Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

ΦΕΚ Παράταση των ειδικευομένων νοσηλευτών έως την 31η.12.2023.

Παράταση των ειδικευομένων νοσηλευτών έως την 31η.12.2023.

 Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 59516 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 5057/2023 (Α’ 164) περί της παραμονής των ειδικευομένων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, έως την 31η.12.2023.Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της παράτασης της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 5057/2023 (Α’ 164), περί της παραμονής των ειδικευομένων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τη λήξη της, έως την 31η.12.2023.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Παράταση Συμβάσεων Κ.ΟΜ.Υ.

 Παράταση Συμβάσεων  Κ.ΟΜ.Υ.Άρθρο 67

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί δημιουργίας κινητών ομάδων υγείας ειδικού σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), διαφόρων ειδικοτήτων, που συνήφθησαν δυνάμει της υπό στοιχεία Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1177) και της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3055/13.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 387), που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1, παρατείνονται, από τη λήξη τους, έως την 31η.3.2024 με τους ίδιους όρους. Η παράταση της διάρκειας των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, έως την 31η.3.2024, να τροποποιεί τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που έχουν ήδη συναφθεί προς κάλυψη των ίδιων αναγκών των Κ.ΟΜ.Υ. του πρώτου εδαφίου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί της τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

Η δαπάνη καλύπτεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ..»

Συνεργείο Υπερωριακής απασχόλησης Δεκεμβρίου 2023

 ΑΔΑ: Ρ0ΤΡ4690ΒΩ-54Ν - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2023 14:49:57

Πηγή:diavgeia

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

ΑΣΕΠ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2023

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα νέα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ  (Φ.Ε.Κ. 7/28.03.20198/3.4.2019 και 15/2.5.2019, τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ (458) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των 192/2022 και 193/2022 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

ΝΕΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, κατ’ εφαρμογή αποφάσεων 192 & 193/2022 ΣΤΕ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

Για το Νοσοκομείο Βόλου:

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Παρατηρητήριο κατά της βίας υγειονομικού προσωπικού συστάθηκε στο σύλλογο

 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Παρατηρητήριο κατά της βίας υγειονομικού προσωπικού συστάθηκε στο σύλλογο

Τα συνεχή περιστατικά εντάσεων με συνοδούς ασθενών στα Νοσοκομεία κατά γιατρών και νοσηλευτών σε πανελλαδικό αλλά και τοπικό επίπεδο, που ορισμένες φορές καταλήγουν και σε πράξεις βίας, οδήγησαν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου κατά της Βίας από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Κατ’ επέκταση αντίστοιχο τμήμα του Παρατηρητηρίου έχει δημιουργηθεί και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας που αποτελείται από γιατρούς του Νοσοκομείου Βόλου και Κέντρων Υγείας.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας κ. Παύλος Μαλινδρέτος τόνισε πως «ο κόσμος δεν πρέπει να λειτουργεί επιθετικά προς το υγειονομικό προσωπικό ούτε να εξωτερικεύσει με εσφαλμένο τρόπο το άγχος ή κάποια ερωτηματικά που μπορεί να έχει για το τι έγινε στον ασθενή. Ο κόσμος δεν πρέπει να κοιτά με αμφισβήτηση τον γιατρό. Στο Νοσοκομείο οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι εδώ για να βοηθήσουν τους συμπολίτες. Και να υπολογίζουμε ότι το Νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο σε προσωπικό. Ενδεικτικά στα Επείγοντα από τους δέκα γιατρούς που θα έπρεπε να υπάρχουν, έχει έξι».

Ο ίδιος ανέφερε πως τα περιστατικά βίας και εντάσεων κατά του υγειονομικού προσωπικού παρατηρούνται τόσο στα Επείγοντα όσο και στις Κλινικές. Υπάρχει ένας εκνευρισμός λόγω της γενικότερης κατάστασης, αλλά είναι αδικαιολόγητο να επιτίθενται οι συνοδοί κατά των γιατρών και των νοσηλευτών οι οποίοι υποδέχονται όλο τον κόσμο για τον βοηθήσουν. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να έχουν μάθει έτσι να συμπεριφέρονται αμφισβητώντας αλλά και απαιτώντας, νομίζοντας ότι έτσι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αυτό είναι λαθεμένο, γιατί οι γιατροί θα εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς μικρούς και μεγάλους. Ο εκνευρισμός δεν βοηθά πουθενά. Τα να εκνευρίσει κάποιος τον γιατρό που προσπαθεί να φροντίσει το παιδί του, δεν θα βοηθήσει, αντιθέτως θα προκαλέσει προβλήματα. Επειδή αυτά τα περιστατικά είναι πανελλαδικά, ο πανελλήνιος Ιατρικός σύλλογος έλαβε μια πρωτοβουλία και αποφασίστηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας να συσταθεί το παρατηρητήριο κατά βίας που έχει πρόεδρο εμένα και συμμετέχουν και ο κ. Μάνδρος και η Κεράνη. Για τα περιστατικά βίας που εκδηλώνοντας θα ενημερώνεται και ο πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος».
Για τη λειτουργία του παρατηρητηρίου ο κ. Μαλινδρέτος επισήμανε πως «τα περιστατικά βίας και έντασης θα καταγράφονται και θα ενημερώνεται ο πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος και να δούμε ποια είναι η συχνότητα στη δική μας περιοχή».

Συνάντηση με την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου – Κέντρων Υγείας Μαγνησίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «μετά και το τελευταίο περιστατικό βιαιοπραγίας εναντίον ιατρού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, το οποίο δεν είναι το μόνο, θεωρήθηκε από εμάς αναγκαία κάθε ενέργεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του προσωπικού.
Με αφορμή τα περιστατικά εναντίων των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, προγραμματίσθηκε και έγινε συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Αστυνομία Μαγνησίας για την άμεση παρέμβαση της όσες φορές έχει χρειαστεί στο παρελθόν και για τη δέσμευση της να συνεχίσει να μας συνδράμει και στο μέλλον.
Επιπρόσθετα να σημειώσουμε ότι πλέον συστάθηκε και λειτουργεί με τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας το παρατηρητήριο βίας, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Για να είναι όμως αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά, θα πρέπει πρώτα να αυξηθούν τα μέτρα φύλαξης του νοσοκομείου και με εντολή του Υπουργού Υγείας, σε κάθε περίπτωση βιαιοπραγίας, φθοράς ή κλοπής της περιουσίας των νοσοκομείων να κινείται υποχρεωτικά η νομική υπηρεσία των νοσοκομείων και όχι να περιμένουμε από τους ιατρούς, τις νοσηλεύτριες και το προσωπικό φύλαξης να προβούν σε μηνύσεις, κλπ. Το θέμα δεν είναι προσωπικό, δικό μας. Κάθε μία από τις απαράδεκτες αυτές πράξεις κινείται εναντίων όλων μας και πρωτίστως παραβλάπτει τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Συνεπώς πρέπει να είναι υποχρεωτική η προσφυγή της νομικής υπηρεσίας/Διοίκησης του νοσοκομείου εναντίων όσων τις προκαλούν».

Πηγή : ygeianet, Τοπικός τύπος

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΕΔΗΝ Διήμερο Κινητοποιήσεων 29 και 30 Νοεμβρίου 2023

 ΠΟΕΔΗΝ Διήμερο Κινητοποιήσεων 29 και 30 Νοεμβρίου 2023

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
29 & 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

• 29 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2023
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

• 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.00 – 15.00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 13.00 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
& ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• ΙΣΧΥΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ - ΕΚΑΒ
• ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
• ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
• ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
• ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
• ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Ειδικοί Νοσηλευτές – Από το χειροκρότημα στην ανεργία

 

Ειδικοί Νοσηλευτές – Από το χειροκρότημα στην ανεργία

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΦΕΚ Α’ 149/01.08.2020 συστάθηκαν οι θέσεις της νοσηλευτικής ειδικότητας. Οι νοσηλευτές θα είχαν την ευκαιρία να ειδικευτούν μέσω προκήρυξης για απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Κύριες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων οι νοσηλευτές είχαν να διαλέξουν – ΑΝ βρίσκονταν σε αστικό κέντρο, καθ’ ότι πολλές παραμεθόριες πόλεις δε διαθέτουν ΜΕΘ – ήταν η Δημόσια Υγεία - Κοινοτική Νοσηλευτική και η ειδικότητα ΜΕΘ και Επειγόντων.

Ανά υγειονομική περιφέρεια οι κληρώσεις έγιναν, οι νοσηλευτές μπήκαν στις θέσεις τους γεμάτοι όρεξη να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω της 18μηνης σύμβασης για ειδικότητα και πιστεύοντας πως, βάσει νόμων και θεσμικών πλαισίων, θα υποστηρίζονται από Συντονιστές οι οποίοι θα σταθούν αρωγοί σε αυτές τις νέες εμπειρίες. Αξίζει να σημειωθεί πως στις ΜΕΘ της χώρας επικρατούσαν εμπόλεμες καταστάσεις λόγω της πανδημίας Covid-19.

H ελληνική πραγματικότητα με την οποία οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές συγκρούστηκαν δεν άργησε να παρουσιαστεί.

Συντονιστές δεν είχαν ορισθεί ούτε όμως και το θεσμικό πλαίσιο της ειδικότητας. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές κλήθηκαν να καλύψουν τα μεγάλα κενά του ΕΣΥ, τα οποία θα έπρεπε να είναι στελεχωμένα από καταρτισμένο προσωπικό. Σε πολλές περιπτώσεις κλήθηκαν από τους ανωτέρους τους να καλύψουν και τμήματα εκτός της ειδικότητάς τους, κατά παράβαση της σύμβασής τους. Όμως ανταποκρίθηκαν και με ζήλο κατάφεραν να στηρίξουν το εθνικό σύστημα υγείας συμμεριζόμενοι την κατάσταση λόγω της πανδημίας.

Οι 18 μήνες πέρασαν, ήρθε η σειρά απονομής του τίτλου. Η εξεταστέα ύλη ήταν υπέρογκη και τα εξεταστικά κέντρα λίγα. Οι νοσηλευτές της περιφέρειας για να εξεταστούν, αναγκάστηκαν με δικά τους έξοδα να ταξιδέψουν και να διανυκτερεύσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι μόνο εκεί υπήρχαν εξεταστικά κέντρα. Παρόλα αυτά οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές εξετάστηκαν και πέτυχαν. Είναι πλέον Νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτές ΜΕΘ και Επειγόντων, δηλαδή ειδικευμένο προσωπικό.

Μετά την απονομή του τίτλου, με το ΕΣΥ λαβωμένο και τον κορωνοϊό ακόμη σε έξαρση, τα κενά εξακολουθούσαν να καλύπτονται από τους ειδικευμένους πλέον νοσηλευτές. Έτσι, η κυβέρνηση, πιεζόμενη από την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, αναγκάστηκε να παρατείνει τις συμβάσεις των ειδικευμένων νοσηλευτών για 18 μήνες ακόμη. Πού βρίσκεται η αδικία; Η παράταση έγινε στις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις. Θεωρούνταν δηλαδή ακόμη, σύμφωνα με τη σύμβαση, «ειδικευόμενοι» χωρίς να αναγνωρίζεται θεσμικά ο τίτλος της ειδικότητας που απέκτησαν μέσω εξετάσεων και χωρίς να δικαιούνται την ανάλογη αναβάθμιση μισθολογικού κλιμακίου. Ειδικευόμενοι που ποτέ δεν τους αναγνωρίστηκε θεσμικά μα ούτε και πρακτικά ο τίτλος ειδικότητας, ούτε υπήρξε κάποια ευκαιρία εργασίας που να μοριοδοτεί αυτόν τον τίτλο. Ειδικευόμενοι που στελέχωναν μόνοι τους ολόκληρες εφημερίες, χωρίς μόνιμο προσωπικό. Με το πέρας των τριών ετών από τις αρχικές προσλήψεις και αφού οι περισσότεροι ειδικευμένοι νοσηλευτές στήριξαν με πολύ κόπο και αλτρουϊστικά κίνητρα το ΕΣΥ κατά την πανδημία, η κυβέρνηση αποφάσισε να λήξει τις συμβάσεις τους στις 30/11/2023.

Προκύπτουν πολλά εύλογα ερωτήματα σχετικά με το πώς θα στελεχωθούν τα κενά. Γιατί το Υπουργείο Υγείας από τη μία επενδύει στην ειδίκευση των νοσηλευτών σε τμήματα – κλειδιά, και από την άλλη με το πέρας της ειδικότητας δεν τους απορροφά άμεσα με ειδικές προκηρύξεις – προσλήψεις ειδικότητας, ενώ είναι το πλέον κατάλληλο προσωπικό γι’ αυτά τα τμήματα; Τι συνέβη με το θεσμικό πλαίσιο της νοσηλευτικής ειδικότητας, τι θα γίνει με αυτούς τους πλέον ειδικούς νοσηλευτές και άλλα πολλά. Είναι λυπηρό να επενδύονται κονδύλια για ειδίκευση νοσηλευτών και στο τέλος να επικρατεί το αίσθημα ότι οι νοσηλευτές ειδικότητας χρησίμευσαν μόνο για ενίσχυση των υγειονομικών μονάδων κατά της πανδημίας Covid-19. Είναι επίσης λυπηρό, οι νοσηλευτές αυτοί να βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό όπου ο τίτλος της ειδικότητας που στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται θεσμικά, να αποτελεί όπλο πρόσληψής τους σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, καθιστώντας την επένδυση του Υπουργείου Υγείας ατελέσφορη για το εθνικό σύστημα υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας και οι Υγειονομικές Περιφέρειες έχουν ενημερωθεί με σχετικό εξώδικο και αρκετοί νέοι άνθρωποι περιμένουν κάποιες απαντήσεις. Ας ελπίσουμε, μετά από όλα αυτά που προσέφεραν, να πάρουν τουλάχιστον απαντήσεις.

Πηγή: proini

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ 50η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΓΙΑ ΤΗΝ 50η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

 

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται, φέτος, από την ηρωική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, το 1973, ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς που, με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, κατάργησε τη Δημοκρατία και θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, δολοφόνησε, βασάνισε, φυλάκισε και εκτόπισε αντιστασιακούς δημοκρατικούς πολίτες.

Τον Νοέμβρη του 1973, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου και άλλων σχολών έγραψαν ιστορία, καθώς όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη Χούντα των συνταγματαρχών και -με κεντρικό σύνθημα ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ– η εξέγερση αυτή αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά γεγονότα για τη μετέπειτα πτώση των πραξικοπηματιών. Μια πτώση που ήρθε τον Ιούλιο του 1974, υπό το βάρος, δυστυχώς, της τραγωδίας και της προδοσίας της Κύπρου.

Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου έχουν διαχρονική αξία και είναι επίκαιρα και σήμερα όσο ποτέ.

  • Σήμερα που οι μισθοί των εργαζομένων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα παραμένουν καθηλωμένοι και εξανεμίζονται ταυτόχρονα από τις εκρηκτικές τιμές στα βασικά αγαθά, στα καύσιμα, στους λογαριασμούς,
  • Σήμερα, που τα κοινωνικά αγαθάτης Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της περίθαλψης όχι μόνο αμφισβητούνται, αλλά περιορίζονται δραστικά ή και καταργούνται,
  • Σήμερα,που η κυβέρνηση της Ν.Δ. με τους αντεργατικούς νόμους, καταργεί εργασιακά κεκτημένα, όπως το 8ωρο και τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα στην απεργία και στη συνδικαλιστική δράση,
  • Σήμερα, που η κυβέρνηση της Ν.Δ., πριμοδοτεί την αισχροκέρδεια των ολίγων, συρρικνώνει τη Δημοκρατία, στήνοντας μηχανισμό παρακράτους με υποκλοπές και παρακολουθήσεις σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και πολίτες,
  • Σήμερα, που στη γειτονιά μας διεξάγεται άλλος ένας πόλεμος με θύματα χιλιάδες αμάχους και κυρίως παιδιά.
  • Σήμερα, λοιπόν, οφείλουμε στη γενιά του Πολυτεχνείου τη συνέχιση των αγώνων τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζομένων και του λαού μας, που δέχονται σκληρή επίθεση από την Κυβέρνηση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., πιστή στα οράματα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συνεχίσουν ανυποχώρητοι τον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεών τους και να συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστικά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ηρωικούς αγωνιστές της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη 1973, καθώς και στην πορεία, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023, προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία (συγκέντρωση 16:30, στην Πλατεία Κλαυθμώνος), αλλά και στις εκδηλώσεις μνήμης σε άλλες πόλεις της χώρας.

ΤΙΜΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πολυτεχνείο – Διακήρυξη 2023

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΕΔΗΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023


            Με ανακοινώσεις μας και Δελτία Τύπου για την Πανελλαδική Πανυγειονομική κινητοποίηση 2 Νοέμβρη που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή σε καταρρακτώδη βροχή ενημερώσαμε για τις πρωτοβουλίες, τις προτάσεις, τις θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ για ισχυρή Δημόσια Υγεία με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση, με αξιοπρέπεια στις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, στις συνθήκες νοσηλείας για αύξηση μισθών, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ.

            Αγωνιζόμαστε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις κάθε μορφής της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ. Ενημερώσαμε με Δελτία Τύπου για τις συναντήσεις μας με τους Υπουργούς Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Πρόνοια).

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Συνεχίζουμε με την ίδια αγωνιστική τακτική έως την δικαίωση των αιτημάτων.

            Οργανώνουμε νέες Απεργιακές κινητοποιήσεις:

Ø  ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ το ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΚΑΒ θα βρίσκεται στη χειμαζόμενη ΘΕΣΣΑΛΙΑ από τις πυρκαγιές και πλημμύρες.

            Την ΘΕΣΣΑΛΙΑ που περιμένει  ακόμη την κρατική αρωγή για την αποκατάσταση των καταστροφών σε υποδομές και περιουσίες. Που υπενθυμίζει την αναγκαιότητα σε όλη τη χώρα να γίνουν έργα πρόληψης καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

            Τις Υγειονομικές Μονάδες που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων για άλλη μία φορά παρά τις ελλείψεις. Οι συνάδελφοι παρά τις ζημιές που υπέστησαν στις περιουσίες τους, τους αποκλεισμούς βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στα Νοσοκομεία και τις άλλες Υγειονομικές Μονάδες προσφέροντας  φροντίδα στους πληγέντες.

            Την ΘΕΣΣΑΛΙΑ που αξίζει και τις δικές μας συμβολικές πράξεις.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

ü  ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τα Σωματεία μέλη της Λάρισας 8πμ – 15μμ και της υπόλοιπης Θεσσαλίας 7πμ – 15μμ.

ü  24ΩΡΗ Απεργία διευκολυντική για την υπόλοιπη χώρα για την  συμμετοχή στην Πανελλαδική Συγκέντρωση στην Λάρισα όσων Σωματείων αποφασίσουν να συμμετάσχουν.

ü  Πανελλαδική Συγκέντρωση 8:30πμ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Πορεία στο κέντρο της πόλης, η οποία θα καταλήξει στην Κεντρική Πλατεία όπου θα γίνουν οι ομιλίες – παρεμβάσεις μας.

 

Η ΠΟΕΔΗΝ διευκολύνει την συμμετοχή στην κινητοποίηση με κάλυψη των εξόδων των πούλμαν.

 

Θα κληθούν οι πολίτες, φορείς της πόλης της Λάρισας και της ευρύτερης Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στην Πορεία ΣΩΤΗΡΙΑΣ της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ.

Την ΔΕΥΤΈΡΑ 18 Δεκεμβρίου στη Λάρισα θα δοθεί η συμβολική οικονομική βοήθεια της ΠΟΕΔΗΝ στους πληγέντες συναδέλφους όπως προσδιορίστηκαν από τις Διοικήσεις των Σωματείων μελών της Θεσσαλίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ στη Λάρισα.

ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Αποφασίζουμε Διήμερο κινητοποιήσεων 29 & 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ για τη Σωτηρία της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ.

29 Νοεμβρίου τοπικές μορφές δράσεις τις οποίες θα προσδιορίσουν τα Σωματεία.

30 Νοεμβρίου Στάση Εργασίας και Πανυγειονομικό Συλλαλητήριο με Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας το πρωί. Θα υπάρξει και νέα ανακοίνωση με ακριβή προσδιορισμό της ώρας της Στάσης Εργασίας.

Εξουσιοδότηση Εκτελεστικής Επιτροπή για κάλυψη και συμμετοχή σε δράσεις Σωματείων.

Ανάλογα τις εξελίξεις θα υπάρξουν κινητοποιήσεις  για το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που εξετάζεται η ένστασή μας από την αρμόδια Επιτροπή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΣΟΧ, Επικουρικοί, ΟΑΕΔ.

Συμμετοχή στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην ψήφιση του Προϋπολογισμού.

ΑΓΩΝΑ – ΑΓΩΝΑΣ - ΑΓΩΝΑΣ

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε να δώσει κάποια οικονομική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς συναδέλφους.

Η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε να δώσει κάποια οικονομική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς συναδέλφους.

Μετά από Επικοινωνία με την ΠΟΕΔΗΝ, οι πληγέντες πλημμυροπαθείς Συνάδελφοι που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, θα πρέπει να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία στον Σύλλογο μας. 

Όνομα 

Επώνυμο

Νοσοκομείο

Ειδικότητα

Δ/νση Κατοικίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

e-mail

και οικογενειακή κατάσταση.

Η Δήλωση των στοιχείων να γίνει μέχρι την Παρασκευή 17/11/23.

Την Παρασκευή 17/11/23 Θα σταλούν τα στοιχεία των παραπάνω συναδέλφων στην Ομοσπονδία.


Την ΔΕΥΤΈΡΑ 18 Δεκεμβρίου στη Λάρισα θα δοθεί η συμβολική οικονομική βοήθεια της ΠΟΕΔΗΝ στους πληγέντες συναδέλφους.

Ακολουθεί το Έγγραφο της ΠΟΕΔΗΝ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1539

 

 

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

            Συνάδελφοι,

 

            Η ΠΟΕΔΗΝ έχει αποφασίσει να ενισχύσει τους συναδέλφους των Υγειονομικών Μονάδων της περιοχής Θεσσαλίας, που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα της τελευταίας περιόδου.

            Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τα Δ.Σ. των Σωματείων με αποφάσεις τους να μας αποστείλουν τον αριθμό των συναδέλφων με ονόματα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση ώστε να προγραμματίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας.

            ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

'Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024.


Οι Προσλήψεις που εγκρίθηκαν από Υπουργικό Συμβούλιο στις 30/10/23, και αφορούν τον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2024 για το Υπουργείο Υγείας ανέρχονται σε 1180 θέσεις Ιατρικού Προσωπικού και 5050 θέσεις λοιπού προσωπικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα σχετικά έγγραφα  
ΕΔΩ. και ΕΔΩ.

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Εθνικό τυπογραφείο: Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων

Τεύχος Γ’ 2988/10.11.2023

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.48295/19.10.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης ΥπηρεσιώνΥγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός τουΕθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», διορίζεται ο ιατρός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση ειδικευμένου ιατρού Ψυχιατρικής με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ για την Ψυχιατρική Κλινική του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο», του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. /Υπουργείου Υγείας: 4267/2023/20.10.2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6539282045/31.10.2023).

(Αρ. βεβ. Υπουργείου Εσωτερικών/ΔΙΠΑΑΔ/: 114850/31.10.2023).

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Με αρνητικό Πρόσημο συνεχίζουν όλα τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ σύμφωνα με τα επίσημα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί το 2023 έως σήμερα.

 Με αρνητικό Πρόσημο συνεχίζουν όλα τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ σύμφωνα με τα επίσημα ΦΕΚ που έχουν εκδοθεί το 2023 έως σήμερα. Παρόμοια εικόνα και στα Κέντρα Υγείας της 5ης ΥΠΕ.


Μετά από ενδελεχή έρευνα βάση των ΦΕΚ που δημοσιεύει το Εθνικό Τυπογραφείο όλη την χρονιά του 2023, τα αποτελέσματα είναι άκρως απογοητευτικά και αποτυπώνουν την αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε μόνιμο προσωπικό. Και τα 13 Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ έχουν αρνητικό πρόσημο αφού οι Συνταξιοδοτήσεις και οι Παραιτήσεις κυριαρχούν, και στον αντίποδα οι Διορισμοί είναι ελάχιστοι. Μόλις το 1/4 των Συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων αναπληρώθηκε, με 56 μόνιμους διορισμούς και οι μετατάξεις από άλλα Νοσοκομεία προς τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ (+20) κάλυψαν ένα μικρό μέρος στις Συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις που έφτασαν συνολικά τις 203.Την Χειρότερη θέση με -18 έχει το Νοσοκομείο του Βόλου,

με 27 Συνταξιοδοτήσεις και Παραιτήσεις και μόλις 5 Διορισμούς (οι 3 με την προκήρυξη 2Κ/2019, 25/10/23 το ΦΕΚ και αναμένονται). Μετάταξη προς άλλο Φορέα δεν είχαμε, ενώ προς το Νοσοκομείο μας είχαμε 4 μετατάξεις.

Στο Ιατρικό Προσωπικό έγινε μόλις ένας διορισμός και είχαμε 10  Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις Ιατρικού Προσωπικού.

Στο λοιπό προσωπικό (Νοσηλευτικό, Εργαστηριακό, Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό) έγιναν 4 Διορισμοί (1 σε Νοσηλευτικό προσωπικό και 3 σε Εργαστηριακό προσωπικό), και 17 Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις  (8 σε Νοσηλευτικό προσωπικό).

Ακολουθεί το Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ, με -17. 

28 Συνταξιοδοτήσεις και Παραιτήσεις και 9 Διορισμούς. Μετάταξη προς άλλο Φορέα έχει 1, και προς το ΓΝ Λάρισας είχαμε 3 μετατάξεις.

Στο Ιατρικό Προσωπικό έγιναν 3 Διορισμοί και είχαμε 11  Συνταξιοδοτήσεις  – Παραιτήσεις Ιατρικού Προσωπικού.

Στο λοιπό προσωπικό (Νοσηλευτικό, Εργαστηριακό, Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό) έγιναν 6 Διορισμοί, και 17  Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας -17. 

25 Συνταξιοδοτήσεις και Παραιτήσεις και 9 Διορισμούς. Μετάταξη προς άλλο Φορέα έχει 3, και προς το ΠΓΝ Λάρισας είχαμε 2 μετατάξεις.

Στο Ιατρικό Προσωπικό έγιναν 2 Διορισμοί και είχαμε 8  Συνταξιοδοτήσεις  – Παραιτήσεις Ιατρικού Προσωπικού.

Στο λοιπό προσωπικό (Νοσηλευτικό, Εργαστηριακό, Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό) έγιναν 7 Διορισμοί, και 17  Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις.

Το Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ -14. 22 Συνταξιοδοτήσεις και Παραιτήσεις και 6 Διορισμούς. Μετάταξη προς άλλο Φορέα δεν έχει, και προς το ΓΝ Χαλκίδας είχαμε 2 μετατάξεις.

Στο Ιατρικό Προσωπικό έγιναν 3 Διορισμοί και είχαμε 6  Συνταξιοδοτήσεις  – Παραιτήσεις Ιατρικού Προσωπικού.

Στο λοιπό προσωπικό (Νοσηλευτικό, Εργαστηριακό, Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό) έγιναν 3 Διορισμοί, και 16  Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις.

Το Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -14. 25 Συνταξιοδοτήσεις και Παραιτήσεις και 10 Διορισμούς. Μετάταξη προς άλλο Φορέα δεν έχει, και προς το ΓΝ Καρδίτσας είχαμε 5 μετατάξεις.

Στο Ιατρικό Προσωπικό έγιναν 6 Διορισμοί και είχαμε 4  Συνταξιοδοτήσεις  – Παραιτήσεις Ιατρικού Προσωπικού.

Στο λοιπό προσωπικό (Νοσηλευτικό, Εργαστηριακό, Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό) έγιναν 4 Διορισμοί, και 21  Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις.

 

Το Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ -1427 Συνταξιοδοτήσεις και Παραιτήσεις και 2 Διορισμούς. Μετάταξη προς άλλο Φορέα δεν έχει,  και προς το Γ.Ν. Τρικάλων είχαμε 11 μετατάξεις!!!

Στο Ιατρικό Προσωπικό έγιναν 2 Διορισμοί και είχαμε 4  Συνταξιοδοτήσεις  – Παραιτήσεις Ιατρικού Προσωπικού.

Στο λοιπό προσωπικό: 0 Διορισμοί, και 23  Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις.

Ακολουθούν τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ σε λιγότερο αρνητικές θέσεις.

 Με βάση τα παραπάνω έχουμε χάσει παραπάνω από τις μισές θέσεις της προκήρυξης 7Κ σε σύνολο 5ης ΥΠΕ. Οι Συνολικές θέσεις της προκήρυξης 7Κ/2022 για τα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ είναι 255. 

Στα Κέντρα Υγείας της 5ης ΥΠΕ έγιναν συνολικά 11 Διορισμοί και 39 Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις, και μία μετάταξη προς άλλο Φορέα (Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας).

Στο Ιατρικό Προσωπικό έγιναν: 10 Διορισμοί, ενώ είχαμε 19 Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις.

Στο λοιπό προσωπικό έγιναν: 1 Διορισμοί, και 21  Συνταξιοδοτήσεις – Παραιτήσεις.