Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Επικαιροποίηση οδηγιών απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

29.12.2021

Α. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό

Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με λοίμωξη από Sars-Cov-2

Απομόνωση πέντε (5) ημερών και επιστροφή στην εργασία με ή χωρίς αρνητικό testing εάν είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα. 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2).

Α2. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει εκτεθεί στον Sars-Cov-2

i. Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση:

Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 3η ημέρα από την έκθεση.

ii. Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 1η, 3ηκαι 5η-7η ημέρα από την έκθεση. 


Σε κάθε περίπτωση, οι Επιτροπές Λοιμώξεων κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος δύνανται να λάβουν οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο για αποφυγή διασποράς της λοίμωξης και περιορισμού της νόσου.

Β. Γενικός πληθυσμός

Β1. Άτομα με λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση: 

• Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.

• Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- ελαττώνονται, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας.

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Β2. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:

Β2α. Για άτομα εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση: Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση.

Β2β. Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J ή ανεμβολίαστους:

• Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.

• Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).

• Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

• Για πληθυσμιακές ομάδες των οποίων η εργασία συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του κράτους και τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέλη την Επιτροπής θα εξετάσουν τυχόν διαφοροποιημένες οδηγίες κατόπιν εισηγήσεων και των αρμόδιων Υπουργείων.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας Β2 (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην κατηγορία Β1 (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

Αναφορικά με την χρήση μάσκας τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες εφιστούν την προσοχή στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή αυτής.

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

ΥΠ.ΕΣ. : 70η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (70η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΑΣΕΠ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΔΕ & ΥΕ)

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΔΕ & ΥΕ)

 

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας τακτικού προσωπικού, μεταξύ άλλων, εκατό δεκατριών (113) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και διακοσίων εννέα (209) θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση, αντίστοιχα, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων  που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη έως και την πάροδο της 10ης Ιανουαρίου 2022, ημέρας Δευτέρας.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 6Κ/2020
Κατηγορία: Π.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510

 

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: prosl.enstasi@asep.gr

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2021

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.


Οι ώρες για τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο καταβλήθηκαν στις  24/12/21, μαζί με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου. 

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

ΠΟΕΔΗΝ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

                                                                                                                                     ΑΘΗΝΑ 23/12/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5420

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 

            Η ΠΟΕΔΗΝ είναι υπέρ του εμβολιασμού. Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το καθεστώς των συναδέλφων που είναι σε αναστολή θεωρώντας τους υπεύθυνους για όσα συμβαίνουν. Προφανώς η κυβέρνηση αναζητεί άλλοθι προκειμένου να καλύψει τα τραγικά λάθη της στη διαχείριση της πανδημίας σε επίπεδο πρόληψης και Νοσοκομειακής περίθαλψης.

            Η ΠΟΕΔΗΝ πρότεινε εδώ και καιρό την επιστροφή των συναδέλφων με τακτικό προληπτικό έλεγχο. Άλλωστε έχει αποδειχθεί πια με τον πιο τραγικό τρόπο αυτό που λέγαμε εμείς από το καλοκαίρι, ότι και αρκετοί εμβολιασμένοι κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό. Πολλά Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν διασπορά του ιού μεταξύ συναδέλφων και ασθενών με αποτέλεσμα να τίθενται σε καραντίνα κλινικές, να αναβάλλονται χειρουργεία.

500 συνάδελφοι σήμερα νοσούν από κορωνοϊό.

            Η Κυβέρνηση όμως σε τι ενέργειες προέβει για να καλύψει τα κενά σε προσωπικό των Νοσοκομείων που κοστίζουν τζάμπα ζωές ασθενών. Τα Νοσοκομεία βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πέρυσι το χειμώνα. Έχασαν 7000 συναδέλφους σε αναστολή και 2000 από συνταξιοδοτήσεις, χωρίς να αναπληρωθούν.

            Πέρασαν 2 χρόνια πανδημίας και ακόμη δεν είδαμε προκήρυξη μόνιμου προσωπικού. Οι 5000 θέσεις που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πέρυσι τον Σεπτέμβριο ακόμη να προκηρυχθούν.

            Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό που βρίσκεται σε αναστολή. Το καλοκαίρι η Κυβέρνηση πίστευε ότι ξεμπερδέψαμε με τον κορωνοϊό. Προείχαν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης, συρρίκνωσης και κατάργησης Νοσοκομειακών Μονάδων.

            Σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για απόλυση των συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή.

            Το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι Συνταγματολόγοι όλοι είπαν ότι η αναστολή εργασίας είναι ένα ειδικό μέτρο που επιβάλλεται λόγω των υγειονομικών συνθηκών και δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή.

            Για να απολυθεί έτσι Υγειονομικός Δημόσιος Υπάλληλος θα πρέπει να υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σε βαθμό κακουργήματος με βάση το πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

            Προτίθεται η Κυβέρνηση να τροποποιήσει το πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων και να μετατρέψει τον μη εμβολιασμό για κορωνοϊό σε πειθαρχικό παράπτωμα κακουργηματικού χαρακτήρα.

            Αυτό αυτόματα θα σημάνει την απόλυση για μη εμβολιασμό και των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων όλων των επαγγελματιών (Αστυνομικοί, Εκπαιδευτικοί, Ιερείς κλπ.).

            Έχει τέτοια πρόθεση η Κυβέρνηση ή οι λεονταρισμοί αφορούν μόνο το Υγειονομικό Προσωπικό που είναι εμβολιασμένο σε ποσοστό 95%, μακράν το μεγαλύτερο από κάθε επαγγελματικό κλάδο.

            Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε σκέψη και σχέδια για την απόλυση Υγειονομικών που είναι σε αναστολή. Να πάρει πρωτοβουλίες για την ΑΜΕΣΗ επιστροφή των Υγειονομικών με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα εργασίας.

            Η εμμονή της σε σχέδια απολύσεων να είναι σίγουρη ότι θα βρει απέναντί της ΟΛΟΥΣ τους Υγειονομικούς και το Συνδικαλιστικό Κίνημα.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΥΠ.ΕΣ. : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (69η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (69η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 ΑΘΗΝΑ 22/12/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5407


ΠΡΟΣ: ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ


Με βάση το άρθρο 61 του ν. 4872/2021 η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, χορηγείται στο πάσης φύσεως προσωπικό το οποίο μισθοδοτείται από τα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και τους άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το προσωπικό των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες), είναι προσωπικό που ανήκει Διοικητικά οργανικά στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και μισθοδοτείται από αυτά.

Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι των εν λόγω Δομών απασχολούνται ταυτόχρονα και σε άλλες υπηρεσίες ,που οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος, για να καλύπτουν ανάγκες καθώς επίσης στα πλαίσια λειτουργίας και συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα. Επίσης όλο το μισθοδοτούμενο προσωπικό μπορεί να μετακινείται και να εναλλάσσεται στις ανεπτυγμένες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

Ως εκ τούτω, δεν κατανοούμε τα ερωτήματα που υποβάλλονται σε συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με τους δικαιούχους του επιδόματος, καθώς επίσης τον τρόπο που υποβάλλονται καθ’ ότι έτσι όπως υποβάλλονται είναι βέβαιον ότι θα προκαλέσουν αρνητικές απαντήσεις.

Τα συναρμόδια Υπουργεία σαφώς και δεν γνωρίζουν την λειτουργία, την οργάνωση και τον τρόπο απασχόλησης του προσωπικού.

Κατόπιν τούτων θεωρούμε αυτονόητη τη χορήγηση του επιδόματος στο πάσης φύσεως προσωπικό των Νοσοκομείων ανεξάρτητα σε ποια Μονάδα ή δομή υπηρετούν.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων

 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων

Οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 και 2021 των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων αυτού φορέων, που δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών που ίσχυε στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μεταφέρονται και χορηγούνται κατά το έτος 2022.

ΝΟΜΟΣ 4876/2021 Άρθρο 11Παράταση στις Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού 

1. Η προθεσμία του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α` 116), περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται, τίθεται η επιφύλαξη του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α` 130), περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού ,και το άρθρο πέμπτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο πέμπτο

Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)

Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) εντός της ίδιας Υ.Πε. ή μεταξύ διαφορετικών Υ.Πε., που έχουν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων διοικητών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176), ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου λήξεως αυτών, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι την 31η.3.2022, εφόσον το ως άνω προσωπικό συμμορφώνεται με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).». 

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83), περί μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

3. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της δυνατότητας μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με απόφαση του Προέδρου του και της πειθαρχικής αξιολόγησης και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

4. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

2η Παράταση επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού έως την 31η.3.2022.

2η Παράταση επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού έως την 31η.3.2022.

 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

3. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α` 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται έως την 31η.3.2022. 

4. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

5. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4872/2021 (Α’ 247) «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

 Αθήνα, 15/12/2021

Αρ. Πρωτ. οικ.2/121810/ΔΕΠ/ 15.12.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΚΑΙ Δ’

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 210 – 33 38 223
210 – 33 38 266
210 – 33 38 278
210 – 33 38 300
210 – 33 38 260
e-mail: d22@glk.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4872/2021 (Α’ 247) «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4872/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 247/10-12-2021), προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021. Διευκρινίζεται ότι εφόσον έχει επέλθει μεταβολή του καταβαλλόμενου βασικού μισθού κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της ανωτέρω παροχής γίνεται αναλογικά με βάση τους μήνες του εν λόγω διαστήματος, κατά τους οποίους καταβλήθηκαν τα (διάφορα) ποσά των βασικών μισθών.

Επιπλέον, από την γραμματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ευθέως ότι στο πάσης φύσεως προσωπικό περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των υγειονομικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή διατέθηκαν και υπηρέτησαν στους προαναφερόμενους φορείς, των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και υπηρέτησαν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί (αποκλειομένων όλων των λοιπών περιπτώσεων εκπληρώσεως στρατιωτικής θητείας), καθώς επίσης και το οιοδήποτε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέπεια διατέθηκε, στους εν λόγω φορείς, για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην έννοια του πάσης φύσεως προσωπικού των προαναφερομένων φορέων που δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν εμπίπτουν αφενός οι απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου και αφετέρου το εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο σε οργανικές μονάδες του Ε.Σ.Υ. ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Επίσης, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί σε λοιπές (πλην στρατιωτικών νοσοκομείων) δομές υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 61.

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ως άνω οριζόμενο, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α’ 45), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω παροχής στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2021, η εν λόγω καταβολή δύναται να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια συνεχώς καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση μόνο την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.4820/2021 (Α’ 42).

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι στον υπάλληλο ή λειτουργό που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, δύναται να του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια έχει εγκριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και ο υπάλληλος ή λειτουργός έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το εν λόγω χρονικό διάστημα (είτε με τη μορφή μισθού είτε ως αποζημίωση από το πρώην Ι.Κ.Α.).

Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, δηλαδή τμήμα ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσέφερε υπηρεσία και του καταβλήθηκαν αποδοχές.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το προσωπικό που παρείχε εξ αποστάσεως εργασία δεν εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 4 και, συνεπώς, δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι εφόσον υπήρξε απουσία υπαλλήλου ή λειτουργού, ένεκα λήψης οιασδήποτε θεσμοθετημένης άδειας, για μέρος μόνο του χρονικού διαστήματος της παρ. 2, αυτός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61 και εφόσον του καταβλήθηκαν αποδοχές καθ’ όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα θα του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Αντίθετα, εφόσον ο εν λόγω δικαιούχος δεν μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 μέχρι και 30-11-2021 θα λάβει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι η παροχή της παρ. 1, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω παροχή δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ιατρών του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (Α’ 297).

Προσέτι, υπογραμμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών, καθώς επίσης και σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τέλος, αναφέρεται ότι η δαπάνη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ 21.202.89.001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ), 21.202.89.002 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών» και 21.202.89.899 «Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων» του κρατικού προϋπολογισμού και σε περίπτωση που απαιτείται θα βαρύνει τους ΑΛΕ επιχορήγησης Νομικών Προσώπων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

ΑΔΕΔΥ: Επιστολή – Αναγνώριση πλασματικών ετών για τη σύνταξη και μετά τις 31.12.21

 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση πλασματικών ετών για τη σύνταξη και μετά τις 31/12/21

Με αφορμή τα ερωτήματα για την εξαγορά πλασματικών ετών για τη σύνταξη, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για την αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος το επιθυμεί, το αργότερο όμως ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Τα όσα γράφονται ότι η δυνατότητα αυτή λήγει στις 31/12/2021 δεν έχουν καμία βάση και είναι αναληθή.

Οι κατηγορίες των πλασματικών ετών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ασφαλισμένος του Δημοσίου είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΧΡΟΝΟΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στρατιωτική θητείαΌλος ο χρόνος υπηρεσίαςΕξαγορά για κατοχύρωση οποτεδήποτε
Γονική άδεια ανατροφήςΌλος ο χρόνος άδειαςΕξαγορά για κατοχύρωση οποτεδήποτε
Χρόνος σπουδώνΠρόγραμμα σπουδών σχολήςΕξαγορά για κατοχύρωση από την 1/1/2011 κι μετά
Πλασματικός χρόνος τέκνωνΜέχρι 5 έτη (1ο παιδί 1, 2ο παιδί 2, 3ο παιδί 2)Εξαγορά για κατοχύρωση από την 1/1/2010 κι μετά

 

Σας αποστέλλουμε τη σχετική εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας
κ. Τσακλόγλου.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – Αναγνώριση πλασματικών ετών και μετά τις 31.12.21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ-ΧΡΟΝΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

ΠΟΕΔΗΝ: Καταβολή νυχτερινών, αργιών, εφημεριών τελευταίου τριμήνου 2021

 ΑΘΗΝΑ  14/12/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5377

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κο ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ

2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κα ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ


ΘΕΜΑ: Καταβολή νυχτερινών, αργιών, εφημεριών τελευταίου τριμήνου 2021


Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υπουργέ,


Με τα χειροκροτήματα (αν και σταμάτησαν και αυτά) δεν επιλύονται τα βιοποριστικά προβλήματα των υγειονομικών. Θα κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς να καταβληθούν τα δεδουλευμένα, νυχτερινά και αργίες του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Όταν πρόκειται για κονδύλια προς ιδιώτες βρίσκεται εύκολα και τάχιστα λύση. Προς τους υγειονομικούς έχουμε καθυστερήσεις ακόμη και στην  αυτονόητη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.  Το Υπουργείο Υγείας δεν ενέκρινε ακόμη τα νυχτερινά και τις αργίες του τελευταίου τριμήνου του έτους 2021.

Τα νυχτερινά και οι Αργίες είναι 100 ευρώ ο μήνας με μέσο μισθό 900 ευρώ τον μήνα.

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) που αναλαμβάνει την καταβολή των δεδουλευμένων κλείνει 18 Δεκεμβρίου 2021 και ακόμη να εγκριθούν από το Υπουργείο Υγείας.

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να επισπεύσει την διαδικασία.

Στην Κινητοποίηση της Τετάρτης 15/12/2021 και τη Συγκέντρωση των Συνδικαλιστικών Στελεχών 11.00πμ έξω από το Υπουργείο Υγείας θα θέσουμε επιτακτικά και αυτό το ζήτημα στον Υπουργό Υγείας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΠΟΕΔΗΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 11.00πμ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 η ΠΟΕΔΗΝ οργανώνει νέα Κινητοποίηση με Συγκέντρωση 11:00 πμ. έξω από το Υπουργείο Υγείας

ΑΘΗΝΑ 09/12/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5350

 

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ, ΠΟΕΔΗΝ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
11.00πμ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Συνάδελφοι,
Με το πλαίσιο της Πανελλαδικής Κινητοποίησης που πραγματοποιήσαμε 1/12/2021 και κεντρικό σύνθημα «ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ», οργανώνουμε νέα Κινητοποίηση την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 με συγκέντρωση Συνδικαλιστικών Στελεχών και Εργαζομένων στις 11.00πμ στο Υπουργείο Υγείας (το κάθε Σωματείο μπορεί να πάρει αποφάσεις για διευκολυντικές Στάσεις Εργασίας).
Έχουμε 100 νεκρούς την ημέρα στα Νοσοκομεία, το προσωπικό που απέμεινε γίνεται «χίλια κομμάτια». Βρίσκεται σε κατάσταση λιποθυμίας για να μπαλώνουν τρύπες του συστήματος με 7.000 αναστολές εργασίας και 2.000 συνταξιοδοτήσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ
 ΑΥΞΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ – ΜΟΝΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΕΨΥ
 ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Συνεχίζουμε τους αγώνες για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας- Πρόνοιας την έμπρακτη αναγνώριση της τιτάνιας προσπάθειας των εργαζομένων και Προνοιακών Υπαλλήλων στην καταπολέμηση της πανδημίας.
Μέχρι τώρα «είδαμε» μόνο χειροκροτήματα και στοχοποίηση.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΣΕΠ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

 Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/06-08-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων ογδόντα τριών  (483) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από  την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη έως και την πάροδο της 23ης Δεκεμβρίου 2021, ημέρας Πέμπτης.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 6Κ/2020
Κατηγορία: Τ.Ε.
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510

 

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: prosl.enstasi@asep.gr

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Προσωρινά αποτελέσματα ΤΕ  (προτείνεται άνοιγμα του αρχείου με Mozilla Firefox)

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

Επιστολή – Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 Προς:

  1. τις Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. τα Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
  3. τους Γενικοί Σύμβουλοι

 

Θέμα: Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. οικ. 2/114892/ΔΕΠ/8-12-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, για την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ.10 του άρθρου 18 του ν.4354/2015.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2021.12.10 – Επιστολή – Καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (114892-2021)

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών του Υπουργείου Υγείας

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4872

Άρθρο 61 

Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών του Υπουργείου Υγείας

1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστηµα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκοµεία (συµπεριλαµβανοµένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, στον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συµπεριλαµβανοµένων και των Τοπικών Οµάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας δια της Ανώνυµης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουµένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονοµικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που έχουν διατεθεί σε εµβολιαστικά κέντρα και δοµές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση προς το ήµισυ του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού. 

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό µισθό που λαµβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόµενες στην παρ. 2 ηµεροµηνίες.

2. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2021 µέχρι και την 30ή Νοεµβρίου 2021 και καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία του µηνός Δεκεµβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί µισθός για χρονικό διάστηµα µικρότερο από το οριζόµενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τµήµα της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν µε οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της παρ. 2, µε εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής µε απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαµβάνει τµήµα της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή της παρ. 1, δεν προσµετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης - Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης - Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Η περ. α) παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Ν 238) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

«(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από και»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α 130) τροποποιείται ως προς ισχύ του πιστοποιητικού από έξι (6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής: 

«Δεν υπέχουν υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν την διενέργεια του εμβολίου.».

3.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως προς υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει του τελευταίου εξαμήνου» από τις λέξεις «ή έχουν νοσήσει των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών)>, και πρώτο εδάψιο διαμορφώνεται ως : «Οι εργαζόμενοι δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει εμβολιασμό απέναντι κορωνοϊό Covid-19 ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηψιακό Πιστοποιητικό  Covid-19 της Ε.Ε. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου από 30.52021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), οποία κυρώθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α 95) με πληροφορίες σχετικά  με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του και αφορά τον  εμβολιασμό από κορωνοιό Covid-19,ή βεβαίωση εμβολιασμού παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Ν 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου παρ. 1 του άρθρου 5 υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,εφόσον υφίστανται.».

‘Εκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας.

Εκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας.

1. Στο πάσης Φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί,για το χρονικό διάστημα της παρ. 2,σε  όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.),στο  Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.  

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στο βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η οικονομική ενίσχυση παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από εψαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ.1 απουσιάζουν οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο χρονικό διάστημα παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα,ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν.4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιΦέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει και καλύπτει την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων την Πέμπτη 9/12/2021

 

Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει και καλύπτει την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων την Πέμπτη 9/12/2021

 

ΑΘΗΝΑ 06/12/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5307

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Συνάδελφοι,
Στηρίζουμε και καλύπτουμε την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων την Πέμπτη 9/12/2021 με:

 5ωρη Στάση Εργασίας 10:00 – 15:00 για τα Νοσοκομεία της Αθήνας
 24ωρη απεργία για τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας

Θα πραγματοποιηθεί Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου τους.
Καλούμε την κυβέρνηση, να κάνει άμεσα μόνιμες προσλήψεις Τραυματιοφορέων και να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους (ΟΑΕΔ – Επικουρικούς) οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας για να μη θρηνήσουμε λόγω των ελλείψεων ανθρώπινες ζωές.
Τα Σωματεία Μέλη να διευκολύνουν τους τραυματιοφορείς για την συμμετοχή τους στην κινητοποίηση με την πρόβλεψη για προσωπικό ασφαλείας.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΥΠΕΣ 68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6μ.μ. Πλατεία Ελευθερίας

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΓΗΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΒΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

6μ.μ. Πλατεία Ελευθερίας

 

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΕΣ! ΟΙ ΖΩΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

#πάρτε_μέτρα

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

   ΕΠΙΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

Δεν θα αποδεχτούμε να πεθαίνουν συνάνθρωποί μας εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων στο Νοσοκομείο του Βόλου και στις δομές της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή μας.

 

Την ώρα που συνεχίζεται η επικίνδυνη αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου, με το Νοσοκομείο να έχει ήδη φρακάρει λόγω έλλειψης προσωπικού, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας, αλλά τα μεταθέτει όλα στην «ατομική ευθύνη».

 

Ασθενείς μεταφέρονται σε κρίσιμη κατάσταση σε άλλες πόλεις, μένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες με πιο χαρακτηριστικό το τραγικό παράδειγμα του συνάδελφου νεαρού διανομέα μετά από ατύχημα, φέρνοντας πάλι στην επικαιρότητα το δίκαιο αίτημα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, που έχουν διατυπώσει οι ίδιοι οι φορείς της υγείας πανελλαδικά.

 

Τα Κέντρα Υγείας διαλύονται κυριολεκτικά όπως αυτό της Ζαγοράς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα Κέντρα Υγείας του νομού. Στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, καθώς και στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, δεν υπηρετεί κανένας μόνιμος Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι να μετακινεί γιατρούς αποδυναμώνοντας την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 

Η αιτία για όλα αυτά είναι η πολιτική που υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία, που βάζει στην ίδια ζυγαριά την υγεία του λαού, με τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

 

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό.

 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους υγειονομικούς που δίνουν καθημερινά την μάχη με την πανδημία, που έχουν στερέψει από υπομονή, αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν την ενίσχυση του συστήματος υγείας.

 

Δεν θα σιωπήσουμε! Δεν θα εξοικειωθούμε με το γεγονός ότι τον 21ο αιώνα,

 με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας,

πεθαίνουν αβοήθητοι συνάνθρωποί μας.

 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους χρειάζεται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε άμεσα:

 

§  Μαζικές προσλήψεις μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού προσωπικού και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο Νοσοκομείο Βόλου και τα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας.

 

§  Να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά οι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.

 

§  Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού, με εξαντλητική ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

§  Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στο Πανεπιστήμιο.

 

§  Επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, με αποκλειστική επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

6μ.μ. Πλατεία Ελευθερίας

 

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΕΣ! ΟΙ ΖΩΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

#πάρτε_μέτρα

 

 

 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δείξει ότι μπορούμε να διαδηλώνουμε παίρνοντας όλα τα μέτρα προφύλαξης, τηρώντας τις αποστάσεις και τα άλλα υγειονομικά μέτρα.

Ότι πίσω από τις μάσκες έχουμε φωνή!

Τώρα είναι η ώρα της συμμετοχής όλων και της αγωνιστικής διεκδίκησης!