Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

θέμα της Διεκδίκησης Μισθολογικών Κλιμακίων

Μετά από Ενημέρωση από την Δικηγόρο Κα Βούκουτου, για το θέμα της Διεκδίκησης Μισθολογικών Κλιμακίων και του παγώματος για δύο έτη 2016, 2017 της μισθολογικής εξέλιξης μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε MONO τα 2 τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν παραγραφεί.   

Θα πρέπει να κάνουμε: αίτηση – όχληση και ζητάμε :

“να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εργοδότη μου ν.π.δ.δ   με την επωνυμία « ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ << ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ>> να μου καταβάλει, το ποσό των

1.416,οο € για ΠΕ

1.320,οο  €,για ΤΕ

1.440,οο €,για ΔΕ

1.032,οο €,για ΥΕ

– (ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης)

 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2022, καθόσον μετά την πρώτη  κατάταξή μου στα νέα Μισθολογικά  Κλιμάκια  δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4354 , ανεστάλη για δυο έτη ( από 1.1.2016 έως 31.12.2017)   η μισθολογική μου εξέλιξη  με αποτέλεσμα να παραμείνω σε λανθασμένο κλιμάκιο για 24 μήνες, άλλως να καθυστερήσει η προαγωγή μου στο επόμενο ΜΚ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα., άλλως να μειωθούν οι αποδοχές μου κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Επειδή η ως άνω μείωση των αποδοχών μου είναι αντίθετη με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1  και 22 του Συντάγματος.

Επειδή  η παρούσα  αίτησή μου έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης και της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατ’ άρθρο 93 περ. β’ του ν.4270/2014 ( Α΄143 ).”

 

Υπόδειγμα της αίτησης – όχλησης θα υπάρχει και στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Ζητάμε τον αρ. Πρωτοκόλλου.

Με την αίτηση μας διακόπτουμε την παραγραφή για 6 μήνες. 
Στην Συνέχεια θα αποφασίσουμε αν θα κινηθούμε δικαστικά ή όχι.

Στο ΣτΕ η πιλοτική Δίκη για το ίδιο θέμα που ήταν να γίνει στις 23/1/23 πήρε αναβολή. 

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.


Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Συνέχεια Συνταξιοδοτήσεων για το Μόνιμο προσωπικό στο ΓΝ Βόλου.

Συνέχεια Συνταξιοδοτήσεων για το Μόνιμο προσωπικό στο ΓΝ Βόλου.

Τα ΦΕΚ συνταξιοδοτήσεων διαδέχονται το ένα πίσω από το άλλο για να αποτυπώσουν την συνέχεια στην μείωση του μόνιμου προσωπικού στο ΓΝ Βόλου. 

Στο diavgeia του Νοσοκομείου επίσης ανακοινώνονται οι παραιτήσεις συναδέλφων.   


Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Παράταση θητείας Διοικητή

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 51/25.01.2023 

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 4330 

Παράταση θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΝΤΟΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 25), 

β) του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), 

γ) της παρ. 5 του άρθρου 77, της παρ. 1 του άρθρου 80 και του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), 

δ) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου: ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), 

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

στ) του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197), 

ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155), 

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων υπουργείων» (Α’ 123). 

2. Τις αποφάσεις: 

α) Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185), 

β) την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 2024/2020 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 19, Α.Δ.Α.: Ω5ΧΤ465ΦΥΟ-ΘΘΘ), με περιεχόμενο το διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

3. Το από 28-12-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. 4. Το υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 72248/14.12.2022 έγγραφο «Σχετικά με διαδικασία στελέχωσης θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.». 

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 3533/19-1-2023 προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε: 

Παρατείνουμε τη θητεία του ΝΤΟΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: Κ  722354, πτυχιούχου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ως Διοικητή στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, από τη λήξη αυτής, δυνάμει της ως άνω δύο β (2β) σχετικής απόφασης και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού του Διοικητή στο εν λόγω νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). 

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6687618084/13-1-2020). 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 486/19.1.2023). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

ΠΟΕΔΗΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΟΕΔΗΝ 17/01/2023

ΑΘΗΝΑ 18/01/2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 774


 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΤΡΙΤΗ 17/01/2023


Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τέθηκαν τα μείζονα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας όπως τα έχουμε προσδιορίσει και αναδείξει με τις πρόσφατες ανακοινώσεις μας (κινητοποίηση Πάτρας 14/12/2022).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ: Οι μισθοί μας είναι χαμηλότατοι. Πληρωνόμαστε με το μισθολόγιο του 2015 (Ν. 4354/2015) που πάγωσε την μισθολογική εξέλιξη για δύο χρόνια άνοιξε την ψαλίδα των εισαγωγικών κλιμακίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την ΔΕ και την ΥΕ κατηγορία και η μισθολογική προαγωγή στα κλιμάκια για τους ΔΕ και ΥΕ είναι ανά τρία έτη εν αντιθέσει με τις ΠΕ και ΤΕ κατηγορίες που είναι ανά δύο έτη.

Αυτά συντέλεσαν οι μισθοί των Υγειονομικών της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας σε πολλές περιπτώσεις να είναι χαμηλότεροι από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη (στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν 14 μισθούς στο Δημόσιο 12 λόγω περικοπής Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας). Η ακρίβεια στα ύψη.

Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας παραμένει παγωμένο παρά τις προσπάθειες που κάνουμε για γενναία αύξηση και επέκταση σε άλλες ειδικότητες.

Η Πανθομολογούμενη δίκαια ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα δεν νομοθετείται παρά το θετικό πόρισμα της Επιτροπής «ΜΠΕΧΡΑΚΗ».

Έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της 2Κ με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την ειδική μοριοδότηση.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει άμεσα Νομοθετική ρύθμιση κατοχύρωσης της εργασίας όσων συναδέλφων έχουν ήδη προσληφθεί και εργάζονται με την ειδική μοριοδότηση αλλά βρίσκονται εκτός των νέων πινάκων επιτυχόντων.

Προκύπτουν ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε για την κατοχύρωση της εργασίας των συναδέλφων σε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για άλλη μία φορά την αναγκαιότητα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με συμφωνία όλων των κομμάτων για να ξεπερασθούν τυχόν συνταγματικά κωλύματα.

Ανανεώνονται οι συμβάσεις για ένα χρόνο των 3.200 συναδέλφων που απέμειναν και υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. μέσω του ΟΑΕΔ, χωρίς όμως να δικαιούνται τη μισθολογική ωρίμανση και άλλες παροχές που δικαιούνται οι υπόλοιποι μόνιμοι και συμβασιούχοι εργαζόμενοι.

Έγιναν συναντήσεις εκπροσώπων των συναδέλφων, παρουσία της ΠΟΕΔΗΝ, με το Υπουργείο Εργασίας, τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Τα τραγικά συμβάντα στις Μ.Κ.Ο. Προνοιακές Μονάδες ανέδειξαν την αναγκαιότητα ενίσχυσης με προσωπικό των Δημόσιων Προνοιακών Μονάδων.

Αντί λοιπόν προσλήψεων έχουμε απολύσεις 120 Επικουρικών που δεν είναι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και άλλες Μονάδες του Ε.Σ.Υ. ανανεώθηκαν οι συμβάσεις και αντιμετωπίζονται ως επικουρικό προσωπικό.

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Πρόνοια για ανανέωση των συμβάσεων.

Διορθώθηκε το καθηκοντολόγιο του ΔΕ Νοσηλευτικού προσωπικού με βάση τις προτάσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Διεκδικούμε Ενιαίο Κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού με διακριτά όρια για κάθε κατηγορία. Αντιστοίχιση των πτυχίων ΠΕ και ΤΕ, διέξοδος του ΔΕ Νοσηλευτικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Συμβάσεις ΣΟΧ ανανεώθηκαν για έξι μήνες. Θα πρέπει τα Σωματεία μέλη με παρεμβάσεις να μην επιτρέπουν στις Διοικήσεις να ολοκληρώνουν τους διαγωνισμούς για εργολάβους που στοιχίζουν περισσότερο και προσφέρουν δυσμενείς συνθήκες εργασίας.

Διεκδικούμε τη δυνατότητα σύναψης νέων ΣΟΧ από τα Νοσοκομεία με νομοθετική ρύθμιση.

Οι συνάδελφοι σε αναστολή επέστρεψαν χάριν των παρεμβάσεων της ΠΟΕΔΗΝ και την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που η ΠΟΕΔΗΝ προσέφυγε. Απομένει η πληρωμή των μισθών από 14/04/2022 έως 31/12/2022.

Έχουμε αναδείξει την αντίθεσή μας στην εφαρμογή του Νόμου που κατήργησε την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, που ιδιωτικοποιεί περαιτέρω το Ε.Σ.Υ.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στις συγχωνεύσεις καταργήσεις Νοσοκομειακών Μονάδων.

Διεκδικούμε δυναμικά επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και των άλλων Μονάδων του Ε.Σ.Υ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πανελλαδική Κινητοποίηση την Τετάρτη 22/02/2023 με Πανελλαδική Συγκέντρωση στην Πλατεία Μαβίλη και πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

Προκηρύσσουμε:

Στάση Εργασίας για την Αττική 8-3

24ωρη Απεργία για την Περιφέρεια.

Η ΠΟΕΔΗΝ θα διευκολύνει με την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς με πούλμαν τη συμμετοχή στην Πανελλαδική Συγκέντρωση.

Για τα Σωματεία της Περιφέρειας που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Συγκέντρωση, λόγω απόστασης, τοπικές μορφές δράσης την ημέρα της 24ωρης απεργίας.

Τοπικές μορφές δράσης την Δευτέρα 20/02/2023 και Τρίτη 21/02/2023 κατά τόπους στα Νοσοκομεία που θα αποφασίσουν τα Σωματεία Μέλη για την προετοιμασία της κινητοποίησης 22/01/2023.

Κάλυψη όλων των Κινητοποιήσεων που θα αποφασίσουν τα Σωματεία Μέλη το επόμενο χρονικό διάστημα. Εξουσιοδότηση Εκτελεστικής Επιτροπής.

Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου Πέμπτη 23/02/2023.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Σε κινητοποιήσεις οι νοσηλευτές για τις ελλείψεις προσωπικού στο ΕΣΥ – Όλα τα αιτήματα


Σε κινητοποιήσεις οι νοσηλευτές για τις ελλείψεις προσωπικού στο ΕΣΥ – Όλα τα αιτήματα

Στο δρόμο και πάλι οι νοσηλευτές καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα αιτήματα του κλάδου

Σε κινητοποιήσεις οι νοσηλευτές για τις ελλείψεις προσωπικού στο ΕΣΥ – Όλα τα αιτήματα

Χωρίς αντίκρισμα στην κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι η πίεση που ασκούν οι νοσηλευτές για προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία τα οποία στενάζουν από τα ράντζα και την ταλαιπωρία των ασθενών.

Παρότι οι νοσηλευτές εδώ και καιρό πιέζουν να γίνουν μόνιμες προσλήψεις ώστε να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα, τα αιτήματα τους φαίνεται ότι πέφτουν στο κενό.

Γι αυτό και ο κλάδος βγαίνει για άλλη μία φορά στο δρόμο αφού η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία Του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) προκήρυξε 3ωρη πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 από τις 12:00 – 15:00.

Νοσηλευτές: Τα χρόνια αιτήματα

Όπως αναφέρει η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, «ο διαχρονικός εμπαιγμός της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτείας δε θα μείνει αναπάντητος. Η αγανάκτηση των Νοσηλευτών ξεχειλίζει καθημερινά για τις φρούδες υποσχέσεις και ανεκπλήρωτες κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Οι νοσηλευτές στο δρόμο και πάλι

Τα διαχρονικά και δίκαια αιτήματα των Νοσηλευτών παραμένουν στις καλένδες. Έφτασε η στιγμή να στείλουμε το δικό μας μήνυμα, απέναντι στην απαξιωτική στάση του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης».

Ο κλάδος μέσω της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ζητά:

– Προσλήψεις Μόνιμων Νοσηλευτών

– Μονιμοποίηση των συμβασιούχων

– Ειδικό Μισθολόγιο Νοσηλευτών

– Ειδικό Σύστημα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Κρίσεων

– Ένταξη των Νοσηλευτών στα ΒΑΕ.

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου μαζί με την την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, στο Κέντρο SOUIPAS PALACE σε μια ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και πολύ χορό, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για την νέα χρονιά.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου μαζί με την την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, στο Κέντρο SOUIPAS PALACE σε μια ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και πολύ χορό, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για την νέα χρονιά.


Ευχαριστούμε τους Βουλευτές Μαγνησίας, τον Κο Μπουκόρο,τον Κο Λιούπη,την Κα Μακρή, τον Κο Μαραβέγια,τον Κο Μεϊκόπουλο,την Κα Παπανάτσιου, που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους,  και απηύθυναν χαιρετισμό στο Σύλλογο και στους εργαζομένους. 
Η παρουσία τους είναι μια πράξη αναγνώρισης για τους εργαζομένους του Νοσοκομείου για τον αγώνα που δίνεται καθημερινά και μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.      

Επίσης χαιρετισμό και ευχές απηύθυνε προς τους εργαζόμενους ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου, Το μέλος του ΔΣ κος Αθανασάκης, η Διευθύντρια, οι τομεάρχες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Κος Αντωνόπουλος μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ.

Αντί για φλουρί ο Σύλλογος μοίρασε με κλήρωση πλήθος Δώρων!
Κληρώθηκαν επίσης δώρα και ταξίδια που προσφέρθηκαν από τοπικά καταστήματα, Γραφεία Τουρισμού (Vis Travel).
Συγχαρητήρια σε όλους στους τυχερούς. 

Καλή Χρονιά με Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη, Δημιουργία και Αισιοδοξία σε εσάς και στις οικογένειες σας.

Μετά το Πέρας της εκδήλωσης, μοιράστηκε Πίτα και στους Εργαζόμενους της Βραδινής Βάρδιας, μιας και δεν θα μπορούσαν να είναι μαζί μας. 
Ήταν μια ωραία έκπληξη γι'αυτούς, που γλύκανε ευχάριστα την βάρδια τους, και μία αναγνώριση από εμάς..   
Σας ευχαριστούμε ... 

Συνεχίζουμε .. 
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων - Ιανουάριος 2023

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων - Ιανουάριος 2023

Τεύχος Γ’ 32/17.01.2023

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Με την υπ’ αρ. 731/23200/12-12-2022 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του ν. 3528/2007 (Α’ 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του Δημητρίου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, με βαθμό Α’, από 01-12-2022, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2029549949/22-12-2022).

Με την υπ’ αρ. 729/23198/12-12-2022 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της MAΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Σπυρίδωνος, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, με βαθμό Α’, από 30-11-2022, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1101188810/13-12-2022).

 Με την υπ’ αρ. 730/23199/12-12-2022 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΗ ΚΑΛΟΦΟΡΗ του Σωτηρίου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ειδικότητας εισπρακτόρων), με βαθμό Α’, από 30-11-2022, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2610597116/13-12-2022).

Τεύχος Γ’ 24/16.01.2023

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 68084/22/04.01.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου  36 του ν.  1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), β) του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), γ) του π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) και δ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση του ιατρού ΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Διευθυντή Ακτινολογίας στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., λόγω συνταξιοδότησης. Ημερ. παραίτησης: 28.11.2022. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7941641948/03.01.2023)

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο


Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί και τα επιδόματα των γιατρών

 

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί και τα επιδόματα των γιατρών – Η εγκύκλιος


Share
Tweet
Email
Vibe

Αυξήσεις αποδοχών 10% με αναδρομική ισχύ από 28/6/2022 προβλέπονται για περίπου 20.000 γιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 2/362/ΔΕΠ/5-1-2023 του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη. Δηλαδή οι ιατροί του ΕΣΥ θα εισπράξουν, εκτός από τις αυξήσεις, και αναδρομικά έξι μηνών.

Το νέο μισθολόγιο των γιατρών με την αύξηση κατά 10% , αναδρομικά από την 28η-6-2022, και το οποίο αφορά γιατρούς, οδοντιάτρους και έμμισθους ειδικευόμενους και επικουρικούς ιατρούς του ΕΣΥ, δημοσιεύθηκε σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό σημαίνει πως οι ιατροί του ΕΣΥ θα εισπράξουν, εκτός από τις αυξήσεις, και αναδρομικά έξι μηνών.

Αναλυτικότερα, τα ποσά των βασικών μισθών όλων των ιατρών του ΕΣΥ αυξάνονται αναδρομικά από τις 28-6-2022 κατά 4% έως 5%, δηλαδή, κατά 60 έως 155 ευρώ το μήνα, ενώ τα επιδόματα νοσοκομειακής απασχόλησης και θέσης ευθύνης αυξάνονται συνολικά κατά 150 έως και 165 ευρώ το μήνα. Οι συνολικές αποδοχές αυξάνονται κατά 10% περίπου μεσοσταθμικά.

Οι πίνακες με τις νέες αυξημένες αποδοχές των ιατρών του ΕΣΥ, όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 από τη Βουλή, καθώς επίσης και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων περιλαμβάνονται σε αναλυτική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Η εγκύκλιος

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 2/362/ΔΕΠ/5-1-2023 εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη, με την οποία παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 • 1 Η μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών γίνεται ως εξής:

Ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Για τη μετάβαση στο εκάστοτε επόμενο, ανώτερο, Μ.Κ. απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) ετών σε κάθε επόμενο.

Από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

 • 2 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των 1.998 ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 71 ευρώ.
 • 3 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Διευθυντή διαμορφώνεται σε ποσοστό 95% επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 67 ευρώ.
 • 4 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Α’ διαμορφώνεται σε ποσοστό 90% επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 64 ευρώ.
 • 5 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Β’ διαμορφώνεται σε ποσοστό 78% επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 55 ευρώ.
 • 6 Ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικευόμενων ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό 63% επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 • 7 Πέρα από τον βασικό μισθό, παρέχονται και τα εξής επιδόματα, κίνητρα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:α) Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, κλιμακούμενο από 350 έως 460 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό (βλ. σχετικό πίνακα). Τα ποσά αυτά είναι αυξημένα κατά 120 ευρώ σε σύγκριση με αυτά που προέβλεπε το προηγούμενο μισθολόγιο.β) Από την 1η-1-2023 το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου χορηγείται προσαυξημένο:
 • κατά 50% σε ιατρικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) των νοσοκομείων και έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση (κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης),
 • κατά 40% σε ιατρικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των νοσοκομείων και δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση,
 • κατά 40% στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να αποκτήσουν την εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την εντατική νοσηλεία νεογνών, καθώς και σε αυτούς που παρατείνουν το χρόνο παραμονής τους στα εκπαιδευτικά κέντρα που ασκούνται και μετά την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης.
 • γ) Η ως άνω προσαύξηση της περ. β) δεν καταβάλλεται σωρευτικά με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
 • 8 Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που έχουν εξειδικευτεί στην επείγουσα ιατρική και υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στους ιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής και στους ιατρούς άνευ τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική που υπηρετούν σε ΤΕΠ μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο ως εξής:
 • Στους ιατρούς που υπηρετούν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική: 400 ευρώ.
 • Στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής: 250 ευρώ.
 • Στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής και οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ως παρατασιακοί εξειδικευόμενοι: 250 ευρώ.
 • Στους ιατρούς που υπηρετούν σε ΤΕΠ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, χωρίς να έχουν λάβει την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής: 250 ευρώ. Η καταβολή του οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής διακόπτεται αν οι δικαιούχοι δεν λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική εντός οκτώ (8) μηνών από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας (2 ή 3 έτη σε ΤΕΠ) ή μέχρι την 31η-8-2023, σε περίπτωση που έχουν ήδη συμπληρώσει (κατά την 01.01.2023) τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας (σε ΤΕΠ).
 • 9 Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας, οριζόμενο σε 400 ευρώ για τους ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και σε 250 ευρώ για όσους ειδικεύονται στην Αναισθησιολογία.
 • 10 Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο σε 250 ευρώ.
 • 11 Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του ΕΣΥ (και μόνον) χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές.
 • 12 Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους επικουρικούς ιατρούς καταβάλλονται επίσης κάθε μήνα:

α) Οικογενειακή παροχή, η οποία ορίζεται σε 50 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για 2 τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για 3 τέκνα, σε 170 ευρώ συνολικά για 4 τέκνα και προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

β) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

* Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 75 ευρώ.

* Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε 45 ευρώ.

γ) Επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

 • Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων: 195 ευρώ.
 • Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων: 156 ευρώ.
 • Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 130 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι αυξημένα κατά 30 έως 45 ευρώ σε σύγκριση με αυτά που προβλέπει το προηγούμενο μισθολόγιο.

 • 13 Το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επανακαθορίζεται αναδρομικά από 28-6-2022 και αποσυνδέεται πλέον από το ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Το εν λόγω (μηνιαίο) όριο ανέρχεται, από την ανωτέρω ημεροχρονολογία και εντεύθεν, στο ποσό των 6.310 ευρώ.
 • 14 Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις εκάστοτε δικαιούμενες (τακτικές) αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του ιατρού του ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β’, πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές.
 • 15 Ολες οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από 28-6-2022, εκτός από εκείνες για τις οποίες ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος η 1η-1-2023.

(*) Για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και τους επικουρικούς ιατρούς.

(**) Τα προσαυξημένα ποσά δεν καταβάλλονται σωρευτικά με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας Αναισθησιολογίας (π.χ. ιατρός του ΕΣΥ με ειδίκευση στην Αναισθησιολογία, που υπηρετεί αποκλειστικά σε ΜΕΘ και δεν κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία, θα λαμβάνει την ανωτέρω προσαύξηση (40%) στο επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, ενώ δεν θα του χορηγείται παράλληλα και το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας).

(τα ποσά είναι ακαθάριστα σε ευρώ ανά μήνα)

Πηγή : ergasiakanea 
 

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Διευκρινίσεις για διορισθέντες 2Κ/2019

 

Διευκρινίσεις για διορισθέντες 2Κ/2019

10/01/2023
Διευκρινίσεις για διορισθέντες 2Κ/2019

Με αφορμή την ανάρτηση από το ΑΣΕΠ των πινάκων κατάταξης και διοριστέων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 2Κ/2019 το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει:

"Ενημερώνουμε όσους εκ των διορισθέντων δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς λόγω του ότι η αυξημένη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας που προέβλεπε η 2Κ/2019 κρίθηκε μη συμβατή με το Σύνταγμα ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους με νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση".