κατά τη συνταξιοδότηση έγκαιρα. .

Ο Δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ότι μετά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία του, θα λάβει άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα το μέρισμα που δικαιούται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ/2022 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 7Κ/2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων της Προκήρυξης 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021,

το ΑΣΕΠ καλεί

τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει την 29η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 8:00 και λήγει τη 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία ελέγχου των παραβόλων της ανωτέρω προκήρυξης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις παρατάσεις των Συναδέλφων με συμβάσεις

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις παρατάσεις των Συναδέλφων με συμβάσεις. 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5007 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Προσφορά για το Προσωπικό του Νοσοκομείου Βόλου.

 Προσφορά για το Προσωπικό του Νοσοκομείου Βόλου.

Το κοσμηματοπωλείο "Αδαμάντινο" Κ. Καρτάλη 120 στο Βόλο, προσφέρει μέσω του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου, έκπτωση 25% σε όλα τα είδη σε πολύ προσιτές τιμές. Ευχόμαστε σε όλους εσάς, Υγειονομικό και Διοικητικό προσωπικό, Υγεία και χαρές στις οικογένειές σας.

Διορισμοί μετατάξεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Τεύχος Γ’ 3186/22.12.2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 61914/23.11.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213) όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α’ 165), του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), διορίζεται η ιατρός ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Γεωργίου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 5203/24.11.2022). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1241032612/12.12.2023). (Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 133218/ 12.12.2023).

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Ημ. Ψήφισης
21/12/2022
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

πραγματοποιήθηκε η Βράβευση των Παιδιών των Συναδέλφων και μίας Συναδέλφου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Βράβευση των Παιδιών των Συναδέλφων και μίας Συναδέλφου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε κάθε παιδί και στην συνάδελφο δόθηκε από το Σύλλογο, αναμνηστικός έπαινος και μία συμβολική δωροεπιταγή αξίας 20 Ευρώ από τα καταστήματα Bershka, καθώς και γλυκά και αναψυκτικά που χορηγήθηκαν από την ΕΨΑ. Από την Διοίκηση δόθηκε ένα memory stick.

Τροπολογίες για το σχέδιο νόμου "Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας"

Τροπολογίες

Σχεδίου Νόμου 
Τίτλος
Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

 • Αρ. Τροπολογίας: 1538/237 20.12.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Αρ. Τροπολογίας: 1540/239 20.12.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1541/240 20.12.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1542/241 20.12.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας

Ομιλία Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα

21/12/2022

Ομιλία Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Βασικά σημεία ομιλίας του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για το νομοσχέδιο Ανακουφιστικής Φροντίδας


ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ


• Θεσμοθετείται στην χώρα μας με μεγάλη καθυστέρηση οργανωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, που αφορούν πάνω από 135.000 συμπολίτες μας


• Καθορίζονται οι δομές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, που θα είναι δωρεάν για τους πολίτες και θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και προβλέπονται ποιοτικά κριτήρια για την λειτουργία τους


• Προβλέπουμε τη σύσταση εθνικού μητρώου ασθενών και καθορισμό διεπιστημονικής ομάδας και Εθνικής Επιτροπής για την προώθηση της ανακουφιστικής φροντίδας.


• Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών παρεμβάσεων που προωθούν τις προληπτικές εξετάσεις, τον Προσωπικό γιατρό, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την αποζημίωση των εγκαυματιών, τις πολιτικές για την αντιμετώπιση και πρόληψη του HIV και με το νομοσχέδιο που παρουσιάσαμε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο την προώθηση των μεταμοσχεύσεων.


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


• Ανανεώνονται οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού που εντάχθηκε στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας έως 31.12.23, ενώ το προσωπικό αυτό έχει και αυξημένη μοριοδότηση για να διεκδικήσει μέσω της νόμιμης διαδικασίας την μονιμοποίηση του.


• Αντίστοιχα παρά την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών θα παραμείνουν στο ΕΣΥ ως επικουρικοί, όσοι τους αντικατέστησαν, επιβραβεύοντας αυτούς που εντάχθηκαν στα νοσοκομεία την πιο δύσκολη στιγμή, ενώ ανανεώνονται και οι συμβάσεις των ΣΟΧ


• Διαγράφεται το πρόστιμο όσων συμπολιτών μας άνω των 60 ετών δεν είχαν εμβολιαστεί και εμβολιάστηκαν, ενώ δίνεται η δυνατότητα να διενεργείται το εμβόλιο κατά της γρίπης και χωρίς ιατρική συνταγή διευκολύνοντας τους πολίτες.


• Παράλληλα δοσοποιείται το claw back των φαρμακευτικών εταιριών και προστίθενται άλλα 15 εκ. στον κωδικό των διαγνωστικών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών φθάνοντας η ενίσχυση τα 75 εκ για το 2022.


ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ


Σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων εισηγήθηκε πρωτόκολλο επιστροφής των ανεμβολίαστων γιατρών και νοσηλευτών από 01.01.2023.

1. Δυο τεστ την εβδομάδα


2. Υποχρεωτικά μάσκα υψηλής προστασίας


3. Τα τεστ να γίνονται κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η αυξημένη αξιοπιστία και καταγραφής με χρέωση τους


4. Να επιτηρούνται αν τηρούν τα μέτρα


5. Να μην εργάζονται σε ΜΕΘ, Μοναδες Εντατικής Νεογνών και όπου υπάρχουν ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς (και να κρίνει η επιτροπή λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου)


Για τους διοικητικούς θα ισχύσουν τα ίδια πλην του σημείου 5.


Τυχόν παραβίαση των μέτρων θα συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.


ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ


• Όπως έχουμε δεσμευτεί επενδύουμε στην πρόληψη και επεκτείνουμε το πρόγραμμα Δοξιάδης και στις καρδιαγγειακές παθήσεις για την ηλικία 30-70 ετών σε άνδρες και γυναίκες.


• Το πρόγραμμα που περιλαμβάνει σειρά εξετάσεων και ιατρικής επίσκεψης είναι τελείως δωρεάν για τους πολίτες και αφορά δημόσιες και ιδιωτικές δομές χωρίς claw back και rebate.


• Η ιατρική επίσκεψη που θα πληρώνεται από το κράτος θα αφορά και τους ιδιώτες γιατρούς και τους γιατρούς του δημοσίου που είναι Προσωπικοί γιατροί. Έτσι δίνεται επιπλέον κίνητρο για την ένταξη στο θεσμό.


Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει ένα βαθιά κοινωνικό πρόσωπο με στήριξη της υγείας των πολιτών, αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας με την πληρωμή του 10% στις δαπάνες των νοικοκυριών για τα τρόφιμα, αποδεικνύοντας ότι στο επίκεντρο μας είναι ο πολίτης.

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Εορταστικές εκδηλώσεις - Ενημέρωση

 


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ‘ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ’

Πολυμέρη 134, 38221  Βόλος Τηλ.- Fax 2421351147

Εορταστικές εκδηλώσεις 2022/2023  - Ενημέρωση

Σας Ευχόμαστε Καλές Γιορτές, καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο έτος 2023.

Σύντομη οικονομική ενημέρωση: 1.Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι αποπληρώσαμε το παλαιό χρέος του Συλλόγου στο ΙΚΑ ένα χρόνο νωρίτερα από την προγραμματισμένη ρύθμιση. 2. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε την ΔΕΗ του 2009, λόγω επανελειμένων οχλήσεων με εξώδικα και με εισπρακτικές εταιρείες, στο Βιβλίο Ταμείου εκείνης της περιόδου δηλώθηκαν «πληρωμένα και εξοφλημένα».

1.        Την Τετάρτη 21/12/22 στις 12:30 στην Αίθουσα διαλέξεων του Νοσοκομείου μας θα πραγματοποιηθεί η Βράβευση των παιδιών των Συναδέλφων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμία εκπαίδευση.

2.        Ο Σύλλογος θα μοιράσει συμβολικό δώρο σε όλους συναδέλφους που είναι μέλη του Συλλόγου.

3.        Παρακολούθηση του θεματικού πάρκου που δημιουργήθηκε για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς «Τα Παραμύθια του Κόσμου» στο Βόλο,  στην πλατεία Πανεπιστημίου. Να δηλωθούν τα ονόματα των Συναδέλφων που ενδιαφέρονται. 

4.        Στην Αλλαγή του Χρόνου ο Σύλλογος, όπως και πέρυσι, θα μοιράσει συμβολικό δώρο στους συναδέλφους που θα κάνουν την αλλαγή του χρόνου στο Νοσοκομείο.

5.      Το Σάββατο 21/01/23 στις 21:30 στο κέντρο Souipas Palace θα πραγματοποιηθεί, Χοροσπερίδα και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.   Η εκδήλωση θα πραγματοποίηθει μαζί με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών. Η Τιμή της πρόσκλησης είναι στα 17€.    

Για τα μέλη του Συλλόγου μας θα είναι μόνο 5€ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από το Σύλλογό μας. Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική, θα υπάρχει πλήρες μενού για το φαγητό και απεριόριστη κατανάλωση κρασιού και αναψυκτικών. Για να κλείσετε τραπέζι θα πρέπει να το δηλώσετε και να προμηθευτείτε έγκαιρα προσκλήσεις.       

·         Θα υπάρξει Λαχειοφόρος αγορά με πλούσια Δώρα.

Παράκληση: Οι Κάρτες των μελών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τους ίδιους. Δεν επιτρέπεται η παραχώρησή τους σε τρίτους.

Η τιμή των 5€ ισχύει για τα μέλη του Συλλόγου μας που θα προμηθευτούν μέχρι 20/01/23 από το προεδρείο τις κάρτες και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Μέσα στο κέντρο η τιμή τους θα είναι 17€.

Ευχαριστούμε θερμά την ΕΨΑ, για την χορηγία με αναψυκτικά που μας διέθεσε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων, Δεκέμβριος 2022

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων,  Δεκέμβριος 2022


Τεύχος Γ’ 3213/27.12.2022

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

 Με την υπ’ αρ. 732/23382/13-12-2022 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του δόκιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου ΓΩΓΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, με βαθμό Ε’, λόγω αποδοχής διορισμού του σε άλλη θέση από 09-12-2022, ημερομηνία ορκωμοσίας του στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1103136210/13.12.2022).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τεύχος Γ’ 3135/17.12.2022

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. οικ. 70516/29.11.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.  2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  8 του άρθρου 23 του ν.  2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του άρθρου 109 του ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), διορίζεται η ιατρός ΝΤΑΛΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Τριαντάφυλλου σε θέση ειδικευμένης ιατρού Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 5346/30.11.2022). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1161061247/08.12.2022). (Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 132588/ 08.12.2022).

Πηγή : Εθνικό Τυπογραφείο

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2022

 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2022.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο μισθοδοσίας και με κάθε επιφύλαξη, ενημερωθήκαμε για την πληρωμή των ωρών για τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο , η πληρωμή θα γίνει μαζί με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου. 

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 85 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 85

 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).


Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ πατήστε εδώ


Οι αργίες του 2023

 Οι αργίες του 2023

1 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή: Πρωτοχρονιά

6 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή: Θεοφάνεια

27 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα: Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο: Επέτειος της Επανάστασης του 1821

14 Απριλίου, Παρασκευή: Μεγάλη Παρασκευή

16 Απριλίου, Κυριακή: Άγιο Πάσχα

17 Απριλίου, Δευτέρα: Δευτέρα του Πάσχα

1 Μαΐου, Δευτέρα: Εργατική Πρωτομαγιά

5 Ιουνίου, Δευτέρα: Αγίου Πνεύματος

15 Αυγούστου, Τρίτη: Κοίμηση της Θεοτόκου

28 Οκτωβρίου, Σάββατο: Επέτειος του Όχι

25 Δεκεμβρίου, Δευτέρα: Χριστούγεννα

26 Δεκεμβρίου, Τρίτη: 2η ημέρα των Χριστουγέννων


Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Τετάρτη 21/12/22 και ώρα 12:30, στην αίθουσα διαλέξεων του Νοσοκομείου θα πραγματοποιήσει την Βράβευση των Παιδιών των Συναδέλφων, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 Βράβευση των Παιδιών 21/12/22.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου, την Τετάρτη 21/12/22 και ώρα 12:30, στην αίθουσα διαλέξεων του Νοσοκομείου θα πραγματοποιήσει την Βράβευση των Παιδιών των Συναδέλφων, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Υπερδιπλάσιες οι Συνταξιοδοτήσεις - Παραιτήσεις σε σχέση με τους Διορισμούς για το Μόνιμο προσωπικό..

 Η μείωση του Μόνιμου Προσωπικού του ΓΝ Βόλου από το 2010 εώς το 2022 μέσα από τα επίσημα ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου.

Υπερδιπλάσιες οι Συνταξιοδοτήσεις - Παραιτήσεις σε σχέση με τους Διορισμούς.

  


Για τα 4 τελευταία χρόνια  στο -50 οι Διορισμοί σε σχέση με τις  Συνταξιοδοτήσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Ενημέρωση για τις ώρες του Οκτωβρίου 2022

   15-12-22

Ενημέρωση για τις ώρες του Οκτωβρίου 2022

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο μισθοδοσίας και με κάθε επιφύλαξη, ενημερωθήκαμε για την πληρωμή των ωρών για τον μήνα Οκτώβριο , η πληρωμή θα γίνει  στις 23/12/22.

Παράταση ισχύος συμβάσεων του άρθρου 50 ν. 4825/2021

 Άρθρο 18 

Παράταση ισχύος συμβάσεων του άρθρου 50 ν. 4825/2021 

1. Η ισχύς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α΄ 157) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η.6.2023, ανεξαρτήτως της επιστροφής στα καθήκοντά τους των υπαλλήλων που τελούσαν σε αναστολή δυνάμει του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130). Η παράταση των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

2. Κατά τη διάρκεια της παράτασης της παρ. 1 το προσωπικό που προσλήφθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 δύναται να μετακινείται, ανάλογα με τις ανάγκες, ως ακολούθως: α) αν υπηρετεί σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ), δύναται να μετακινείται σε άλλον ΦΠΥΥ της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του φορέα ή του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου. 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού

Νόμος 5007 

Άρθρο 19 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού 

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της δυνατότητας παράτασης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). 

2. Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ 2022

 

Λόγω τεχνικού προβλήματος ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 -ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι  η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για τον Β΄ κύκλο κινητικότητας  2022, παρατείνεται έως και τις 15.12.2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τον επανέλεγχο των αιτήσεών τους λόγω διόρθωσης, κατόπιν αιτήματος των φορέων,  της έδρας ορισμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.