Joseph Pulitzer, 1847-1911 Αμερικανός εκδότης
Όταν οι αντίπαλοι μας επιδιώκουν τον Κομματικό Συνδικαλιστικό Πόλεμο, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε για την Εργασιακή Ειρήνη.

_

_

Συνολικές προβολές σελίδας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ από 2012 εώς και 5ο 2023.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

Παράταση θητείας του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ. Πε.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΡΕΤΗ.

Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ. 44310 

Παράταση θητείας του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ. Πε.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΡΕΤΗ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 1. α) Το άρθρο 81 του ν. 4915/2022: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63), β) τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του ν. 4735/2020: «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197), γ) τον ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), δ) την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 (Α’ 81): «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), ε) την παρ. 5 του άρθρου 77, το άρθρο 80 και το άρθρο 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), στ) το άρθρο τρίτο του ν. 3527/2007: «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 25), ζ) το άρθρο 2 του ν. 4052/2012: «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας, και άλλες διατάξεις», (Α’ 41), η) το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), θ) το π.δ. 68/2021, «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και ι) το π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) 2. Τις αποφάσεις: I. την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού, σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185), II. την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ οικ. 65128/16-9-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 751) απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την «Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή της 5ης Υ. Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και διορισμός νέου Διοικητή, ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΡΕΤΗ». 3. Το υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ οικ. 36088/20-6-2022 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με διαδικασία στελέχωσης θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών Υγειονομικών Περιφερειών». 4. Το από 25 -7-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Υπουργού. 5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 44192/27-7-2022 προβλεπόμενη από άρ 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την θητεία του Διοικητή της 5ης Υ. Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΦΩΤΙΟΥ ΣΕΡΕΤΗ του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΑΕ 977300, Πτυχιούχο Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την λήξη αυτής (31-7-2022) και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού Διοικητή στην εν λόγω Υ. Πε., σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). (Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 3182/27-7-2022). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3398101151/16-9-2019). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022 

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ


Διορισμοί μετατάξεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τεύχος Γ’ 1793/29.07.2022

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

 Με την υπ’ αρ. 463/12745/13-07-2022 απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, του ν. 3528/2007 (Α’ 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Κων/νου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου σε θέση του κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, με βαθμό Α’, από 08-07-2022, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4451139896/11-07-2022). 

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

 Προς: Γενικούς Συμβούλους Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τη

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022, με ώρα έναρξης 09:00πμ έως 15:00, στο 

ξενοδοχείο «NOVOTEL» (Mιχ. Βόδα 4-6, Πλ. Βάθη), με θέματα Ημερήσιας 

Διάταξης:

1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις - Κινητοποίηση ΔΕΘ - Πρόγραμμα 

δράσης

2. Προκήρυξη 38

ου Συνεδρίου ΑΔΕΔΥ (6, 7, 8 Δεκεμβρίου)

3. Οικονομικός απολογισμός

4. Τρέχοντα

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Οι Νοσηλευτές δε θα αποτελέσουν τα εξιλαστήρια θύματα, των ανεύθυνων εφαρμοζόμενων πολιτικών, που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας

 

Οι Νοσηλευτές δε θα αποτελέσουν τα εξιλαστήρια θύματα, των ανεύθυνων εφαρμοζόμενων πολιτικών, που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Καθώς βιώνουμε μια ανείπωτη τραγωδία τις τελευταίες ημέρες, η οποία έχει συγκλονίσει συθέμελα όλη τη νοσηλευτική κοινότητα πανελλαδικά, επιθυμούμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας, ως Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προς την οικογένεια και τους οικείους του συνανθρώπου μας, ο οποίος απεβίωσε μετά την αποχώρησή του από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Δυστυχώς, οι τραγικές συνθήκες υποστελέχωσης επιβεβαίωσαν με το χειρότερο τρόπο την πλήρη αποτυχία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να προστατεύσει τη ζωή ενός ασθενή και το γεγονός αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Σαφώς και οι ευθύνες θα αποδοθούν και πρέπει να αποδοθούν, αλλά όχι μέσω της αδηφαγίας του ίδιου του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο αναζητά να ξεπλύνει στην «κολυμπήθρα» των Πειθαρχικών Συμβουλίων τη διαχρονική ανικανότητά του, αντί να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον προς τους Νοσηλευτές και όλους τους επαγγελματίες υγείας.

Ας αναλογιστούμε όλοι μας, πόσες φορές με τη βοήθεια της τύχης και του εκάστοτε «Αγίου Προστάτη» κάθε Νοσοκομείου, δεν έχουμε βιώσει παρόμοιες απώλειες, για χάρη της «ανεμελιάς» των απανταχού απόντων υπευθύνων. Το πένθος είναι βαρύ για όλους μας. Κανένας Νοσηλευτής δεν θέλει να χάνει Κανέναν Ασθενή!!!

Ωστόσο, έφτασε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τη «Λερναία Ύδρα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρόσωπο με πρόσωπο και να καταλογίσουμε τις ευθύνες στις ανεύθυνες πολιτικές υγείας, οι οποίες εξακολουθούν και διατηρούν τα ποσοστά υποστελέχωσης σε τραγικά επίπεδα, στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων, αφήνοντας χωρίς εφημερεύοντες ιατρούς τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στις «κλειστές εφημερίες», μεταβιβάζοντας τις ευθύνες λειτουργίας στα εξιλαστήρια θύματα παντός καιρού και συνθηκών, τους Νοσηλευτές! Άλλωστε, διαχρονικά, στην κουλτούρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι ευθύνες βαραίνουν ανέκαθεν, όσους εργάζονται υπέρ του δέοντος, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους νυχθημερόν. Και να που έφτασε η μοιραία στιγμή που βύθισε στο πένθος όλους τους Νοσηλευτές, επιβεβαιώνοντας ότι τελικά παλεύουμε ΜΟΝΟΙ μας, έχοντας ως αντίπαλο το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο υπηρετούμε!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να επιλύσει άμεσα και ολιστικά τις χρόνιες παθογένειες των κλειστών εφημεριών στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η σκέψη όλων μας είναι στο πλευρό της οικογένειας του άτυχου συνανθρώπου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Νεκρός νοσηλευτής σε ώρα δουλειάς στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Νεκρός νοσηλευτής σε ώρα δουλειάς στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ


 Νεκρός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, ημέρα γενικής εφημερίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ένας 51χρονος νοσηλευτής.

Τον νοσηλευτή εντόπισε συναδέλφισσά του κατά την αλλαγή της βάρδιας, ενώ συνάδελφοί του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου ανέφεραν πως ο ίδιος νωρίτερα στη βάρδιά του είχε αισθανθεί δυσφορία. 

Στο τμήμα που εργαζόταν ο νοσηλευτής πραγματοποιούνται αγγειογραφίες, άρα είναι ένα τμήμα με ιδιαίτερες απαιτήσεις από την άποψη της σοβαρότητας και κρισιμότητας των περιστατικών που αντιμετωπίζει και σε αυτό το κρίσιμο πόστο εργάζεται μόνο ένας νοσηλευτής στη βάρδια.

Το λιγοστό προσωπικό βρίσκεται σε κατάσταση εξουθένωσης, καθώς για να βγουν οι βάρδιες δεν παίρνουν τα δεδουλευμένα ρεπό τους, ενώ τα τελευταία 2,5 χρόνια οι ημέρες θερινής άδειας μετριούνται στα δάχτυλα πολλές φορές μόνο του ενός χεριού.

Τον 51χρονο νοσηλευτή αποχαιρετά η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών ΑΧΕΠΑ» με το εξής κείμενο:

«Για το Γιώργο… Για όλους εμάς…

Έτσι, λίγα λόγια… Λίγα λόγια για τον συνάδελφό μας που πας να τον αντικαταστήσεις από βάρδια και τον βρίσκεις νεκρό, για τον συνάδελφό μας που μπορεί να μην ένιωθε καλά, αλλά δεν μπορούσε να μην πάει στη δουλειά  γιατί δεν υπήρχε άλλος και δεν ήθελε να γυρίσει κάποιον από άδεια. Για τον συνάδελφό μας, που έτρεχε για τη σύνταξη αναπηρίας της ΑμεΑ αδερφής του και ήταν χαρούμενος για το μεγάλο ποσοστό που πήρε, ώστε να μπορεί ως ένα σημείο να συντηρηθεί μόνη της γιατί -ως γνωστόν- όσο πιο ανάπηρος τόσο καλύτερα (αλλιώς σκάσε και δούλευε και μη ζητάς καν ψίχουλα για πρόνοια).

Για τον Γιώργο που έτρεχε για κάθε ασθενή, και έτσι πρέπει, που έμενε παραπάνω από το ωράριό του μέσα στην ακτινοβολία γιατί ήταν δικό του δίλημμα να λύσει με τον εαυτό του αν θα μείνει ή αν επιλέξει να φύγει και να κινδυνέψει ένας άνθρωπος…

Για τον Γιώργο, που έπρεπε να τρέχει σαν “τρελός”  για να προλάβει να πάρει το παιδί του από το σχολείο, να κάνει έξτρα μεροκάματα γιατί ο μισθός δεν έφτανε. Για τον Γιώργο και κάθε Γιώργο που ονειρευόταν να πάει 4 μέρες διακοπές και να ξεκουραστεί, γιατί ήταν όνειρο γι’ αυτόν και για άλλους πολλούς το αυτονόητο. Για τον Γιώργο που έφυγε όπως ο Γιώργος της COSCO, της “e-food”, της ΛΑΡΚΟ, ο Γιώργος που δούλευε στο γιαπί…

Για όλους αυτούς που το σύστημα και το κράτος του ποτέ δεν έδωσε σημασία, γιατί απλά ήταν αναλώσιμος. Έτσι και αλλιώς, έχουν τόσους να ξεζουμίσουν, να εκμεταλλευτούν και στο τέλος να πούνε “ήταν καλός άνθρωπος, αλλά δεν φταίμε εμείς που δεν άντεξε”…

Για αυτούς και όχι για τους υπουργούς που έρχονται αποστειρωμένοι μέσα στα κοστούμια τους, στα ταιριασμένα τους ταγιέρ, ενώ είναι κρυμμένοι όλοι οι άλλοι που έχουν σφουγγαρίσει μέχρι και τα ταβάνια των νοσοκομείων…Όχι για αυτούς που ο ένας μετά τον άλλο διαχρονικά βάλανε πλάτη στο τσάκισμα των δημοσίων νοσοκομείων, στο τσάκισμα της υγείας μας, στο τσάκισμα των ζωών μας! Και είναι χαρούμενοι. Ανταλλάσσουν χειραψίες, όχι, όμως, με δουλευτάρικα χέρια γιατί αυτά βρίσκονται κάτω από γάντια μέσα στα δωμάτια των ασθενών και παλεύουν.

Για τον συνάδελφό μας τον Γιώργο που έφυγε και για όλους τους Γιώργους, όλοι εμείς χρωστάμε κάτι, χρωστάμε στα παιδιά τους, χρωστάμε στον ίδιο μας τον εαυτό.

Έτσι θα είναι η ζωή μας; Θα περιμένουμε να μας βρει κι εμάς κάποιος συνάδελφος;

Φτάνει, συνάδελφοι, ας το αλλάξουμε αυτό το σάπιο σύστημα που τρώει τις ζωές μας… Έχουμε τη δύναμη, μπορούμε!

Καλό ταξίδι, συνάδελφε.

Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Πηγή:ergolavikoi

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2022-2023

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2022-2023

ΑΔΕΔΥ: Η τρομοκρατία και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης δε θα περάσουν

ΑΔΕΔΥ: Η τρομοκρατία και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης δε θα περάσουν


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τρομοκρατία και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης δε θα περάσουν

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει τη ποινικοποίηση των αγώνων, τη φίμωση και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την 1097/22 απόφασή του, έκανε δεκτή την αγωγή του δημάρχου Αλίμου σε βάρος του μέλους του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εργαζομένου του δήμου Καισαριανής, Γιώργου Χαρίση, επειδή ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τα ψηφίσματα αλληλεγγύης συνδικαλιστικών οργανώσεων, για τις ποινικές και πειθαρχικές διώξεις που υφίσταται από το δήμαρχο Αλίμου εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό του Δήμου και μέλος του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων, για τη συνδικαλιστική της δραστηριότητα.

Όπως γίνεται φανερό, αν τελεσιδικήσει μια τέτοια απόφαση, δημιουργεί δεδικασμένο και πλέον κανένα συνδικάτο, εργαζόμενος ή συνδικαλιστής δεν θα μπορεί να ασκεί δημόσια κριτική στο κράτος και την εργοδοσία ή να διακινεί, μέσω του διαδικτύου, ανακοινώσεις συνδικάτων, γιατί κινδυνεύει να κατηγορηθεί για συκοφαντική δυσφήμιση.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη δίωξη παίρνει πλέον ευρύτερα χαρακτηριστικά, αφορά όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όλους όσοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Απέναντι στους εκφοβισμούς και τις απειλές της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, απέναντι στην προσπάθεια «φίμωσης» των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι εργαζόμενοι, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οφείλουν και πρέπει να απαντήσουν με τα δικά τους όπλα: τη συλλογική μαζική πάλη, την αποφασιστικότητα και την ταξική αλληλεγγύη. Η δίωξη των Σωματείων και η στοχοποίηση των συνδικαλιστών, η προσπάθεια φίμωσης οιασδήποτε φωνής αντίστασης και αποκάλυψης της αλήθειας, επειδή δε συμβιβάζονται με τον εργασιακό μεσαίωνα, δεν μπορεί παρά να είναι υπόθεση όλου του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Ο Δήμος Βόλου πήρε περισσότερους ΜΟΝΙΜΟΥΣ Νοσηλευτές από το Νοσοκομείο

 Ο Δήμος Βόλου πήρε περισσότερους  ΜΟΝΙΜΟΥΣ Νοσηλευτές από το Νοσοκομείο.

Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών των Δήμων προχώρησε και ολοκληρώθηκε με την πρόσληψη εκατοντάδων συναδέλφων αντίστοιχων ειδικοτήτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών και Φυσικοθεραπευτών, μέσω της προκήρυξης 4Κ/2020.

 Στα Νοσοκομεία αναμένουμε 3 χρόνια.

Τι φταίει και δεν προχωράει ο σχεδιασμός των προσλήψεων στα Νοσοκομεία;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν .... Νοσηλευτές, Κοινωνικοί λειτουργοί και φυσικοθεραπευτές διαθέσιμοι γιατί σύμφωνα με τα λόγια Κυβερνητικού Βουλευτή του Νομού μας όλοι έχουν προσληφθεί!!

Συγχαρητήρια στον Δήμο Βόλου που κάλυψε το 100% σε μόνιμες οργανικές θέσεις στις παραπάνω ειδικότητες.
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης της κανονικής άδειας των ΙΔΟΧ εφόσον δεν τους καταβληθεί.

 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης της κανονικής άδειας των ΙΔΟΧ εφόσον δεν τους καταβληθεί.


Αρχεία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΚΤΑΝΗ

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Α.Σ.Ε.Π. – Προκήρυξη 4Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

 Α.Σ.Ε.Π. - Προκήρυξη 4Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων - Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Α.Σ.Ε.Π. – Προκήρυξη 4Κ/2020: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων – 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, επτακοσίων τριάντα (730) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών). 

πατήστε εδώ για να δείτε τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. 


Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Διορισμοί μετατάξεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

 Τεύχος Γ’ 1662/13.07.2022

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

 Με την υπ’ αρ. 383/10225/2-6-2022 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54, του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΝΙΚΗΤΑ ΝΥΚΤΑ ΜΑΡΙΑΣ του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του Νοσοκομείου του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προσωρινού), με βαθμό Α’, από 20-05-2022, λόγω συνταξιοδότησης. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9036123717/02-06-2022).

Τεύχος Γ’ 1664/13.07.2022

Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην περίληψη της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ. 31631/ 01.06.2022 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 1462), στην σελίδα 6674, στήλη Β’, κατά το μέρος που αφορά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, κατά την 30.06.2022, της ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ΚΟΜΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Διευθύντριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας (ημερομηνία γεννήσεως: 03.12.1954), διορθώνεται, το εσφαλμένο: «…ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ…», στο ορθό: «…ΚΟΜΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ…».

Τεύχος Γ’ 1694/15.07.2022

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

 Με την υπ’ αρ. 424/11324/24-06-2022 απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου του κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ειδικότητας Βοηθών θαλάμου), με βαθμό Δ’, από 14-06-2022, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5910677111/21.6.2022).

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Μετατροπή Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β., σε Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Αριθμ. Γ6α/ΓΠ. οικ. 39042

 Μετατροπή Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β., σε Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254) και ιδίως της παρ. 6 α΄ του άρθρου 169, β) του εδαφίου α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), γ) της παρ. 2 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 12, και του εδαφίου γ΄ της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 25, της παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4283/2014 (Α΄ 189), το ν. 4473/2017 (Α΄ 78), τον ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και τον ν. 4713/2020 (Α΄ 147), δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει, ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.12972/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας  πουργείου Υγείας» (Β΄ 1038), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία  4α/Γ.Π.24571/2015 (Β΄ 1553) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

3. Τα άρθρα 1, 12, το εδάφιο α΄ του άρθρου 13 και τις παρ. 1-3 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.55004/ 15/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2049).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Tο π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).

10. Την υπό στοιχεία Α5/4898/1999 κοινή υπουργική

απόφαση «Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄ 1748).

11. Την ανάγκη προσαρμογής των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. στο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

12. Το γεγονός ότι από το περιεχόμενο της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των σαράντα οκτώ (48) Νοσοκομείων όπου θα λειτουργήσουν Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4763/2020, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας ούτε και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 10189/17.2.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε: Την μετατροπή των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας σε Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4763/2020, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και την υπαγωγή του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. στον ν. 4763/2020 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο 

Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023

PDF  Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023Η ΠΟΕΔΗΝ καταδικάζει τις προληπτικές προσαγωγές 6 Υγειονομικών της Κομοτηνής χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα.

 12.07.2022

Η ΠΟΕΔΗΝ καταδικάζει τις προληπτικές προσαγωγές 6 Υγειονομικών της Κομοτηνής χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα.

ΑΘΗΝΑ 12/7/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 141

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταδικάζουμε τις προληπτικές προσαγωγές 6 υγειονομικών της Κομοτηνής χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα στην προσπάθεια των τοπικών αρχών να μην υπάρξουν διαμαρτυρίες στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κομοτηνή
Είμαστε κάθετα αντίθετοι όπως επανειλημμένως έχουμε πει για τις διαμαρτυρίες υγειονομικών σε σπίτια πολιτικών και εκπροσώπων φορέων όχι όμως σε δημόσιο χώρο σε επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών.
Καλούμε την κυβέρνηση να άρει άμεσα τις άδικες αναστολές εργασίας οι οποίες όλοι γνωρίζουν πια ότι δεν έχουν κανένα υγειονομικό όφελος

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Η Γκάγκα δηλώνει πότε θα βγουν τα αποτελέσματα προκήρυξης που δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα!

 Στο τέλος του χρόνου θα υπάρξουν τα αποτελέσματα από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, λέει η αναπληρώτρια υπουργός.

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας, όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, η οποία επισκέφτηκε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η κ. Γκάγκα ανέφερε πως μέχρι τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη η σχετική πλατφόρμα και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, στο τέλος του χρόνου θα υπάρξουν τα αποτελέσματα.

Σχολιάζοντας τις καθυστερήσεις στη διαδικασία, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ανέφερε πως είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, καθώς αφορά 127 νοσοκομεία. «Καταρχήν για το προσωπικό, έχει γίνει μία πολύ μεγάλη δουλειά από το υπουργείο πριν αναλάβω εγώ στο υπουργείο -αυτό το έζησα εγώ ως γιατρός- για να μπορέσουν να στελεχωθούν τα νοσοκομεία με προσωπικό. Και στο Σωτηρία όπου δούλευα εγώ μέχρι τον Σεπτέμβριο ήρθε πάρα πολύ προσωπικό με σχέσεις όχι μόνιμες, αλλά και με σχέσεις μόνιμες, δηλαδή ήρθαν εντατικολόγοι με σχέσεις μόνιμες. Άρα, έγινε μία πολύ μεγάλη προεργασία από μέρους του υπουργείου. Τώρα για τις θέσεις και των νοσηλευτών που έγιναν, τα στοιχεία του προσωπικού και των επικουρικών που δουλεύουν, για να γίνει μία δίκαιη κατανομή και είναι 127 νοσοκομεία, δεν είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή να πεις ότι το Παπαγεωργίου θα πάρει 130 νοσηλευτές και δεν θα πάρει 85. Αυτό λοιπόν είναι δουλειά μηνών που έχει τελειώσει, οι θέσεις είναι το ΑΣΕΠ και θα γίνει η προκήρυξη και, όπως είπε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο και προσωρινά αποτελέσματα θα έχουμε τον Δεκέμβριο», ανέφερε. Η κ. Γκάγκα σημείωσε επίσης πως ήδη γίνεται η κατανομή των θέσεων για τα νοσοκομεία για το ιατρικό προσωπικό. «Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από τα περιφερειακά νοσοκομεία που είναι πιο μεγάλη η δυσκολία για τις θέσεις, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να στελεχωθούν τα επαρχιακά, τα μικρά νοσοκομεία και θα προχωρήσουμε και στις μεγάλες πόλεις, εκεί που έχουν πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε δεύτερο χρόνο», είπε και πρόσθεσε πως υπάρχουν ακόμα προβλήματα, τα οποία σταδιακά επιλύονται.

Η κ. Γκάγκα είχε συνάντηση και με εκπροσώπους των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, σημειώνοντας πως είναι κάτι που απασχολεί το υπουργείο και συζητείται και σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης, είχε συζήτηση και με τους εκπροσώπους της ΕΝΙΘ, που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για τις μετακινήσεις προσωπικού από τα νοσοκομεία της πόλης στην περιφέρεια. Όπως είπε, θέσεις προκηρύσσονται, αλλά μέχρι την πλήρωσή τους θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες. «Ουσιαστικά θέσεις προκηρύσσονται και θα τις δείτε πολύ σύντομα, αλλά αυτό το διάστημα υπάρχουν νοσοκομεία που χρειάζονται γιατρούς και δεν τους έχουν. Άρα δεν βλέπω ποιος άλλος τρόπος υπάρχει εκτός από το να μετακινηθεί προσωπικό. Ζητήσαμε εθελοντές, κάπου υπάρχουν εθελοντές, κάπου αλλού δεν υπάρχουν. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε, ώστε να μην μείνουν νοσοκομεία ακάλυπτα. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι μείνει ένα νοσοκομείο χωρίς κάλυψη γιατρού», είπε χαρακτηριστικά.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023

Ενημερώνουμε ότι, λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος και των καθυστερήσεων που αυτή προκαλεί, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023 μέχρι και την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.00.

Δεν θα υπάρξει παράταση του 2ου σταδίου Ελέγχου Αιτήσεων, το οποίο θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.01 και θα λήξει κανονικά τη Δευτέρα 18/7/2022 στις 23.59


πηγή:apografi.gov.gr


Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Η παράταση της παράτασης την παράταση ω παράταση.

 Η παράταση, της παράτασης, την παράταση, ω παράταση.

ΝΟΜΟΣ 4820/2021 

 • 23/07/2021

 • 8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.

  Δεν αξιολογήθηκε ποτέ!!

  ΝΟΜΟΣ 4850/2021 

 • 05/11/2021

 • 8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.12.2021.

  Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 94 ΝΟΜΟΣ 4850/2021 με ισχύ την 5/11/2021
  Δεν αξιολογήθηκε ποτέ!!

  ΝΟΜΟΣ 4876/2021

 • 23/12/2021

 • 8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.3.2022.

  Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4876/2021 με ισχύ την 23/12/2021
  Δεν αξιολογήθηκε ποτέ!! 

  ΝΟΜΟΣ 4917/2022

  31/03/2022

  8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.12.2022.

  Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο δεύτερο ΝΟΜΟΣ 4917/2022 με ισχύ την 31/3/2022.

  Έως σήμερα ο Νόμος δεν αξιολογήθηκε!! 

  Από τις πρόσφατες δηλώσεις της Κας Γκάγκα μας ενημέρωσε ότι "συζητούν στο Υπουργείο την επιστροφή των Υγειονομικών που είναι σε Αναστολή Εργασίας" αλλά δεν είπε κουβέντα για κατάργηση του Νόμου ή επιτέλους την Αξιολόγηση του Νόμου.   

  Ο Νόμος όριζε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης; η απάντηση είναι ΟΧΙ. Ποσοτικά στοιχεία;  ποιοτικά στοιχεία κάτι μετρήσιμο; Τίποτα από όλα αυτά γενικά και αόριστα θα επανεξέταζε τον Νόμο. Η Κυβέρνηση αποφεύγει επιμελώς να αξιολογήσει τον Νόμο. Αυτό δείχνουν οι παρατάσεις. Όπως λέει και ο λαός όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινιζεί!! 

  Θα δώσετε πειστικές απαντήσεις;


  Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

  Διορισμοί μετατάξεις και συνταξιοδοτήσεις Συναδέλφων - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

  Τεύχος Γ’ 1630/08.07.2022

   Με την υπό στοιχεία Δ1/54541/29-06-2022 κοινή απόφαση των Διοικητών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 3329/2005, την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4461/2017, την υπό στοιχεία Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 (Β’ 839) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και την υπό στοιχεία Α2β/Γ.Π.οικ.31275/25-04-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας με θέμα «Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4461/2017 (Α’ 38)» και κατόπιν των υπ’ αρ. 10152/30-10-2020 και 9994/12-10-2021 αιτήσεων μετάταξης της υπαλλήλου για λόγους συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της και των θετικών γνωμοδοτήσεων της υπ’ αρ. 8ης/08-12-2021 (θέμα 6ο) συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας και της υπ’ αρ. 4ης/18-05-2022 (θέμα 2ο) συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», μετατάσσεται η ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου Δ.Ε. Βοηθών Φαρμακείου του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», για λόγους συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

   Οι Διοικητές 5ης Υγειονομικής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μακεδονίας Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

  Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο


   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

   Με την υπ’ αρ. 388/10395/6-6-2022 απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.2024/14-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 19) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του Διοικητή Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο». 2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.38861/10-4-2012 (Β’ 1236) κοινή υπουργική απόφαση - Οργανισμός του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»3. Τον ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224). 4. Την με κωδικό υποβολής 6412171049/16.04.2022 αίτηση μετακίνησης του Ζέρβα Ιωάννη του Χρήστου. 5. Την υπ’ αρ. 315/8599/11-05-2022 απόφαση του Διοικητή, περί συγκρότησης τριμελούς οργάνου του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 με την οποία, ορίσθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας-Α’Κύκλος Κινητικότητας 2022. 6. Το υπ’ αρ. 8795/16-05-2022 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο η αίτηση μετάταξης του Ζέρβα Ιωάννη του Χρήστου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, σύμφωνα με το οποίο ο μετατασσόμενος, με κωδικό υποβολής 6412171049, γίνεται αποδεκτή. 7. Το υπό στοιχεία Φ. 11/4689/12-5-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, σύμφωνα με το οποίο ο μετατασσόμενος καλύπτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του περιγράμματος της θέσης του Οργανογράμματος του Νοσοκομείου. 8. Την υπό στοιχεία 64073/Ε2/30-5-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη/ απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Α’ κύκλο Κινητικότητας 2022», σύμφωνα με την οποία ο Ζέρβας Ιωάννης του Χρήστου υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αποδεσμεύεται από την άσκηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων: Μετατάσσεται ο ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 86 (Πληροφορικής) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, σε κενή οργανική θέση του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (με κωδικό 5126101681) με βαθμό Α’ στο Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ». (Αρ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Υγείας: 2452/10-6-2022).

  Τεύχος Γ’ 1594/04.07.2022

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

  1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.2024/14-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του Διοικητή Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Υ.Ο.Δ.Δ. 19). 2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.38861/10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.)- Οργανισμός του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»-(Β’ 1236).3. Tις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 «Κύρωση της Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α’ 26) και του υπ’ αρ. 4/18- 05- 2022 (θέμα 17ο) πρακτικού του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετατάσσεται ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών, σε κενή οργανική θέση Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, χωρίς την αλλαγή της σχέσης εργασίας του, με βαθμό Δ’.(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ του Υπ. Υγείας: 2445/9-6-2022). Με την υπ’ αρ. 379/10223/2-6-2022 απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.2024/14-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του Διοικητή Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Υ.Ο.Δ.Δ. 19). 2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.38861/10-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.)- Οργανισμός του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»-(Β’ 1236). 3. Tο άρθρο 70 του ν. 3528/2007 «Κύρωση της Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α’26) και του υπ’ αρ. 4/18-05-2022 (θέμα 15ο) πρακτικού του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετατάσσεται η ΚΑΣΙΑΡΑ ΑΡΕΤΗ του Αποστόλου, μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, σε κενή οργανική θέση Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,χωρίς την αλλαγή της σχέσης εργασίας της, με βαθμό Α’.(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ του Υπ. Υγείας: 2445/9-6-2022).


  Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

  Δελτίο τύπου της Π.Ο.Ε.Υ. για τις προσαγωγές συναδέλφων στην ΓΑΔΑ... 07/07/22

  Δελτίο τύπου της Π.Ο.Ε.Υ. για τις προσαγωγές συναδέλφων στην ΓΑΔΑ... 07/07/22

  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   Το δικαίωμα στη δημοκρατία γεννήθηκε την στιγμή που γεννήθηκε η ίδια η δημοκρατία.

  Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας.

  Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες και παράλληλα δημοκρατικές διαδικασίες, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης.

   Δυστυχώς, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, τα αυτονόητα έως τώρα δημοκρατικά μας δικαιώματα κακοποιούνται και καταπατούνται βάναυσα.

  Δυστυχώς, εκκολάπτονται στοιχεία άλλων εποχών, με τη φίμωση της αλήθειας, της ελεύθερης έκφρασης και του αυτεξούσιου στο σώμα μας.

  Οι διακρίσεις είναι ανεξέλεγκτες σ’ όλη τη χώρα. Όποιος τολμά να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, θεωρείται από γραφικός έως επικίνδυνος και εχθρός του λαού, ενώ πλέον αντιμετωπίζεται ως κοινός κακοποιός.

   Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται διωκόμενοι, επειδή εξέφρασαν απλά την άποψή τους

  Καταξιωμένοι επιστήμονες υποβαθμίζονται, απορρίπτονται, εξοβελίζονται, τιμωρούνται, επειδή εξέφρασαν την επιστημονικά τεκμηριωμένη διαφωνία τους με το επίσημο αφήγημα του υγειονομικού παραλογισμού.

  Πριν από μέρες όπως επίσης και σήμερα, , συνάδελφοι υγειονομικοί υπάλληλοι, που βρίσκονται πλέον 11 μήνες στην πενία και την εξαθλίωση, μπήκαν στο στόχο της κυβέρνησης, επειδή τόλμησαν να διαδηλώσουν νόμιμα και ειρηνικά, σε δημόσιο χώρο, και να πουν τα αυτονόητα.

  Δεν παραβίασαν κανένα οικογενειακό άσυλο, δεν προσέβαλαν κανέναν, δεν επιτέθηκαν σε κανέναν, δεν υπέπεσαν σε οποιοδήποτε αδίκημα. Γιατί λοιπόν και με εντολή ποιου έγινε η προσαγωγή τους στη ΓΑΔΑ;


   Κύριε πρωθυπουργέ:

  Κύριε Υπουργέ Υγείας:

  Βγάλατε ανθρώπους σε αναστολή εργασίας, με τους δικούς σας έωλους όρους και προϋποθέσεις, καταδικάζοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε απόλυτη οικονομική ένδεια και εξαθλίωση. Δεν είστε ο μόνος που έχει ανήλικα παιδιά. Έχουν και οι υγειονομικοί σε αναστολή.

  Εσκεμμένα, εμμονικά και χωρίς κανένα απολύτως βάσιμο επιστημονικό ή νομικό επιχείρημα, εξαφανίσατε εν μια νυκτί θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με πολυετείς αγώνες.

  Διατάζετε προσαγωγές και συλλήψεις ανθρώπων που προασπίζουν και διαδηλώνουν για τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, επειδή ενοχληθήκατε που βρέθηκαν έξω από το σπίτι σας. Ας τους ακούγατε όσο ήταν έξω από το Υπουργείο σας, όταν έφθασαν στο έσχατο σημείο να γίνουν απεργοί πείνας και εσείς απλά τους προσπερνούσατε αδιάφορος!

   Όσο συνεχίζετε την ίδια εμμονική πολιτική, τόσο εμείς θα αντιδρούμε και θα διαμαρτυρόμαστε, όπως είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας. Χθες δέκα, σήμερα εκατό, αύριο χιλιάδες.

  Μέχρι να αποκατασταθεί η δημοκρατία μας.

  Η καρδιά, η ψυχή και το μυαλό μας είναι δίπλα στους διωκόμενους συναδέλφους μας.

   Δεν θα σταματήσουμε ποτέ.

  Ο αγώνας μας συνεχίζεται κάθε μέρα, κάθε ώρα κάθε λεπτό .

  Εκ του συντονιστικού Π.Ο.Ε.Υ. (Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας)