Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Κατάργηση-συγχώνευση κλάδων και ειδικοτήτων - Οι νέοι που δημιουργούνται

Κατάργηση-συγχώνευση κλάδων και ειδικοτήτων - Οι νέοι που δημιουργούνται

25.05.22 | 11:20

 25.05.22 | 11:20 

To Νέο ενιαίο Προσοντολόγιο και Κλαδολόγιο του Δημοσίου Τομέα, παρουσιάζει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, καταργούνται «παρωχημένοι» κλάδων, και δημιουργούνται νέοι σύγχρονοι κλάδοι και ειδικότητες.

To σύνολο των νέων κλάδων/ειδικοτήτων μετριέται σε 719, από τον υφιστάμενο 2.691.

 

Οι «συνέπειες» για τους ήδη Δημοσίους Υπαλλήλους

Με το Νέο ενιαίο Πλαίσιο, θα υπάρξει

 • Αντιστοίχιση υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες
 • Ενιαία αντιμετώπιση υπαλλήλων ΙΔΑΧ και μονίμων υπαλλήλων.

 

Οι "τομές" του αναθεωρημένου ΠΔ

1. Δραστική μείωση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων (2.700 και πλέον κλάδοι και ειδικότητες κωδικοποιούνται σε 550, μείωση που προσεγγίζει το 80%), με στόχο, μεταξύ άλλων, και την απλοποίηση για τη διενέργεια του Ενιαίου Γραπτού Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στον ν.4765/2021.

2. Κατάργηση παρωχημένων κλάδων και η δημιουργία νέων σύγχρονων κλάδων και ειδικοτήτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου από υπαλλήλους υψηλότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Πλήρης και συστηματική χαρτογράφηση και θεσμική αποτύπωση των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα (αποδεκτοί τίτλοι, άδειες άσκησης επαγγέλματος κοκ). Για τον σκοπό αυτό ελήφθησαν υπόψη τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ, νέες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης που προέκυψαν από τη μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, σύγχρονες ειδικότητες ΙΕΚ κοκ).

4. Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, καταργείται πλέον η δυνατότητα των φορέων να συστήνουν κλάδους με «φωτογραφικά» προσόντα διορισμού, με απώτερο στόχο την περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Στο εξής, η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 θα έχει την ευθύνη, σε κεντρικό επίπεδο, να παρακολουθεί τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε νέους κλάδους-ειδικότητες και θα υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης του ΠΔ, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Ενιαία αντιμετώπιση και η εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ μονίμων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), με την απονομή ενός κλάδου και μιας ειδικότητας στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

6. Αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα.

 

Εκτός "Κινητικότητας" οι μη "συμμορφούμενοι" Φορείς

Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του διατάγματος, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι φορείς δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) ούτε στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΔ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Το νέο ΠΔ αποτελείται από τέσσερα (4) Κεφάλαια με διατάξεις σχετικές με το νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα:

Το Κεφάλαιο Α΄ περιλαμβάνει οκτώ (8) άρθρα στα οποία εντοπίζονται ρυθμίσεις για τον σκοπό, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ. Επίσης, περιλαμβάνει γενικές ρυθμίσεις για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό καθώς και για τους κλάδους, ειδικότητες και προσόντα διορισμού στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Το Κεφάλαιο Β΄ περιλαμβάνει τέσσερα (4) άρθρα σχετικά με τα Πρόσθετα Προσόντα διορισμού, με ειδική μνεία στη γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, στη γνώση ξένων γλωσσών, στον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας καθώς και στις άδειες άσκησης επαγγέλματος που απαιτούνται για τον διορισμό.

Το Κεφάλαιο Γ΄ περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά και με λεπτομέρειες ο τρόπος αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου Προσοντολογίου-Κλαδολογίου.

Τέλος στα πέντε (5) άρθρα του Κεφαλαίου Δ΄ εντοπίζονται ορισμένες γενικές διατάξεις που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής του νέου προσοντολογίου καθώς και οι καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις.

Αναπόσπαστο τμήμα του ΠΔ αποτελούν δύο (2) Παραρτήματα Πινάκων (Α΄ και Β΄). Ειδικότερα, στο Παράρτημα Α’ καθορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού (αποδεκτοί τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές άδειες κ.ά.) ενώ στο Παράρτημα Β’ αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες με τους νέους σύμφωνα με το ΠΔ κλάδους και ειδικότητες.

 

ΝΕΟΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΠΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΛΠ

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:

 • ΠΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΔΕ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
 • ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ
 • ΔΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
 • ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ
 • ΥΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
 • ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΚΛΠ

 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ

- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
 • ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΠΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ)
 • ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΠΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

- ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 • ΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΕΣΟΔΩΝ                  
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η/Υ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • ΔΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ
 • ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΓΡΑΦΕΩΝ
 • ΔΕ ΤΑΜΕΙΩΝ
 • ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ
 • ΔΕ ΤΑΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
 • ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΤΑ
 • ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ
 • ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
 • ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΤΑ
 • ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
 • ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ
 • ΔΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 • ΔΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 

- ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΟΥ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ MΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΟΥ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ Ή ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ  Ή ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ 
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΕΙΡ/ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ -ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ JCB ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΣΑΠΑΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ JCB, CATERPILLAR, GEIBHERR, ΚΛΠ ΚΑΙ  ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΥΞ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ−ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ)
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

- ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ:

 • ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ-ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΟΒΑΤΖΗΔΕΣ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΚΤΙΣΤΕΣ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
 • ΔΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΡΜΟΛΟΓΗΤΩΝ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΕΓΗΣ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΤΣΑΛΩΤΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΟΝΩΤΕΣ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ - ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΑΡΜΑΡΩΝ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΛΙΘΟΞΟΩΝ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΤΖΗΔΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ
 • ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών στα Επισυναπτόμενα αρχεία

Πηγή:epoli

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

16ο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ - Αποτελέσματα εκλογών στην ΠΟΕΔΗΝ

16ο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ 24-27 Μαΐου 2022, Αθήνα


Αποτελέσματα εκλογών στην ΠΟΕΔΗΝ, όπου επί 945 εγκύρων ψηφοδελτίων (ψήφισαν 946 και 1 άκυρο) είχαμε:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:      305 ψήφοι-11 έδρες και  32.27%

ΔΑΚΕ                          
248 ψήφοι-  9 έδρες και 26,24%

Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειον/κών:162 ψήφοι- 6 έδρες και 17,14%

ΑΡΜΑ        
                     
94 ψήφοι-  3  έδρες και  9,94%

Αγώνας Αντίσταση Ανατροπή        
        88 ψήφοι-  3 έδρες  και  9,32%

Ενωτική Κίνηση                          44  ψήφοι- 1  έδρες και  4,65%

Ταξική Πορεία                             
4   ψήφοι- 0  έδρες και  0,42% 

Όσον αφορά τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ ψήφισαν 946 άτομα (από 837 το 2018). Τα έγκυρα ήταν 942.

Η ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) έλαβε 289 ψήφους 30,68% και εξέλεξε 39 αντιπροσώπους (από 37 αντιπροσώπους).
Η ΔΑΚΕ έλαβε 255 ψήφους 27,07% και εξέλεξε 34 αντιπροσώπους (από 23 αντιπροσώπους).
Η ΑΣΥ έλαβε 168 ψήφους 17,83% και εξέλεξε 22 αντιπροσώπους (από 17 αντιπροσώπους).
Το ΑΡΜΑ (ΣΥΡΙΖΑ) έλαβε 107 ψήφους 11,36% και εξέλεξε 14 αντιπροσώπους (από 15 αντιπροσώπους).
Ο «Αγώνας, Αντίσταση, Ανατροπή» έλαβε 79 ψήφους  8,39% και εξέλεξε 10 αντιπροσώπους (από 9 αντιπροσώπους).
Το Ενωτικό Κίνημα – Ακίδα (ΛΑΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ) έλαβε 40 ψήφους 4,25% και εξέλεξε 5 αντιπροσώπους. (Στις προηγούμενες εκλογές το ΜΕΤΑ – ΛΑΕ είχε εκλέξει 4 αντιπροσώπους και η Αγωνιστική Πρωτοβουλία - ΑΝΤΑΡΣΥΑ 3 αντιπροσώπους).
Η Ταξική Πορεία έλαβε 4 ψήφους 0,42% και δεν εξέλεξε κανέναν αντιπρόσωπο.Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 2022. 18-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30

 4η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου 2022.


Η Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου, καλεί  τα μέλη του  στις  18-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στο Νοσοκομείο – Γραφείο Δ/ντριας Διοικ/κής – Οικ/κής Υπηρεσίας σε συνεδρίαση.

Α΄ [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]

Β΄ [Μετατάξεις ]

Γ΄ [Αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών]

Δ΄ [ Αναγνώριση προϋπηρεσίας]

Ε΄ [ Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης].

ΣΤ΄ [Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές].

Ζ΄ [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]

 Η΄  Κύρωση πίνακα προακτέων

Θ΄[Μετατάξεις Υπαλλήλων σε Ανώτερη Κατηγορία στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων]

Ι΄[Μετατάξεις Υπαλλήλων σε Ανώτερη Κατηγορία στον Κλάδο ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ,ΤΕ Φυσικοθεραπείας,   ]

Ια΄ [Μετατάξεις Υπαλλήλων σε Ανώτερη Κατηγορία στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικού].

Για να δείτε τα σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Τρίτη 10 Μαΐου 2022

ΠΟΕΔΗΝ: Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 12/5/2022 και Μαιών 5/5/2022

 11.05.2022

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 12/5/2022 και Μαιών 5/5/2022

ΑΘΗΝΑ 10/05/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6036

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (12 ΜΑΗ)
ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ (5 ΜΑΗ)

Η Νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη υπήρξε από τα αρχαία χρόνια αναπόσπαστο τμήμα της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης του ασθενή, του πάσχοντος. Η θεϊκή υπόσταση της Νοσηλευτικής αναγνωρίστηκε πρώιμα από τους αρχαίους προγόνους μας ως απαραίτητη και συγγενική επικουρία στο εξίσου τιμώμενο ως θεϊκό, ιατρικό έργο.
Το 1991 καθιερώθηκε η Διεθνής Ημέρα Μαιών με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών.
Το 1965 ορίστηκε η 12η Μαΐου, η γενέθλιος ημέρα της Florence Nightingale, της πρωτοπόρου της σύγχρονης Νοσηλευτικής, ως Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.
Παραπάνω από μισό αιώνα αργότερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλησε να ανακηρύξει το 2020 έτος των Νοσηλευτών/τριών και των Μαιών/των, 200 χρόνια μετά τη γέννησή της, σε μια ενέργεια που αποζητούσε να αναδείξει τη σημαντικότητα του κλάδου για την υγεία του πληθυσμού. Ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία εκείνη η χρονιά έμελλε να αναδείξει ότι οι νοσηλευτές δεν είναι απλά η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας, αλλά η ειδικότητα που με την στενά θεραπευτική σχέση που αναπτύσσει με το άτομο, την υψηλή πλέον επιστημονική κατάρτιση και την αυταπάρνηση που διακρίνει όσους ασκούν το κορυφαίο αυτό λειτούργημα, είναι αυτοί που δρουν καταλυτικά στην έκβαση κάθε ασθενή σε συνθήκες κανονικότητας αλλά και …Πανδημίας. Η παγκόσμια αναγνώριση και η επαγγελματική καταξίωση μπορεί να ήρθε με ένα σκληρό τίμημα για την ανθρωπότητα, τίποτε όμως δεν μπορεί να τους στερήσει πλέον τον σεβασμό αλλά και τον θαυμασμό για το δύσκολο έργο τους.
Δυστυχώς στην πατρίδα μας, μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης με σημαντικές απώλειες και πλήθος οργανικά κενά στο ΕΣΥ από τις συνταξιοδοτήσεις, 2 χρόνια Πανδημίας με πλήρη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, αναστολές εργασίας και εντατικοποίηση των ωραρίων, με ταυτόχρονη απαγόρευση χορήγησης ημερών ανάπαυσης και κανονικών αδειών, οι νοσηλευτές, οι Μαίες απολαμβάνουν μόνο την αναγνώριση της Κοινωνίας και την πλήρη απαξίωση της Πολιτείας. Συνεχίζουν να αμείβονται ως «κανονικοί» δημόσιοι υπάλληλοι με πενιχρές απολαβές σε μισθούς-αργίες-νυχτερινά-υπερωρίες, αγωνίζονται για δικαίωση με την ένταξη στα ΒΑΕ, παλεύουν για τον ορισμό επαγγελματικών ασθενειών, διεκδικούν Ενιαίο Κλάδο και διέξοδο των ΔΕ στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ένταξη στην ΠΕ κατηγορία των ΤΕ Νοσηλευτών λόγω ένταξης των ΤΕΙ στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, παλεύουν για την μονιμοποίηση των συναδέλφων τους και την κάλυψη των οργανικών κενών, αλλά συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, για δωρεάν πρόσβαση για όλους, προσφέροντας ψυχή τε και σώματι.

Παγκόσμια Ημέρα Μαιών 5 ΜΑΗ.
Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευτών 12 Μαΐου 2022.
Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να φανεί αντάξια του νοσηλευτικού προσωπικού της.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Την Τρίτη 10/05/2022 Στάση Εργασίας 11πμ.-3μμ και Συγκέντρωση 11:30πμ. στο Υπουργείο Υγείας και πορεία στη Βουλή.

Την Τρίτη 10/05/2022 Στάση Εργασίας 11πμ.-3μμ και Συγκέντρωση 11:30πμ. στο Υπουργείο Υγείας και πορεία στη Βουλή.

ΑΘΗΝΑ 06/05/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2022
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11πμ – 3μμ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11:30πμ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου προκηρύσσουμε 4ωρη Στάση Εργασίας 11-3 για την Τρίτη 10/5/2022 ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου που ιδιωτικοποιεί την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και καθιερώνει τα απογευματινά χειρουργεία στα Νοσοκομεία με πληρωμή.
Συγκέντρωση 11.30π.μ. στο Υπουργείο Υγείας και πορεία στη Βουλή.
Η Κυβέρνηση ξηλώνει το Ε.Σ.Υ. Ιδιωτικοποίησε τις δευτερογενές διακομιδές του ΕΚΑΒ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη έναντι αδράς αμοιβής και με κρυφές χρεώσεις στους ασθενείς.
Εμείς οι Υγειονομικοί δεν θέλουμε τα λεφτά των ασθενών αλλά ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τώρα που η ακρίβεια τσακίζει. Νεοδιόριστος Υγειονομικός λαμβάνει μισθό κάτω από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη.
Η Κυβέρνηση δεν έβαλε «μυαλό» με τους σχεδόν 30.0000 νεκρούς της πανδημίας και επιμένει στην ιδιωτικοποίηση του συστήματος παρότι οι ιδιώτες δεν έβαλαν πλάτη στην πανδημία και αύξησαν τα κέρδη με τις πολιτικές αποφάσεις της Κυβέρνησης.
Ζητάμε την απόσυρση του Νομοσχεδίου.
Διεκδικούμε:
• Ισχυρή Δημόσια Υγεία
• Άρση αναστολών Εργασίας
• Μονιμοποίηση συμβασιούχων
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Ουσιαστική αύξηση στους μισθούς
• Καμία περικοπή και Επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
• Θεσμοθέτηση επαγγελματικής νόσου - Εργατικό ατύχημα.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Συνταξιοδοτήσεις - Προσλήψεις σημειώσατε 1.Υπουργείο Υγείας σε καιρό πανδημίας ... 
Συνταξιοδοτήσεις - Προσλήψεις σημειώσατε 1. 


 Πηγή:
 Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

ΥΠ.ΕΣ. 77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 ΥΠ.ΕΣ. 77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Για να δείτε την σχετική εγκύκλιο πατήστε  εδώ.

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ν. 4825/2021

 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 21912 (1) Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α’  157).

.....................................................

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

 Όλες οι συμβάσεις, ενεργές ή μη κατά την 31/03/2022 και όσες λήξουν μετά την εν λόγω ημερομηνία παρατείνονται μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του νόμου 4917/2022 (Α’ 67) υπό την προϋπόθεση των οριζόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος. 

Άρθρο 2 

Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1, διακόπτεται όταν ο υπό αναστολή υπάλληλος επιστρέψει στα καθήκοντα του και δεν υπάρχει άλλος αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που να έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός των συμβάσεων του προς αναπλήρωση προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού ανα φορέα, που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος σε αναστολή υπάλληλος αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας,κλάδου/ειδικότητας τότε θα αποχωρήσει ο υπάλληλος με την χαμηλότερη θέση κατάταξης στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’  81) και για τους ιατρούς σύμφωνα με τη χαμηλότερη θεση στη κατάταξη των ηλεκτρονικών καταλόγων των επικουρικών ιατρών του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134). 

Άρθρο 3 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 ν. 4820/2021 (Α’ 130), έχουν διάρκεια (3) τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης ακόμα τρεις (3) μήνες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2022 

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ COVID-19

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ COVID-19

  Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν.4682/2020, και προβλέφθηκε η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου των οποίων τα τέκνα νοσούν με COVID- 19. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 προβλέπεται ότι η παρ. 1 ίσχυε έως 15/4/2022, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για παράταση ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, οπότε και οι προβλεπόμενες στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου διευκολύνσεις, δεν χορηγούνται από 16.4.2022.


77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, Αθήνα, 2/5/2022 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 206 /οικ. 6824

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑϊΟ 2022

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑϊΟ 2022


Λήψη αρχείου