ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1

Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Προστίθεται, τρίτο εδάφιο στην nap. 1 του εικοστού όγδοου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται έως την 31η.12.2020, για ένα (1) έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό’Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), σια πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Χώρας, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σας αποκεντρωμένες διοικήσεις για την κάλυψη των ανανκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτουνταί η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεταί από 1.10.2020. Συμβάσεις απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), καθώς και των φορέων του άρθρου δεκάτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, οι οποίες εγκρίθηκαν μέχρι και την 30η.9.2020 καί έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν έως καί την 31η.12.2020 είναι έγκυρες και ol αμοιβές τους καταβάλλονται κανονικά στους δικαιούχους.».

Άρθρο 2

Μετακίνηση προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42)

Η παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δίασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 30η.6.2021, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Η ανάθεση των καθηκόντων του προσωπικού αυτού μπορεί να αφορά σε ιατρικά, νοσηλευτικά, ή βοηθητικά καθήκοντα, διαφορετικά της ειδίκευσής του, λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης συνδρομής στη δημόσια υγεία από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. Για την απασχόληση του προσερχόμενου προς ανάληψη υπηρεσίας ιατρικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα, συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης, με τον διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά η διάρκεια απασχόλησης και οι όροι αποζημίωσης του ιδιώτη ιατρού, που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 6, καθώς και ο συγκεκριμένος οργανικός φορέας του ΕΣΥ, στον οποίο ο ιδιώτης ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του. Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω ιατρικού προσωπικού δύναται να παρατείνεται για έξι (6) ακόμα μήνες από τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.»

Άρθρο 3

Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

1.   Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δίασποράς του κορωνοϊού C0VID-19 και έως και την 30η.6.2021, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσονται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνταξιούχοι ιατροί, των αναγκαίων ειδικοτήτων, και να τους ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Για την απασχόληση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης με τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για χρονικό διάστημα έως την 30η.6.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης, το ποσό καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Η καταβολή της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου στους συνταξιούχους ιατρούς συνεπάγεται την καταβολή των ακαθάριστων συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων κατά 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43). Εξαιρούνται του προηγουμένου εδαφίου οι συνταξιούχοι ιατροί όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση στην ενταηκολογία.

2.   Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δύναται να παρατείνεται για ένα ακόμα εξάμηνο από τη λήξη της σύμβασης και πάντως όχι πέραν της 31ης. 12.2021, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 4

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

1.  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δίασποράς από τον κορωνοϊό COVID-19 και έως και την 2812.2021, ασθενείς που ανήκουν στις κατηγορίες των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), και χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας τους, δύνανται να μετακινούνται σε ιδιωτικές δομές υγείας με βεβαίωση του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και να δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας τους στης δημόσιες δομές υγείας.

2.  Οι δαπάνες για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων της παρ. 1 καλύπτονται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας, η οποία κατανέμεται στον ΕΟΠΥΥ, εφαρμοζόμενου αναλογικά του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’

3.  Η ισχύς του παρόντος άρχεταιτην 1η.9.2020.

Άρθρο 5

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας

και παροχή υπηρεσιών

1.    Εφόσον εξακολουθεί να υφισταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και έως και την 28η.2.2021, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ ΑΕ) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πλην αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο και των διατάξεων περί σκοπού της ΙΦΕΤ ΑΕ, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοιού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) σε δημόσιες δομές υγείας για τη νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία προμήθειας του παρόντος ενόφειτης ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης kol αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προςτη λειτουργία αναπνευστήρων. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με κριτήριο χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της υποπαρ. 1.1.3 του άρθρου 25 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

2.    Εφόσον εξακολουθεί να υφισταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 28η.2.2021, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ, σε ΜΑΦ ή σε δημόσιες δομές υγείας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πλην αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Ο ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία προμήθειας του παρόντος ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας είναι αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων.

Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ανατίθεται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας σε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες. Η πρόσκληση αναρτάταί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΑΠΥ ή οποιασδήποτε αναθέτουσας αρχής αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με κριτήριο χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων προϊόντων ή και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της υποπαρ. 1.1.3 του άρθρου 25 του ν. 4472/2017.

tropologia_idivtes