Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5034 

Τεύχος A’ 69/18.03.2023

Άρθρο 91

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την προστασία της δημοσίας υγείας

1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας, η οποία παρατάθηκε με τα άρθρα 63 έως και 89, 91 έως και 94 του ν. 5034/2023 (Α΄ 69) και τα άρθρα 18, περί της παράτασης της ισχύος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), και 19, περί της παράτασης συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού, του ν. 5007/2022 (Α΄ 241), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 30ή.9.2023.

β) Ειδικά η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 5034/2023 και παρατείνεται περαιτέρω κατ’ εφαρμογή της περ. α) της παρούσας, παρατείνεται, από τη λήξη της, και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία.

γ) Ειδικά η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, η οποία παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 75 του ν. 5034/2023 και παρατείνεται περαιτέρω κατ’ εφαρμογή της περ. α) της παρούσας, παρατείνεται, από τη λήξη της, και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία. 2. α) Η ισχύς του άρθρου 33 του ν. 5007/2022, περί συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.8.2023. β) Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/5.9.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’ 3877), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 9 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.78066/15.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 6054), μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων 50 και μεταναστών και έχουν παραταθεί με το άρθρο 56 του ν. 5007/2022, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.8.2023. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). 3. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ιδίου νόμου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 91 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και 90 του παρόντος, περί αποζημίωσης των πρόσθετων ενεργών εφημεριών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η κατανομή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο ειδικότερος προσδιορισμός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης και ρυθμίζονται τα ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως τις 30.9.2023.».

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ στους Υπουργούς Υγείας για την παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες στήριξης (Καθαριότητα, Σίτιση, Φύλαξη).

30.03.2023

 

Παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ στους Υπουργούς Υγείας για την παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες στήριξης (Καθαριότητα, Σίτιση, Φύλαξη).

ΑΘΗΝΑ 30/03/2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 995

 

 

 

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κο ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ

2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κα. ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

 

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΙΤΙΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ).

 

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υπουργέ,

Στις υπηρεσίες στήριξης των Νοσοκομείων (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση), εργάζονται 6.000 συμβασιούχοι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου επί πολλά έτη με συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων.

Η θέση που επανειλημμένως έχουμε διατυπώσει, είναι ότι θα πρέπει να μονιμοποιηθούν καθότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κατά τη διάρκεια της πανδημίας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους από την πρώτη γραμμή. Μάλιστα υπήρξε σχετική δέσμευση από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Παρά ταύτα η επιλογή σας είναι να ανανεώνονται οι συμβάσεις κάθε φορά για λίγους μήνες και ταυτόχρονα να εξελίσσονται οι διαγωνισμοί στα Νοσοκομεία για εγκατάσταση εργολάβων.

Στα Νοσοκομεία που ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί, εγκαθίστανται οι εργολάβοι και απολύονται οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι ακόμη και τώρα που οι συμβάσεις τους είναι ενεργείς.

Οι εργολάβοι στοιχίζουν πολύ περισσότερα χρήματα στα Νοσοκομεία και οι εργαζόμενοι που απασχολούν λαμβάνουν εξευτελιστικούς μισθούς με παράνομες περικοπές δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.

Θα πρέπει να υπάρξει Υπουργική Απόφαση που να δίνει κατεύθυνση στα Νοσοκομεία να σταματήσουν οι διαγωνισμοί εφόσον αποδεδειγμένα στοιχίζουν περισσότερο στο Δημόσιο. Εξάλλου αυτό είναι η δημόσια δέσμευση του Υπουργού Υγείας.

Παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα στα Νοσοκομεία να συνάπτουν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου με προσωπικό (ΣΟΧ) στις υπηρεσίες στήριξης με βάση το θεσμικό πλαίσιο που αρχικά προσλήφθηκαν ν.4430/2016 άρθρο 63 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4461/2017 άρθρο 107.

Επειδή όμως η Βουλή αναμένεται να κλείσει άμεσα λόγω των Εθνικών εκλογών και μπορεί να προκύψουν και δεύτερες Εθνικές εκλογές, ενδεχομένως να έχουν λήξει οι συμβάσεις και τα Νοσοκομεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς προσωπικό στις υπηρεσίες στήριξης. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η άμεση ανανέωση των συμβάσεων των υπηρετούντων πέραν τις 30/06/2023.

Ο χρόνος που η Βουλή έχει τη δυνατότητα να νομοθετεί είναι περιορισμένος. Ως εκ τούτω το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει άμεσα να φέρει διάταξη στη Βουλή.

Ταυτόχρονα παρατάσεις συμβάσεων και μετακινήσεων, θα πρέπει να προβλεφθούν για όλο το προσωπικό που οι συμβάσεις ή μετακινήσεις λήγουν το επόμενο τουλάχιστον τρίμηνο.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Νέες προθεσμίες του πρώτου σταδίου για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2023

 Νέες προθεσμίες του πρώτου σταδίου για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2023

Σας ενημερώνουμε ότι επανακαθορίστηκαν οι προθεσμίες του πρώτου σταδίου για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2023, για να επανυποβληθούν τα αιτήματα εξαρχής για λόγους νομιμότητας.

Ως εκ τούτου οι προθεσμίες επανακαθορίζονται ως εξής:

Πρώτη φάση για αρχική υποβολή αιτημάτων: έως και τις 9 Απριλίου 2023.

Δεύτερη φάση ελέγχου και έγκρισης αιτημάτων: έως και τις 13 Απριλίου 2023.

Παρακαλούνται οι φορείς κατά την υποβολή των αιτημάτων τους να λάβουν υπόψη τους και να τηρηθούν τα αναφερόμενα στη με στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196 /οικ.5269/27.3.2023 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (με ΑΔΑ: 6Χ9Θ46ΜΤΛ6-ΦΨ8).

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη M. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη M. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

ΠΟΕΔΗΝ: Εξώδικη γνωστοποίηση για την απεργία -αποχή από την Αξιολόγηση και Στοχοθεσία

 24.03.2023

Εξώδικη γνωστοποίηση για την απεργία -αποχή από την Αξιολόγηση και Στοχοθεσία


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων [ΠΟΕΔΗΝ], η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους αρ.22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
1) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,
2) Το Υπουργείο Εσωτερικών,
3) Το Υπουργείο Υγείας,
4) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
5) Την Προεδρία της Κυβέρνησης.

*****
Κύριοι Υπουργοί,
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του ν.4940/2022 (άρθ. 1-27 και 29), ρυθμίσεις που αφορούν στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2023, στις 23/02/2023 αποφάσισε να κηρύξει Απεργία – Αποχή των ως άνω υπαλλήλων από την αξιολόγηση και στοχοθεσία του έτους 2023, καλώντας όλα τα σωματεία μέλη σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας συνεχίζουν να υφίστανται, δεδομένου ότι διατηρείται σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές, που συνδέονται με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
Οι λόγοι, συνεπώς, στους οποίους θεμελιώνεται η Απεργία - Αποχή, άπτονται της σύνδεσης της διαδικασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής τους σε θέση ευθύνης, που θα τους καταστήσουν προοδευτικά δέσμιους της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, εξαρτώμενους από ένα σύστημα κρίσης εξαιρετικά διαβλητό και στην ουσία αδιαφανές. Παράλληλα, προωθείται μέσω της θεσμοθέτησης του συστήματος «κινήτρων και ανταμοιβής», η εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας, η καλλιέργεια ενός τοξικού εργασιακού ανταγωνισμού, η εξάρτηση της δίκαιης αμοιβής των εργαζομένων από την εργασιακή τους εξουθένωση, στο βωμό της βελτιστοποίησης της απόδοσης της λειτουργίας του δημοσίου τομέα. Εντούτοις, τόσο η αξιολόγηση όσο και η παροχή «κινήτρων – ανταμοιβών» και το σύστημα «στοχοθεσίας», αποτελούν μια απόπειρα αποποίησης των ευθυνών για τη δυσλειτουργία του δημόσιου μηχανισμού, μεταθέτοντας την αιτία της κακοδαιμονίας του δημοσίου στους αναποτελεσματικούς υπαλλήλους και όχι στην χρόνια υποστελέχωση, στην έλλειψη αξιολόγησης και όχι στην έλλειψη υποδομών, στην έλλειψη «στοχοθεσίας» και όχι στις δομικές δυσλειτουργίες. Αντίστοιχα, αιτήματα της εν λόγω Απεργίας - Αποχής αποτελούν α] η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου η αξιολόγηση των υπαλλήλων συνδέεται με την μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και την επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης, όπως, ενδεικτικά, το θεσμικό αυτό πλαίσιο αποτυπώνεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4354/2015, της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 3528/2007, καθώς και των άρθρων 83, 84, 85 του ν. 3528/2007 και β] η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και η άμεση προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων, γ] η εφαρμογή του συστήματος «κινήτρων – ανταμοιβών».
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, η ΠΟΕΔΗΝ δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των υπαλλήλων στον χώρο της Δημόσιας Υγείας (Δημόσια Νοσοκομεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας, Προνοιακές Μονάδες ανοικτής και κλειστής προστασίας, Θεραπευτήρια και ΕΚΑΒ), που εκπροσωπούμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και στοχοθεσίας σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ. 1 έως 27 και άρ. 29 του ν. 4940/2022 διαδικασία.
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα και δη από κάθε σχετική με τη διαδικασία αξιολόγησης ενέργεια, προβλέπεται στις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (Εφ. Αθηνών 590/2023, Εφ. Αθηνών 4843/2014, Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε ότι, από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσουμε απεργία αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως του ν.4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και τους οποίους εκπροσωπούμε.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται, προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
ΜΑΡΙΑ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΤΣΙΠΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΑΜ ΔΣΑ: 21969
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 11 – ΑΘΗΝΑ 10682
ΑΦΜ: 105865626 – ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2103302240-email:mtsipra@otenet.gr


Ανακοίνωση ΠΟΕΔΗΝ

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Ιανουαρίου 2023.

 22/3/23

Ενημέρωση για την πληρωμή ωρών Ιανουαρίου 2023.

 

Οι ώρες για τον μήνα Ιανουάριο 2023 , θα καταβληθούν στις  27/3/23, μαζί με την μισθοδοσία του Απριλίου.

Εκκρεμούν οι ώρες του Φεβρουαρίου 2023.


Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων

Διορισμοί μετατάξεις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων

Τεύχος Γ’ 762/21.03.202

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

 Με την υπ’ αρ. 141/5773/14.03.2023 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 152 και της παρ. 1 του άρθρου 153 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), απολύεται από 14.03.2023 η ΚΟΝΙΑΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με βαθμό Β’, για λόγους υγείας. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού: 9780942712/15.03.2023).

Παράταση ισχύος περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού - Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού - Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5034

Τεύχος A’ 69/18.03.2023

 Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 63 

Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Άρθρο 65 

Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού 

1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν.  4693/2020 (Α’ 116), περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 109 

Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής - Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022 

1. Στο άρθρο ένατο του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της δυνατότητας παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, αα) μετά από τη φράση «ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής», προστίθεται η φράση «κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021» και αβ) μετά από τη φράση «ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας», διαγράφεται η φράση «έως 31.3.2023», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, μετά από τη λέξη «ολοκληρώνουν», διαγράφεται η φράση «έως 31.3.2023», γ) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο ένατο του ν. 4899/2022 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο ένατο Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής 1. Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής κατά τη χρονική περίοδο 2020- 2021 και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/ εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). 

2. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 1, δύνανται να παρατείνουν περαιτέρω την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004. 

3. Όσοι ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 2, δύνανται να παρατείνουν την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 2, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 2. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.». 2. Η παράταση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 εφαρμόζεται και για συμβάσεις που έληξαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΑΔΕΔΥ: Πρωτοφανές το μένος της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς των Δ.Υ. και το 2023

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοφανές το μένος της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο
Μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς των Δ.Υ. και το 2023

 

Το μένος της κυβέρνησης του κ.Μητσοτάκη για τους 560.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο (εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, υπαλλήλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπουργείων και οργανισμών) εκφράστηκε για μια ακόμη φορά με την εξαίρεση των Δημοσίων Υπαλλήλων από τις «αυξήσεις» που έδωσε στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Οι «αυξήσεις» αυτές, φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν αρκούν για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζομένων, τη στιγμή που ο πληθωρισμός τρέχει με διψήφια νούμερα και τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν φτάσει στα ύψη.

Όμως, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο επί δώδεκα χρόνια δεν έχουν δει καμιά αύξηση στους μισθούς τους, αλλά ακριβώς το αντίθετο, πρωτοφανείς περικοπές (κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, μείωση αποδοχών μέχρι και 40%, πάγωμα διετίας 2016-17 κλπ), ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ούτε 1 ευρώ αύξηση για το 2023, δεν έδωσαν. Ο κ. Μητσοτάκης κοροϊδεύει κατάμουτρα τους Δημοσίους Υπαλλήλους όταν ανακοινώνει «αυξήσεις» για το 2024, την ώρα που ο συνταγματικός βίος της κυβέρνησής του λήγει τον Ιούλιο του 2023, το αργότερο.

Η ανάλγητη αυτή πολιτική  την Κυβέρνησης, επί μία τετραετία, έχει φέρει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. Μετά, δε, και τις πρωτοφανείς αυξήσεις στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων η κατάρρευση των οικογενειακών προϋπολογισμών των εργαζομένων έχει ήδη ξεκινήσει.

Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αμείβονται με μισθούς πείνας. Ειδικά η Υ.Ε. κατηγορία, με μισθούς 500 – 650€ καθαρά, πένεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες κατηγορίες υπαλλήλων-αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 25.000 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ζήσουν στις νησιωτικές περιοχές της χώρας με 737€ τον μήνα καθαρά, λιγότερα δηλαδή και από τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, όταν τα ενοίκια έχουν 500€ τον μήνα. Με μισθούς πείνας αμείβονται, επίσης, χιλιάδες υγειονομικοί, που είχαν 30 νεκρούς στην πανδημία, οι υπάλληλοι των Δήμων, των Υπουργείων και των Φορέων του Δημοσίου.

Όλα αυτά δεν συγκινούν τον κ.Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Το αυτί τους δεν ιδρώνει, αλλά τα δικά τους Golden Boys τα χρυσοπληρώνουν με 8.000€ τον μήνα στον ΕΦΚΑ.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αντέδρασαν, πραγματοποιώντας δύο γενικές απεργίες με μοναδικό αίτημα: «Αυξήσεις ΤΩΡΑ στους μισθούς μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια».

Οι αγώνες αυτοί θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση, μέχρι να ανατραπεί η βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης, που καταδικάζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, αλλά και γενικότερα όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία για τους κοινωνικούς λειτουργούς | Τρίτη 21 Μάρτη

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία για τους κοινωνικούς λειτουργούς | Τρίτη 21 Μάρτη

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα του  Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, κηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς όλων των υπηρεσιών, όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, προκειμένου να τιμήσουν αγωνιστικά την Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας που έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών και της Κοινωνικής Εργασίας στην προάσπιση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να συμμετέχουν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Δείτε και τη σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας:

Κάνουμε τη γιορτή αγώνα | Ημέρα Δράσης για την κοινωνική εργασία – Τρίτη 21 Μάρτη

Κοινωνικοί λειτουργοί από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο το Μάρτιο διοργανώνουν εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας που έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών και της Κοινωνικής Εργασίας στην προάσπιση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος αποφάσισε τη φετινή Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία να την αναδείξει σε ημέρα καταγγελίας και αγώνα εναντίον της δραματικής υποστελέχωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλους τους τομείς του Κράτους – Πρόνοιας και Υγείας αλλά και διεκδίκησης μόνιμων προσλήψεων Κοινωνικών Λειτουργών ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους πιο ευάλωτους.

Στις δομές παιδικής προστασίας ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών ξεκινάει από 60 παιδιά και μερικές φορές ξεπερνάει τον αριθμό των 100 παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό ενώ στις δομές ανοικτής προστασίας ξεπερνάει τον αριθμό των 400 παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναλογίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με συνέπεια να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κατάργηση της ιδρυματικής προστασίας και την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, που αποτελούν τις κατεξοχήν υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, συνεχώς, άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάζονται στους Κοινωνικούς Λειτουργούς νέες αρμοδιότητες, συχνά αλλότρια καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να καλύψουν ανάγκες πολιτών σε αναλογία ενός κοινωνικού λειτουργού ανά 60.000 κατοίκους ή/και περισσότερους ή ανά 400 ή/και περισσότερους ωφελούμενους .

Στην εκπαίδευση αντί να λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία διεπιστημονικά στελεχωμένη σε κάθε σχολική μονάδα, 1 Κοινωνικός Λειτουργός προσωρινής απασχόλησης τοποθετείται σε 5 σχολικές μονάδες, αντιστοιχώντας κατά ελάχιστο σε 700 μαθητές.

Στα καταστήματα κράτησης η αναλογία κοινωνικών λειτουργών προς εξυπηρετούμενους κρατούμενους κυμαίνεται από 1:500 έως 1:250.

Στα νοσοκομεία η μέση αναλογία κοινωνικών λειτουργών ανά κλίνες πλησιάζει το 1:100 ενώ υπάρχουν Νοσοκομεία του ΕΣΥ με ένα κοινωνικό λειτουργό για 300 ασθενείς ή κανένα κοινωνικό λειτουργό. Ακόμα χειρότερη, αποτυπώνεται η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας, περισσότερα από τα οποία δεν διαθέτουν ούτε έναν.

Σε πολλές δομές προστασίας των αιτούντων άσυλο 1 Κοινωνικός Λειτουργός αντιστοιχεί σε 400 και παραπάνω φιλοξενούμενους.

Σε όλους τους τομείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας καταγράφονται από τις υψηλότερες αναλογίες ΚΛ ανά ωφελούμενο. Τα δεδομένα υπερβαίνουν παντού, κατά πολύ τόσο τα Ευρωπαικά όσο και τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με δραματικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του Κράτους Πρόνοιας. Τα μέλη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται και αξίζουν.

Η Πολιτεία γνωρίζει το πρόβλημα της ακραίας υποστελέχωσης και ταυτόχρονα, όπως αποδεικνύεται από τις ταχύτατες διαδικασίες με τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης θέσεων στην πανεπιστημιακή και τη δημοτική αστυνομία, γνωρίζει και έχει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει.

Αντί της επίλυσης του προβλήματος, η Πολιτεία επιλέγει συνειδητά, κάθε φορά που οι δραματικές συνέπειες της υποστέλεχωσης έρχονται στη δημοσιότητα με τη μορφή συνταρακτικών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ακραίας θυματοποίησης γυναικών και παραμέλησης – κακοποίησης ανηλίκων, αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών να τους ενοχοποιεί δίνοντας τους το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου.

Με δεδομένα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως:

–καλύψετε συνδικαλιστικά την Αποχή από την άσκηση των καθηκόντων που έχει αποφασίσει ο ΣΚΛΕ την Τρίτη 21 Μαρτίου, με την προκήρυξη 24ώρης Απεργίας για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς μέλη των σωματείων σας την ίδια ημέρα,

-συμμετέχετε με εκπροσώπους σας στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στην Αθήνα στις 11:00 και σε άλλες πόλεις όπως έχει ανακοινωθεί από τα ΠΤ του ΣΚΛΕ.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Από τις 69 οργανικές μη καλυμμένες Θέσεις Ιατρών, προκηρύσσονται ΜΟΝΟ οι 6 θέσεις.

Από τις 69 οργανικές μη καλυμμένες Θέσεις Ιατρών, προκηρύσσονται ΜΟΝΟ οι 6 θέσεις.  

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου 

Ακολουθεί ο Πίνακας με τις μη καλυμμένες θέσεις Ιατρών.

 

Κωδικός

Μονάδα

Κλάδος

Τύπος Θέσης

1

6127746957

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

2

2970711276

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

3

2791204739

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

4

7713895753

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

5

1863811346

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

6

1106760961

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

7

9039118433

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

8

1169265103

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

9

1110938504

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

10

4315711912

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

11

1248990544

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

12

2887114487

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

13

1751124578

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΩΡΛ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

14

1646110111

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΩΡΛ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

15

4044512432

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

16

1261545226

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

17

3336514151

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

18

1137069110

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

19

1201211785

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

20

1181251098

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

21

1031929676

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

22

5311747518

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

23

9024102808

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

24

2818929066

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

25

1141838308

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

26

1046047365

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

27

3910391115

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

28

2925127227

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

29

2688871017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

30

9283106835

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

31

9075492967

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

32

5926523740

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

33

1205871271

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

34

2712226116

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

35

1962860953

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

36

3292202028

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

37

1229273311

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

38

5496979876

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

39

1138466785

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

40

4966289510

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

41

9611811411

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

42

5646377312

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

43

2779265626

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

44

5964451188

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

45

1241208824

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

46

2119671041

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

47

9481298010

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΓΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

48

6132823542

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

49

7567547586

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ

Οργανική

50

6392681274

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ

Οργανική

51

8556893864

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ

Οργανική

52

109559441

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

53

1167711047

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

54

6169592856

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

55

6264601769

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

56

8584671036

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

57

4631211102

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

58

2520545877

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

59

1133067254

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

60

3011210229

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

61

3386949901

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

62

2012712210

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

63

6560696612

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Οργανική

64

1937391211

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Οργανική

65

8020334105

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Οργανική

66

1241225312

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Οργανική

67

9635339871

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Οργανική

68

1088118161

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Οργανική

69

1263456101

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Οργανική