Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Υπες: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Για να δείτε την σχετική εγκύκλιο πατήστε Εδώ. 

β) Η παράταση/ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως βάσει της σχετικής διάταξης, ήτοι δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης, οπότε τελεί στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Για παράδειγμα, αναφέρεται ενδεικτικά ότι δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων η παράταση των συμβάσεων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 περ. α του άρ. 91 του ν. 5041/2023, σύμφωνα με τις οποίες: «1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με τα άρθρα …… στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού, του ν. 5007/2022 (Α’ 241), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 30ή.9.2023.»

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Ενημέρωση για το πρόγραμμα του Ιατρού Εργασίας ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Ενημέρωση για το πρόγραμμα του Ιατρού Εργασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

02-06-2023

09:00

16:00

09-06-2023

09:00

16:00

16-06-2023

09:00

16:00

23-06-2023

09:00

16:00

30-06-2023

09:00

16:00

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

07-07-2023

09:00

16:00

21-07-2023

09:00

16:00

28-07-2023

09:00

16:00

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΡΙΒΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ. 1484


Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον μήνα Ιούνιο 2023

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2023


Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'

ΕΝΕ: Καθεστώς ασφάλισης των νεοπροσλαμβανόμενων Νοσηλευτών

Καθεστώς ασφάλισης των νεοπροσλαμβανόμενων Νοσηλευτών

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών μας, σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης των νεοπροσλαμβανόμενων νοσηλευτών, κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της Ε.Ν.Ε., ειδικού σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, κ. Διονυσίου Βασ. Ρίζου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Με βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και εφεξής καθώς και το δικαίωμα επιλογής υπαγωγής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των απασχοληθέντων στο Δημόσιο μέχρι την 31-12-2010. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν πλήρη εφαρμογή στους νοσηλευτές είτε αυτοί είναι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο είτε έχουν απασχοληθεί ξανά στο Δημόσιο μέχρι την 31/12/2010 και έχουν δικαίωμα επιλογής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι νοσηλευτές που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (κοινό καθεστώς). Ως ημερομηνία πρόσληψης θεωρείται η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης διορισμού, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρεται σε πρόσληψη για πρώτη φορά μετά την 1/1/2011 στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υπάγονται μόνο όσοι νοσηλευτές προσληφθούν χωρίς να έχουν καμία προϋπηρεσία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, νοσηλευτής που προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου (ως τακτικός, μόνιμος, μετακλητός) από την 1/1/2011 και μετά στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ έχει όμως προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως:

 • Τακτικός – μόνιμος υπάλληλος ή λειτουργός,
 • Συμβασιούχος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
 • Ημερομίσθιος (έστω και μια μέρα εργασίας),
 • Με σύμβαση μίσθωσης έργου ή κατ’ αποκοπή εργασία οι οποίες όμως έχουν τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας,

δεν θα υπαχθεί στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αλλά στην ασφάλιση του Δημοσίου.  Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της τυχόν προϋπηρεσίας του υπαλλήλου και της νέας πρόσληψής του, και του εάν χώρησε ασφάλιση ή όχι, αρκεί να απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας του.

Στις περιπτώσεις υπαγωγής  στην ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για τον ανωτέρω Κλάδο που υπολογίζονται στις πάσης φύσεως αποδοχές ασφαλισμένου νοσηλευτή ενώ επιπρόσθετα θα πρέπει να καταβάλλεται και η πρόσθετη ειδική εισφορά βαρέων επαγγελμάτων (2.20% εργαζομένου – 1.40% εργοδότη).

Ειδικότερα, όσον αφορά το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα πρέπει να γίνει η εξής διευκρίνιση με βάση τις διατάξεις υπαγωγής στον Κώδικα ΒΑΕ καθώς στις συγκεκριμένες ειδικότητες υπάγονται οι νοσηλευτές που απασχολούνται στα «Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κλινικές»  στα οποία και περιλαμβάνονται :

 • Μαιευτήρια.
 • Δημόσια Νοσοκομεία.
 • Γηροκομεία .
 • Άσυλα Ανιάτων.
 • Ιατρεία ΠΙΚΠΑ και παρεμφερή Ιδρύματα.
 • Σανατόρια.
 • Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων.

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στα βαρέα όμως οι νοσηλευτές που απασχολούνται στα Κ.Α.Π.Η. (προβλέπεται σε πολύ παλιά χρονικά εγκύκλιο του ΙΚΑ) και κατά αναλογική εφαρμογή στα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» εφόσον:

 • Δεν παρέχουν περίθαλψη – θεραπεία σε ασθενείς αλλά φροντίδα και οδηγίες.
 • Δεν συνοδεύονται από ιατρό.
 • Ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων που επισκέπτονται δεν είναι μεγάλος.

Με βάση επομένως την παρούσα ερμηνεία της Διεύθυνσης Ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ και νυν e – ΕΦΚΑ, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.).

Αναφορικά με την επιλογή φορέα μεταξύ ΙΚΑ και Δημοσίου, επισημαίνουμε τα εξής:

Τα κριτήρια επιλογής φορέα μεταξύ ΙΚΑ και Δημοσίου πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

 • Εάν κάποιος νοσηλευτής / νοσηλεύτρια έχει χρόνο ασφάλισης πριν το 1993 και υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής και κατοχύρωσης δικαιώματος με παλαιότερα δικαιώματα συνταξιοδότησης τότε επιλέγεται το ΔΗΜΟΣΙΟ
 • Εάν κάποιος νοσηλευτής / νοσηλεύτρια είναι είτε παλιός -πριν την 1/1/1993- είτε νέος -μετά την 1/1/1993- ασφαλισμένος και θα προσληφθεί σε υπηρεσία / ΝΠΔΔ που θα τον ασφαλίσει στα Βαρέα και Ανθυγιεινά τότε επιλέγεται η ασφάλιση στο ΙΚΑ.
 • Εάν κάποιος νοσηλευτής / νοσηλεύτρια έχει προβλήματα υγείας ο ίδιος ή κάποιος από την οικογένεια του και θα υπάρξει ενδεχόμενο συνταξιοδότησης με σύνταξη ανικανότητας ή ως γονέα ανικάνου ή ως σύζυγος ανικάνου τότε επιλέγεται το Δημόσιο.
 • Εάν κάποιος νοσηλευτής / νοσηλεύτρια προσληφθεί σε υπηρεσία που ΔΕΝ θα υπαχθεί σε βαρέα και ανθυγιεινά τότε επιλέγεται το Δημόσιο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Απριλίου 2023.

29/5/23

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Απριλίου 2023.

Μετά από ενημέρωση από το γραφείο Μισθοδοσίας:

Οι ώρες για τον μήνα Απρίλιο 2023  θα δοθούν στις 13/6/23.

Για την εφαρμογή του Νέου Ανθυγιεινού Επιδόματος, η ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία και με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι η καταβολή τους θα γίνει στις 27/6/23. Όσο για τα αναδρομικά του επιδόματος, θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση που θα προσδιορίζει την ημερομηνία καταβολής.

 


Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Νέα παράταση των Μέτρων χωρίς νέα εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.

 
Για τους συναδέλφους του Νοσοκομείου μας, που βρίσκονται στην ΝΕΑ κατάσταση Διοριστέων της 2Κ στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

 Για τους συναδέλφους του Νοσοκομείου μας, που βρίσκονται στην ΝΕΑ κατάσταση Διοριστέων της 2Κ στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Ισχύει ο Νόμος 5027, Άρθρο 78.

Άρθρο 78 ΝΟΜΟΣ 5027/2023 
Ανασύνταξη πινάκων διοριστέων προκήρυξης 2Κ/2019 Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση 

Μετά την ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019 (τ. ΑΣΕΠ 7/2019, 8/2019 και 15/2019) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, ∆ευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας, σε συμμόρφωση με τις υπ’ αρ. 192/2022 και 193 /2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Όσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριστέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης (αναπλήρωση), δεν προκύπτουν εκ νέου διοριστέοι με βάση τους νέους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται στους φορείς που ήδη υπηρετούν σε κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου /ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει κενή οργανική, σε προσωποπαγή θέση, που συστήνεται με την απόφαση διορισμού. 

β) Όσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριστέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης τους (αναπλήρωση), προκύπτουν με βάση τους νέους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους, ως διοριστέοι στον φορέα, στον οποίον θα διορίζονταν, αν εξαρχής είχαν εγγραφεί στην οικεία σειρά του νέου πίνακα, δύνανται να επιλέξουν την πρόσληψή τους είτε στον φορέα του αρχικού διορισμού τους ή στον νέο φορέα, στον οποίον προκύπτουν διοριστέοι. Για τον σκοπό αυτόν οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν δήλωση προτίμησης εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην αρμόδια υπηρεσία της ∆ιοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (∆.Υ.Πε.), στην οποία υπάγεται ο φορέας επιλογής τους, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση επιλογής του φορέα του αρχικού διορισμού, αν δεν υπάρχει σε αυτόν κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, η τοποθέτηση γίνεται σε προσωποπαγή θέση, που συστήνεται με την απόφαση διορισμού.

 γ) Στην περίπτωση τοποθέτησης των διοριστέων των περ. α) και β) σε προσωποπαγή θέση, αυτοί καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Ως ημερομηνία διορισμού στις περ. α) και β) θεωρείται η ημερομηνία του αρχικού διορισμού. 

δ) Εάν προκύψουν κενές οργανικές θέσεις κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, αυτές καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484/2023 - COVID-19: Παράταση ισχύος μέτρων που ισχύουν σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας

 

Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,

β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

ε. του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), σε συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023 (Α’ 87),

στ. του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130), σε συνδυασμό με τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023 (Α’ 87),

ζ. του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 118),

η. του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251),

θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ια. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

ιδ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ιε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιστ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιζ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιη. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126),

ιθ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

κα. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),

κβ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κγ. του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101),

κδ. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),

κε. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

κστ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

κζ. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού και

κη. της υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00» (Β’ 2883).

3. Την υπ’ αρ. 6000/27.12.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)» (Β’ 6269).

4. Την από 25.4.2023 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

5. Την ανάγκη παράτασης ισχύος των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας, μόνο σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας στο σύνολο της Επικράτειας.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.29483/24.5.2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Παράταση ισχύος

1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00» (Β’ 2883), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ B’ 3473/24.05.2023

Αθήνα, 24 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή:oenet

Πρόταση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ομάδα Μπάσκετ του Νοσοκομείου.

 Πρόταση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ομάδα Μπάσκετ του Νοσοκομείου.Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο Ντίνο Μηνδρινό στο Τηλέφωνο 6932011433, για την οργάνωση της ομάδας. 
Πρώτη συνάντηση Τρίτη 30 Μαΐου στις 18:00 το απόγευμα, στο Ανοικτό Γήπεδο Μπάσκετ του Δήμου Βόλου (Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού) οδός: Ολυμπιονίκη Αγνώντα 3 με Κουρουνιώτη (Καραγατς)  


Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Επικουρικές Συμβάσεις και Παρατάσεις συμβασιούχων ΟΑΕΔ.

Επικουρικές Συμβάσεις και Παρατάσεις συμβασιούχων ΟΑΕΔ. 


ΑΔΑ: ΡΚΧΞ4690ΒΩ-ΓΧΞ - σύμβαση, της ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΦΕΝΙΑΣ του Ευάγγελου, σε θέση του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής από 22-5-2023 έως και 21-5-2025

Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Νοσοκομειακή Κατ’ Οίκον Νοσηλεία και Φροντίδα Υγείας.

 Αριθμ. Γ2α/οικ.28804 

 Νοσοκομειακή Κατ’ Οίκον Νοσηλεία και Φροντίδα Υγείας. 

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Αρνητικό το ισοζύγιο Προσλήψεων - Αποχωρήσεων για τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Κάθε κυβέρνηση με το που αναλαμβάνει  την εξουσία, υπόσχεται προσλήψεις στην υγεία και στα πολύπαθα Νοσοκομεία μας. Οι αριθμοί όμως έχουν άλλη άποψη.Για να δούμε τι λένε οι Αριθμοί!!Αναδημοσίευση για το 2015 - 2019: Αρνητικό το ισοζύγιο Προσλήψεων - Αποχωρήσεων για τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Αρνητικό το ισοζύγιο Προσλήψεων - Αποχωρήσεων για τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.


Αρνητικό το ισοζύγιο Προσλήψεων - Αποχωρήσεων για τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Κάθε κυβέρνηση με το που αναλαμβάνει  την εξουσία, υπόσχεται προσλήψεις στην υγεία και στα πολύπαθα Νοσοκομεία μας. Οι αριθμοί όμως έχουν άλλη άποψη.


Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 

Συνολικά τα τελευταία 9 χρόνια έχουμε πάνω από 7.400 Συνταξιοδοτήσεις υγειονομικών που δεν αντικαταστάθηκαν με αντίστοιχες προσλήψεις. 


ΛΕΩ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΤΙΜΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ!!!

Το Παρόν κείμενο, είναι αναδημοσίευση του 2018 για το 2017. 

Άλλαξε Τίποτε?

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

ΛΕΩ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΤΙΜΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ!!!

ΛΕΩ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΤΙΜΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ!!!
Γιατί λέω όχι στην αξιολόγηση


Σας καταθέτω την άποψή μου ως Δημόσιος Υπάλληλος με Ειδικότητα ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ σχετικά με το θέμα της Αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. 
Για όσους δεν ξέρουν ή δε θέλουν να ξέρουν, τα Δημόσια Νοσοκομεία ανήκουν και αυτά στο Δημόσιο Τομέα τα οποία στελεχώνονται από Δημόσιους Υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται 
χωρίς να παίρνουν την κανονική τους άδεια όπως άλλοι, 
δουλεύοντας τις αργίες έχοντας "χορτάσει" οφειλόμενα ΧΡΕΗ από Ρεπό και Αργίες που έχουν δουλέψει και δε μπορούν να πάρουν όπως δικαιούνται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία
όντας υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται τις ελλείψεις σε υλικά και υπηρεσίες και κατ'επέκταση τις σχετικές διαμαρτυρίες των ασθενών και των συνοδών. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σχολιάζω λοιπόν:

Και τώρα που έληξε η προθεσμία για την κατάθεση των αξιολογήσεων έχω μια μεγάλη απορία:
Όλοι αυτοί που κατέθεσαν έντυπο αξιολόγησης, γιατί δεν απαιτούν με την ίδια θέρμη να εφαρμοστεί ΟΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ (4369/2016) και να γίνουν κρίσεις για τις θέσεις Προϊστάμενων και Διευθυντών, αφού σύμφωνα με αυτό έπρεπε να έχουν γίνει εντός του 2016;;;; 
Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΝΟΜΟΛΑΓΝΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΑΣ!
Αξιολόγηση με διορισμένους προϊστάμενους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και Διοικήσεις είναι ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Αξιολόγηση χωρίς ξεκάθαρους στόχους από την Κυβέρνηση, το Υπουργείο και τον Οργανισμό είναι ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.
Αξιολόγηση με ελλείψεις σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους είναι ΚΟΡΟΪΔΙΑ 
Αξιολόγηση με την απειλή ότι δε μπορώ να κριθώ για Προϊστάμενος είναι ΦΑΣΙΣΜΟΣ. 
Αξιολόγηση χωρίς μετρήσιμους στόχους είναι ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ. 
Προσωπικά ΔΙΑΦΩΝΩ με το να αξιολογήσω και να αξιολογηθώ μέχρις ότου
1. τεθούν ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
2. τηρηθούν και λυθούν βασικά θέματα στις κρίσιμες ελλείψεις στα ελληνικά νοσοκομεία. Με τη δημόσια θέση και στάση μου ΔΕN δίνω άλλοθι στους τεμπέληδες,
ΑΝΤΙΘΕΤΑ σέβομαι και αξιολογώ ως ΑΡΙΣΤΟ τον επαγγελματία υγείας που δε μπορεί να πάρει την κανονική άδεια και τις αργίες που δικαιούται, που τον καλώ από το σπίτι όταν έχω πρόβλημα και δουλεύει με ένα ρεπό την εβδομάδα, που τρέχει σαν το ΒΕΓΓΟ για να καλύψει τις ανάγκες όλων των ασθενών.Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η πολιτεία σε αυτούς που σε πείσμα των καιρών παλεύουν να κρατήσουν όρθιο το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ.
ΛΕΩ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΤΙΜΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ!!!
ΝΑΙ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΗ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ. (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Τελειώνοντας καταθέτω το γλαφυρό σχόλιο συναδέλφου που με εκφράζει απόλυτα:
"ζητώ ταπεινά συγνώμη για τις "κακές λέξεις" του κειμένου
Συμμετέχω με το να απέχω από όλο αυτό το εκφοβιστικό μνημονιακό σκατολοϊδι με τον τρόπο που γίνεται συνειδητά είτε με στηρίζει είτε η ΑΔΕΔΥ είτε ο Πάπας. Το να με ξηλώσουν από Προϊσταμενούλα είναι σα να ξηλώνουν τσατσά από μπουρδέλο*, χαριτολογώντας πάντα...... 
Άξιοι κριτές οι ασθενείς μου και οι συνάδελφοί μου... 
και προχωράμε.... μου λείπουν πολλά περισσότερα χρήματα από ένα επίδομα ευθύνης 
και η ευθύνη μου έτσι κι αλλιώς δεν αποτιμάται, ούτε υποτιμάται.

* ο καθένας ας το ερμηνεύσει όπως επιθυμεί..... 

Με εκτίμηση, 
Μαρία Κάργα
Νοσηλεύτρια Π.Ε., Msc, PhD

Είναι περσινό ΆΛΛΑΞΕ κάτι ?