Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ


Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής
προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και
βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου και δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των
γυμνασίων στις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β΄) και της λήξης λειτουργίας των δημοτικών
σχολείων και των νηπιαγωγείων στις 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ. 79/2017, όπως
ισχύει), οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων
της άδειας ειδικού σκοπού. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εφόσον κατά την ημερομηνία
λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν έχουν
συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν
επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη
έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν
δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μέχρι τη
λήξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών στις 31/7/2020 με βάση το πρόγραμμα
παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες
που έχουν ήδη δοθεί με την αριθ. (θ) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. H ως άνω άδεια
εξακολουθεί μέχρι 31/7/2020 να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα
φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, εφόσον αυτά ανήκουν σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση (Β’ 1856), ή ήδη νοσούν από COVID-19.
Διευκρινίζεται ότι κατόπιν της μη χορήγησης πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα
εμπίπτοντα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται
στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης,
σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του
περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
Σε ό,τι αφορά τους γονείς που δεν έχουν εγγράψει τα τέκνα τους σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς και δεδομένης της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε
πλήρη λειτουργία, της παύσης της χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας σε εμπίπτοντες
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και της ανάγκης
προγραμματισμού των καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω υπάλληλοι
καλούνται να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους καθώς τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν τη φροντίδα των τέκνων από τους οικείους ή από άλλα πρόσωπα, τα
οποία επιλαμβάνονταν της φροντίδας των τέκνων προ της κρίσης της πανδημίας. Σε
αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω υπάλληλοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης της
κατ΄αρχάς προβλεπόμενης διευκόλυνσης της χρήσης του μειωμένου ωραρίου έως και 25%,
όπως άλλωστε προβλέπεται στην οικεία διάταξη. Αν αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η
χρήση ούτε του μειωμένου ωραρίου από τον υπάλληλο, τότε, και εφόσον οι υπηρεσιακές
ανάγκες το επιτρέπουν, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και πάντως
όχι πέραν της 31ης/7/2020, ημερομηνία λήξης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έκαναν ή θα κάνουν χρήση, για
όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ακόμα, του μειωμένου κατά 25% ωραρίου
απασχόλησης, υποχρεούνται να απασχοληθούν τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου
εργασίας, πέραν του ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο
χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Σε περίπτωση ωστόσο που ο
υπάλληλος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης του υπαλλήλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού και οικονομικού θα προβούν
στον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου παροχής εργασίας για το επίμαχο χρονικό
διάστημα και ακολούθως στην ανάλογη περικοπή αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, η
αναπλήρωση των ωρών αυτών θα πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρόνου και βάσει
προγραμματισμού προς εξυπηρέτηση τόσο του γονέα υπαλλήλου όσο και του δημοσίου
συμφέροντος στο πλαίσιο της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 για επιστροφή στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου, δεδομένου ότι αυτό πλέον επιτρέπεται από τα τρέχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα, σας γνωρίζουμε ότι παύει από 1/7/2020 η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε κάθε
περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.
Ωστόσο και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες
υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και για τους υπόλοιπους
εργαζομένους, για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους  υπαλλήλους που ανήκαν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την  εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες.
Άλλως θα πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη εκείνων των μέτρων
που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και
πολίτη, αντισηπτικά και χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες και από τον
εργαζόμενο κλπ).

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Το Υπόλοιπο των Ημερών Κανονικής Άδειας του Έτους 2019, παρατείνεται έως 30/9/20

Ενημέρωση για το Υπόλοιπο των Ημερών Κανονικής Άδειας του Έτους 2019.

Το Υπόλοιπο των Ημερών Κανονικής Άδειας του Έτους 2019, παρατείνεται έως 30/9/20, με Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου.

6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΒΓΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ

Αθήνα, 10/12/2019
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του
Τ.Π.&Δ., ενημερώνουμε τους δανειολήπτες του Ταμείου ότι από την Τετάρτη
11/12/2019 ξεκινάει η σταδιακή καταβολή σε περίπου 80.000 συνεπείς
δανειολήπτες - υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα,
τιτλοποιημένων και μη, του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού τόκων
για το α ́ εξάμηνο του 2019.
Το μέτρο της επιβράβευσης προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω μείωσης του
επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου σε
ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το
μέτρο θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, κατόπιν σχετικής εγκρίσεώς του από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.&Δ.
Παρακαλούνται οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης
στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον
IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυμα

της χώρας, όπως προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου «e-
Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου

(www.tpd.gr).
Η διαδικασία απόδοσης του ποσού της επιβράβευσης στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό
διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών μετατρέπονται οι συμβάσεις εκτάκτων υπαλλήλων του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ σε Αορίστου χρόνου

Με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών μετατρέπονται οι συμβάσεις εκτάκτων υπαλλήλων του Δρομοκαϊτείου σε Αορίστου χρόνου. Ανοίγει ο δρόμος για μονιμοποίηση των 16000 εκτάκτων Υγειονομικών -Προνοιακών υπαλλήλων αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών μετατρέπονται οι συμβάσεις εκτάκτων υπαλλήλων του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ σε Αορίστου χρόνου
Ανοίγει ο δρόμος για μονιμοποίηση των 16000 εκτάκτων Υγειονομικών – Προνοιακών υπαλλήλων αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση
Πριν από λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 808/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή αγωγή εργαζόμενων [επικουρικό προσωπικό] κατά του Δρομοκαϊτειου Νοσοκομείου, με την οποία ζητούσαν να αναγνωριστεί, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου και συνακόλουθα η σύμβαση τους πρέπει να θεωρηθεί αορίστου χρόνου. Την υπόθεση χειρίστηκε το Δικηγορικό Γραφείο Μαρίας Μαγδαληνής Τσίπρα και συνεργατών.
Το Δικαστήριο, με πλήρη και άρτια νομική τεκμηρίωση έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ και του ν.2112/1920 και δέχτηκε, ότι εργαζόμενοι, ασχέτως της διάρκειας απασχόλησης τους, που παρέχουν μολαταύτα τις υπηρεσίες τους με τον ίδιο τρόπο, που απασχολούνται και οι μόνιμοι συνάδελφοι τους και μάλιστα επί σειρά ετών, δεν μπορεί να παραμένουν σε κατάσταση ανασφάλειας και ομηρίας. Και αυτό, όταν οι συνάδελφοι μας αυτοί, παλεύουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων και την παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς και στην ελληνική κοινωνία. Εξάλλου, οι εν λόγω συνάδελφοι στήριξαν ολόψυχα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και όλο το τακτικό νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, στο κρίσιμο διάστημα που πέρασε η χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας.
Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει την ολόψυχη συμπαράσταση της στους 16.000 εκτάκτους συναδέλφους, οι οποίοι καθημερινά υπηρετούν την Δημόσια Υγεία και καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα στην ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, που θα τακτοποιήσει την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού, μετατρέποντας τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, όπως ορίζει η απόφαση του Δικαστηρίου, βάζοντας ένα τέλος στην εργασιακή του ομηρία. Αυτό αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και απόδοση φόρου τιμής, σε ανθρώπους, που στάθηκαν με περίσσιο θάρρος αρωγοί στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στην Πολιτεία και στους Πολίτες, που δοκιμάστηκαν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, ότι θα δοκιμαστούν ξανά από τον εφιάλτη του Κορωνοϊού. Δεν αρκεί το χειροκρότημα. Χρειάζονται πράξεις και γενναίες αποφάσεις, που θα επιφέρουν την οριστική επίλυση του προβλήματος τους.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Για να δείτε την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών Πατήστε εδώ.

Η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει και στηρίζει την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων

Η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει και στηρίζει την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων την Δευτέρα 29/6/2020 με Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας 7πμ-9πμ στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων.


ΑΘΗΝΑ 26/06/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3083
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

Συνάδελφοι,
Καλύπτουμε και στηρίζουμε την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων την Δευτέρα 29/06/2020 με Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας 7πμ – 9πμ στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων. Διαμαρτυρόμαστε για την εξαίρεση από τη χρηματική δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου.
Η ΠΟΕΔΗΝ έχει με Δελτία Τύπου γνωστοποιήσει τις θέσεις της επί του συγκεκριμένου αιτήματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας έως 31/10/2020.Τρίτη 30 Ιουνίου 4ωρη Παναττική Στάση Εργασίας & Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας 8:30πμ

Δελτία Τύπου

Τρίτη 30 Ιουνίου 4ωρη Παναττική Στάση Εργασίας & Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας 8:30πμ

ΑΘΗΝΑ 29/06/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3079
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
4ωρη Παναττική Στάση Εργασίας
8:30πμ Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας

Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογούμε πια για την αναγκαιότητα ένταξής μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ειδικά τώρα μετά την πανδημία και τα χειροκροτήματα.
Πέραν του κορωνοϊού οι Υγειονομικοί είναι εκτεθειμένοι συνεχώς σε λοιμώδη νοσήματα (Ηπατίτιδα, φυματίωση, AIDS κλπ). Έχουν τρυπηθεί με βελόνες στη διάρκεια της νοσηλείας. Αδυνατούν να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες 67 ετών.
Αρκετοί συνάδελφοι πάσχουν από σοβαρά νοσήματα (καρκίνο, αυτοάνοσα κλπ).
Το νοσηλευτικό προσωπικό πάνω από 25 χρόνια υπηρεσίας πάσχει από μυοσκελετικά προβλήματα.
Το 10% των εργαστηριακά διαπιστωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα είναι υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλληλοι.
Ζητάμε την ένταξή μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στις εισφορές και στην αναγνώριση του ασφαλιστικού βίου. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας έχει ως αντικείμενο την συνέχιση χορήγησης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, για το οποίο ζητάμε διπλασιασμό και επέκταση στις άλλες ειδικότητες.
Όλοι πλέον έχουμε ασφαλιστικό φορέα τον ΕΦΚΑ και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι του ιδίου φορέα, ιδίων επαγγελμάτων με διαφορετικό ασφαλιστικό τρόπο.
Όσοι προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο δεν είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ και όσοι προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ είναι ενταγμένοι.
Ο Υπουργός Εργασίας είχε πει ότι περιμένει το πόρισμα της επιτροπής για να αποφασίσει την ένταξή μας.
Η Επιτροπή που έχει ως έργο την αναμόρφωση χορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και όχι την ένταξή μας στα ΒΑΕ έχει πάρει παράταση έως τέλος Οκτωβρίου 2020.
Την Τρίτη 30/6/2020 θα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τις δεσμεύσεις στη Κυβέρνηση με ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ Στάση Εργασίας και Συγκέντρωση 08:30πμ στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29).


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών εγκύκλιος σχετική με το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Για να δείτε την σχετική  εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Παράταση μετακινήσεων πάσης φύσεως προσωπικού

Παράταση μετακινήσεων πάσης φύσεως προσωπικού.

Παρατείνονται / ανανεώνονται έως 31/12/20 από την ημερομηνία λήξης τους, οι μετακινήσεις πάσης φύσεως προσωπικού εντός της ίδιας ΥΠΕ ή μεταξύ διαφορετικών ΥΠΕ, που  έχουν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων Διοικητών. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες ΥΠΕ για την έκδοση της σχετικής απόφασης.Ενημέρωση για τις ώρες του ΜΑΙΟΥ 2020


Ενημέρωση για τις ώρες του ΜΑΙΟΥ 2020.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο μισθοδοσίας , για την πληρωμή των ωρών για τον μήνα ΜΑΙΟ , η πληρωμή έγινε στις 27/6/20.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Ενημέρωση για τις ώρες του ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

15/6/20
Ενημέρωση για τις ώρες του ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο μισθοδοσίας , για την πληρωμή των ωρών για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ, η πληρωμή έγινε στις 13/6/20.

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Ανασυγκρότηση του Προεδρείου - Νέο ΔΣ του Συλλόγου

Σήμερα 4/6/20.


Μετά την αποχώρηση της Κας Πάνου Αποστολίας λόγω συνυπηρέτησης με τον Ένστολο σύζυγό της σε παραμεθόριο περιοχή,

Έγινε ανασυγκρότηση του Προεδρείου.

 

Το Νέο ΔΣ του Συλλόγου

που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία είναι :Πρόεδρος : ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Αντιπρόεδρος : ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αν. Γεν. Γραμματέας :  

Ταμίας : ΜΙΚΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ


Μέλος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Μέλος: ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
Μέλος: ΠΑΤΡΩΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ .

Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών μέχρι 30-9-2020

Ανακοινώσεις

02.06.2020

Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ ενημερώνει ότι στο άρθρο 28 του Ν.4690/30-5-2020 προβλέπεται η παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών μέχρι 30-9-2020


Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.


Απάντηση του ανυπόστατου και συκοφαντικού δημοσιεύματος του voliotaki

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Βόλου
Ανακοίνωση - Απάντηση δημοσιεύματος του voliotaki.gr

Προς Απάντηση του ανυπόστατου και συκοφαντικού δημοσιεύματος του voliotaki.gr  για την προϊσταμένη του ΤΕΠ για κατάχρηση εξουσίας και μη παροχή υλικού στο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό  του τμήματος θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:
1. Το υλικό που υπάρχει στο γραφείο της, είναι προσβάσιμο σε όλο το προσωπικό του ΤΕΠ, είτε με κατοχή προσωπικού κλειδιού σε νοσηλευτές που είναι υπεύθυνοι βάρδιας είτε με κοινό κλειδί του οποίου όλοι γνωρίζουν την παρουσία του και τον τόπο φύλαξης.
Η αρχή της φύλαξης υλικού είναι διαδεδομένη σε όλα τα τμήματα για την καλύτερη διαχείρισή τους  και τυχόν ελλείψεις δεν αποτελούν ευθύνη της εκάστοτε προϊσταμένης αλλά της Διοίκησης που τα παραγγέλνει και τα κατανέμει.
2. Το "κλέψιμο" σε μέρες αδειών και ΡΕΠΟ αποτελεί γελοία Καταγγελία μια και όλα αυτά καταγράφονται στις καρτέλες αδειών και στο πρόγραμμα προσωπικού και ακόμα και να γίνει κάποιο "Ανθρώπινο Λάθος" εκ παραδρομής, διορθώνεται άμεσα. Επίσης όλα τα προγράμματα ελέγχονται από την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Δηλώνουμε την Αμέριστη συμπαράστασή μας προς την Προϊσταμένη  του ΤΕΠ και παρακαλούμε πριν την δημοσιοποίηση  κακόβουλων Άρθρων τέτοιου  τύπου να γίνεται πραγματοσύνη των καταγγελιών.

Το ΔΣ του Συλλόγου.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

5η Συνεδρίαση για το 2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5η Συνεδρίαση για το 2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης του  2020 - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Στις 4-6-2020, ημέρα Πεμπτη και ώρα 10:30, θα  γίνει το 5ο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο  του 2020 .
Με θέματα :
 Α΄ [Αναγνώριση προϋπηρεσίας]
Β΄  [Αναγνώριση  συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών]
Γ΄ [ Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης].
Γ΄ [Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή].
Δ΄ [Αποσπάσεις]
Ε΄ [Μετατάξεις]
Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

ή τηλεφωνήστε στον Πρόεδρο του Συλλόγου και μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο 6932011433.